Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tıpń 0,60 EYPO
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 MAPTIOY 2020
AP. ØYAAOY 27502
πλατφόρμα δείκνει τση ως 50%
τα κρούσματα σε
σχέση με
Πληθυσμό,
θανάτους και
ηλικίες
Διαδικτυακή
στις επιχειρήσεις
προϊόντων, δομικά υλικά, τρόφιμα και κλωστουφαντουργία οι σχυρότερες πιέσεις
Αναλυτικότερα, από την επεξεργασία
των απαντήσεων προέ
χυψε ότι όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος αναμένουν πτση
του ετήσιου κύκλου εργασιν τους και της
χερδοφορίας τους , σε
ποσοστά που κυμαίνονται από 10% έως και
Μια διαδικτυακή πλατφόρμα πολυμεταβλητής παρακολούθησης, ανάλυσης και χαρτο
γράφησης της γεωγραφικής κατανο μής και της
διαχρονικής εξέλιξης της πανδημίας του κορονοΤού (Web-GIS) δημιούργησε η ερευνητική ομάδα
GeoCHOROS του Εργαστηρίου Γεωγραφίας και
Ανάλυσης Χρου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου .
Οπως αναφέρουν οι δημιουργοί της, σε αντίθε
ση με άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες, είναι η μόνη
που δίνει πραγματική εικόνα για το μέγεθος και την
ένταση του προβλήματος, σε κάθε χρα και παγκοσμίως και διευκολύνει τον επισκέπτη στο να κάνει
συγκρίσεις, ακόμα και εκτιμήσεις
για την εξέλιξή της .
Οι κλάδοι οι οποίοι
αναμένουν ότι θα καταγράψουν τη μεγαλύτερη πτση σε ετήσια
βάση στα δύο αυτά μεγέθη είναι κατά σει ρά τα ποτά (50% ) , η μεταποίηση νωπν
κτηνοτροφικν προϊόντων (επίσης 50%),
η παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού
για τη βιομηχανία (40%), τα δομικά υλικά
( 40% ) , τα τρόφιμα και η κλωστούφαντουργία (30% κάθε κλάδος) και η βιομηχανία
ΣΕΑ 4
κλάδους της μεταποίησης, με έδρα την
ελληνική περιφέρεα .
Οπως επισημαίνει ο ΣΒΕ, η έρευνα
πραγματοποήθηκε πριν από την έξαρση
του φαινομένου και πριν από τη λήψη των
διαδοχικν μέτρων από την κυβέρνηση,
<γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ήδη χαταγραφείσες πολύ αρνητικές επιπτσεις,
μετά από πέντε ημέρες , είναι ήδη εντονό1ση
του κύκλου εργασιν και
Παρατείνεται η
ισχύς των αδειν
odńynons Kai
της κερδοφορίας τους έως και κατά 50%
σε ετήσια βάση αναμένουν οι βιομηχανίες της περιφέρειας , με βάση τη μέχρι
στιγμής εικόνα από τις επιπτσεις της
πανδημίας του κορονοϊού, COVID 19,
σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιν Ελλάδος (ΣΒΕ ) , που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου , σε
δείγμα 174 επιχειρήσεων από όλους τους
προϊόντων ξύλου (20%).
Πτση εξαγωγν , απλεια πελατν
τερες.
κι αδυναμία είσπραξης οφευλν
Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης του
Σε ποτά , μεταποίηση κτηνοτροφικν
κορωναίού (COVID -19) :
. Παρατείνεται μέχρι την 30η Απριλίου η ισχύς
των αδειν οδήγησης και των δελτίων τεχνικού ε λέγχου ( ΚΤΕ Ο ) . Αυτό σημαίνει, ότι όποιο δελτίο
λήγει , μπορεί να μην ανανεωθεί μέχρι τότε . Δεν θα
θεωρηθείεκπρόθεσμο και δεν θα επιβληθεί πρόστιμο. Εξαιρούνται αναγκαστικά μόνο φορτηγά και
λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και
άρα ελέγχονται κι από άλλα χράτη . Στόχος είναι
να αποφευχθεί ο συνωστισμός και στα ΚΤΕΟ. Το Υ.
πουργείο Υποδομν και Μεταφορν καλείτους πολίτες να μην βγουν
Βήμα-βήμα η διαδικασία για την είσπραξη
των 800 ευρ
ηγεσία των υπουργείων Οικονομικν και
Περιήγηση στην Παγκό σμια κούρσα για
την ανακάλυψη εμβολίων
Εργασίας ανακοίνωσε τη χορήγηση 800 ευρ σε
όσους εργαζόμενους έχει ανασταλείη ισχύς της
σύμβασης εργασίας .
Αποζημίωση, ύψους 800 ευρ , θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι έχουν μείνει χωρίς
εισόδημα, λόγω του κλεισίματος των επι χειρήσεων , στο πλαίσιο των έχτακτων με τρων για τον κορονοϊό.
Η παροχή αυτή ανακοινθηκε και επι
σήμως το με σημέρι της Τετάρτης από την
ηγεσία των υπουργείων Οικονομικν και
Εργασίας .
Το συγκεκριμένο ποσό θα αφορά το
διάστημα από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλί
ου και δικαιούχοι είναι όσοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας , μετά το κλείσιμο
των επιχειρήσεων που εργάζονταν .
Πρόχειται - ειδικότερα - για εργαζόμενους , των οποίων η σύμβαση εργασίας
έχει ανασταλεί εξαιτίας των έκτακτων
μέτρων της κυβέρνησης.
Αντίθετα, εκτός του παραπάνω επιδό ματος τίθενται αυτομάτως:
* όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως
όσοι έχουν λάβει πά
ENA 2
ΕΚΤ: Τριετή
δάνεια, 115 δισ.
ευρ, με Πολύ
ευνοϊκούς όρους
Η παγκόσμια κούρσα για την ανακάλυψη εμβολίων και θεραπευτικν σκευασμάτων κατά του κορονοϊού έχε ξεκινήσει , την ρα που οι πρτες κλινικές δοκιμές έχουν ξεκινήσεις στις ΗΠΑ και στην Κίνα.
ΧΘα υπάρξουν πολλές δοκιμές, πολλά λάθη , αλλά έχουμε πολλούς δρόμους να εξερευνήσουμεν, δηλνει ο
Benjamin Neuman, ιολόγος του Texas A&M Universiy-Texarkana. Ποτέ ένα πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο
κατά ενός νέου μέλους της οιογενείας των κορονοϊν δεν έχει αναπτυχθεί για τον άνθρωπο.
Ακολουθεί μία περιήγηση σε ορισμένους από τους πρωταγωνιστές του φαρμακευτικού τομέα-μικρν ή μεγάλων - που παίρνουν μέρος σε αυτήν της ζωτικής σημασίας χούρσα .
- Moderna
Στόχος: Εμβόλιο
Πιθανς διαθέσιμο: σε 12 έως 18 μήνες
Η πρτη κλινική δοκιμή για την δοκιμή ενός υποψήφιου εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού ξεκίνησε στο
Σιάτλ, σύμφωνα με τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.
Το εμβόλιο ονομάζεται mRNA-1273 και αναπτύχθηκε από επιστήμονες των Αμερικανι κν Εθνικν Ινστιτούτων Υγείας (NIH) και την εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna με έδρα ΣΛM
το Κέμπριτξ της Μασαχουσέτης.
Η Ευρωπακή Κεντρική Τράπεζα (EKT) χορήγησε σήμερα τριετή δάνεια, συνολικού ύψους 115 δισ. ευρ , στην πρτη
πρόσκλησή της για υπο βολή προσφορν
με τους πιο ευνοϊκούς όρους που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα .
Αντιμετωπζοντας μία βαθειά ύφεση
και την κατάρρευση της αγοράς , η ΕΚΤ α
ποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να
δσει στις τράπεζες πρόσβαση σε περισσότερα στοχευμένα μακροπρόθεσμα δά
νεια (TLTRO) και να μεισει το επιτόκιό τους έως το -0,75% ,
πληρνοντας ουσιαστικά τα ΣΝΑ
www.dimoprasion.gr
ΣΕΛΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Να μην αυξηθεί η τιμή στο ψωμί ζήτησε από τους αρτοποιούς ο Κ. Σκρέκας
  Σταθερές τιμές στο ψωμί ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του, παρουσία του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης: – Tο υπουργείο Ανάπτυξης ενημέρωσε την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας ότι η ΔΙΜΕΑ ελέγχει συστηματικώς τα μεικτά περιθώρια κέρδους στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας και πως, σε περίπτωση που διαπιστωθούν περιπτώσεις αθέμιτης κερδοφορίας στις κατηγορίες των αλεύρων, θα επιβληθο�
 • Optima Bank:Η πρώτη τράπεζα που εισέρχεται στο Χρηματιστήριο μετά από 17 έτη
  Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής της Optima Bank, της πρώτης τράπεζας που εισέρχεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από 17 έτη, αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή εταιρειών στη χρηματιστηριακή αγορά, με τις εισαγωγές νέων εταιρειών να είναι πολύ περιορισμένες από το 2008 έως σήμερα. Η υπερκάλυψη της δημόσιας εγγραφής δείχνει ότι η αγορά “διψά” για εισαγωγή νέων σοβαρών εταιρειών, με προοπτικές και με υπόσχεση υψηλών αποδόσεων και υψηλής μερισματικής απόδοσης. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως η αναμενόμενη επιστροφή της ελληνικής χρηματιστ�
 • Βαθειά ύφεση στην Ευρωζώνη
  Η μεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη παρέμεινε σε βαθιά και ευρείας βάσης ύφεση τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα Ο τελικός δείκτης υπευθύνων προμηθειών HCOB (PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στις 43,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο από τις 43,5 τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση. Το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Ο δείκτης για την παραγωγή υποχώρησε στις 43,1 από τις 43,4 μονάδες. «Ο PMI για την παραγωγή ήταν αρχικά χαμηλότερα από τις 50 μονάδες για ολόκληρο το τρίτο τρίμηνο, άρα εί�
 • Πρόστιμα μαμούθ σε επιχειρήσεις με προϊόντα “μαϊμού”
  Πρόστιμο 100.000 ευρώ σε επιχείρηση στην Αττική Σε 12.213 ανέρχονται τα τεμάχια απομιμητικών προϊόντων που εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν μετά από έλεγχο που διενήργησε η Διυπηρεασιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης σε επιχείρηση στην Αττική. Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, από την κατάσχεση των απομιμητικών προϊόντων επιβλήθηκε στην επιχείρηση πρόστιμο συνολικού ύψους 100.000 ευρώ ενώ επισημαίνεται ότι «οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια». Βαρύ πρόστιμο στη BIC- Πωλούσε σχολικά είδη με υψηλότερο π�
 • «Δεν μπορώ να πληρώσω τόσα!»: Στην Τουρκία, η απογείωση των ενοικίων φέρνει τρόμο
  Στο πρόσοψη του εργαστηρίου του όπου φιλοτεχνεί ξυλόγλυπτα, ο Τζενγκίζ Ορσέλ κρέμασε πανό για να καταγγείλει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Επειτα από 20 χρόνια αδιάλειπτων πληρωμών ενοικίου, ο χειροτέχνης απειλείται με έξωση από τον ιδιοκτήτη, που ξαφνικά απαίτησε αύξηση του μισθώματος κατά σχεδόν 700%: από τις 3.200 τουρκικές λίρες (110 ευρώ) στις 25.000 (867 ευρώ) τον μήνα. «Θέλω να ακουστώ. Με τέτοιες απαιτήσεις, κινδυνεύουμε να δούμε κόσμο να πλακώνεται στο ξύλο, ακόμα και να μαχαιρώνεται», τονίζει με ανησυχία ο κ. Ορσέλ, ο οποίος, στα 58 του χρόνια, φοβάται πως θα αναγκα�