Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Back Stage
NAPAEKHNI0 EABBATO 21 MAPTIOY 2020 www.paraskhn io.gr
Το Πρωίδάσκαλος
και το Βράδυ στα
πλήκτρα του ακορντεογ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
uçanalarapai six melaxi
-TOuç. Boonáhooç pe dépyeç. Kar pnoΠρεί σήμερα στα σκολεία οι δόσκαλο να
μην κρατούν Βέργες μα και το μέτρο κρίθnκε αντmaδαγωγικό, αλλά Πόσο συν nθισμόνο είναι να Βρεί τε δόσκαλο Δη μοτικού nou
κρατά και nαζει ακορντεόν Μλήσαμε για ου
τόμε έναν καρoματικό μουσικό καα σκαλο .
Τον Αχλλέα Πανoγούλη
Της Ελένης Πρωτόπαππα
Το Πρωί στην έδρα, το βράδο στο ακορν.
τεόν . Πς τα συνδυάζετε;
Είμαι από τους τυκερούς ανθρπους nou
έχουν για επάγγελμα κάτι που αγaroύν πολύ.
Όταν σν συς μέρες μας δεν υnoρκει
αυτό nou άνε κ , navτα Βρίoκεις
ιδιαίερηκνηon tς καθημερnές στα μαγοζά ,
κέται, ότανnαζω το Βρόδυ, συνήθως τν επό
μενη μέρα δενέκο σχολείο . Αnό την άλλη , Βonθά ημια δαυλειά mν άλη . bnρui με ταnaδιά
έες η φρεκοδα τς οκέψης και η φαντασία
τους και τοΒράδυ έχε ς την καλλιτενκή διμουργα και nολλές φοράς την Ψυχκή ευφορί .
Aυτό έειως συνάπεια το όφνοσμα. τόσο ση
διδοοκαλία όο0 και στη μουσική εκτέλεoη , με
ειεργετκά αοτεέσματα και συς δύο περαιτδραματικν σχολν, των σχολν χορού , ενθ σες γλυππκής, ζωγρoφινής και φωτογpoφίος
Παντου , στοαις όρόμους στα napνα στς πλατεες, όως γινάταν rερίπου κατά τη διάρνε ια των
ουunoν Αγνων το 2004 Αυτό θαέδηε κ.
νπτρο στους νέας αλλά και ζuντάνα οε όλη τη
χρα Στην Ευρon , oε κάθε χωριόμιας χρος
υπάpιouν οι rpounoeέσες ο κάθε πολίτης να
οσχοληθεί ενεργά με τον nολτσμό. Στη χρα
μας δυστυκς αυτό δεν ουμβαίνει. Ο Βαθμός
οτόν θαήτην με noλύ καλή διοθεon ένα 7.
κήμουσκή, πράγμα noυ τα χαλαρνει και συν
κεντρνονται rερκότερο στο μάθημα . Αλλες
xpnouonoKo tn uouoin oav biahauua
δσει στιν ηpoounoτητα και στον χαρατήρα
των nαιδκν .
φφές .
στο μάθημα . Γιa napoεημα, στο μάθημα της
Ιστορίας , όταν κάναμε για την Περσεφόνη,
άκουσαν τον .Εφιάλτη της Περσεφόνης-, το
τραγούδηoαν έμαθαν για τον Μάνο Χατζιδάκι
και σίγουpα τους έμεινε μια ευχάρστη πληροφορία χαφίς να ακθάνονται ότι τους έκανα μ Gnμα .
Εάν δεν noί ζaτ aκοpντεόν noo όργανο
θαεπλέγατε;
Δενξέρω, μάλλον το . ορντεύν. Μα αρό
σειπολύ τοηκoρωμα του Βκλοντσέλου και του
ααξοφνου, αλλά τονα παζω και να ειφράζο
μαι μέοα αιόένα oργονο εναι κάι το διοφορε
τηο, Δεν μηκρω να φαντοστ κάnοο άλλο όρ
γανοnou α το κάνω aυτό, Πέpα από το ανορν
OEIÇ.
θα λέγατε στους μα θητές σας να γίνουν
DUOKot
Τους λέω να ασκολούν ται με πράγμα τα noυ
αγατούν, όκ μονόμε τη μουσική, αλλά και με
τον χορό , τη ζωροφrή, το θέατpο , τον αθλητouó, Eivai xipoi nou avantiooOUV InV anuon
και Τν unoμονή, καλλεργούν τη ακέψη και τα
συνασθήματα και σε Βάζουν σε έναν διαρκή
ογνα να ξετερνός κάθε φορά τον εουτό σου
και να Βελτκνεσαι. Ας ακεφούμε ότι στην opχαία Ελλάa η μουοκή και η yυμναστκή ήταν
αταpaiττo μαθήματα σην εnaδευn των νέ
ων Το αν θα οσχοληθον anoγγελματκά με κάτιαπό δλασυτά, εναι ουνάρτη oη πολλν napa σε μια συριτική χρα και το καλοκαίρι θα
γόντων. Σοupα όμως η ενοσχόληan ους με
κάτι από ουτά μόνο θετκά στοικεία μηορε να
TEÓV.
Σος Βοnθάει ημουσυήστην τάξη
Πάρα noλύ . Όταν οσκολεί οαι με τη μουσκή,
όπως ναι με κάθε είδος τέχνης , έεκ έναν δια φορετικό τρόηο ακέψης. Ο κάθε μαυσκός, για
napoδεγμα, εκτελεί με δό τα, διοφορε πικό
pόnοένακομμάτι . Έτοι και ο κάθε μαaητής αν
τιμετωnίζει με έναν δεκότου , ηροσοκό τράιο
ένα μαθησιαό αντκείμενο. Δεν θέλω η τάξη
μου να έχει στρατκοτάκα nou παnαγoλζουν,
αλλά μαθητές nou ο καθένος με τον δικό του
τρόηο , μέσα από τη δική μου καθοδήγπσn, θα
κερδίσει τn χαρά της ακέψης και της γνσης .
θέλω τα nαδιά να pρχον ται κορούμενα στοσκο
Jeio. NoMe, gopticka
ματος ταπαδιά aνούνε καμηλόφωνα αρχηστρ
Εάν σος έλεγε κάnοιος να επιλέξετε ανάμεσα στα δύο δόοαλος ή μουσικός, η θα
διαλέγατες
Ασκολούμαι με τη μουοή 45 xρνια. Η ατάmon είναι roλύ εύνολη για μένα. Φυσκά , μου
ακός.
Τi Βαθμό θα Βάζατε στα nολτιστικά μας
Πρoγματα , με όριστα το δάα
Αν οκε φιούμε το nooο δύοκολα εναιοκοο
μκά όλα ουτά τα χρόνια για τη χρα μας , θα
έλεγα ότι γνον ται συμποθητεές προσπόθειες
στον χρο του roλτκμού . Ομως θα μηορούοο
με Πολύ rεριοοότερα , ανunnpa μια Βoonnολταμού με καύτερες συνθήνες, ειδνά για τους
νέους. Ταμου σεκά και καλλιε ενκά συολαία να
ενοθούν και να αυξηθούν σε ναnαράγουν
έργο nou θαωφελήσει τον nολσμό μος. Είμα
Ποον θεωρείτε κορυφαίo Ελληνα συνθe τη και θα θέλατε να έχεκ αινεργοτεί μα Ζί του;
Ta 2 Ma, Mávoç XarZbáKiÇ KaI Mixnç esoδωράχης . Ποος όραγε Ελληνος μουσκός δεν
θa ήθελε να ουνεργοστε μα τους: Είχατην τύ
xηνα napωμέρος σε ουναυλες npoς τμήν του
Μκηθεοδωράνη και νείαιnopoνοίδος.
ές κατά τη όάρκεια του μαθ μηορούσαν να γίνοταιμκρές nολιτwτεκές
ολυμπoδες, με τους μθητές των ωδείων, των

Τελευταία νέα από την εφημερίδα