Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tıpń 0,60 EYPO
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 MAPTIOY 2020
AP. ØYAAOY 27502
πλατφόρμα δείκνει τση ως 50%
τα κρούσματα σε
σχέση με
Πληθυσμό,
θανάτους και
ηλικίες
Διαδικτυακή
στις επιχειρήσεις
προϊόντων, δομικά υλικά, τρόφιμα και κλωστουφαντουργία οι σχυρότερες πιέσεις
Αναλυτικότερα, από την επεξεργασία
των απαντήσεων προέ
χυψε ότι όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος αναμένουν πτση
του ετήσιου κύκλου εργασιν τους και της
χερδοφορίας τους , σε
ποσοστά που κυμαίνονται από 10% έως και
Μια διαδικτυακή πλατφόρμα πολυμεταβλητής παρακολούθησης, ανάλυσης και χαρτο
γράφησης της γεωγραφικής κατανο μής και της
διαχρονικής εξέλιξης της πανδημίας του κορονοΤού (Web-GIS) δημιούργησε η ερευνητική ομάδα
GeoCHOROS του Εργαστηρίου Γεωγραφίας και
Ανάλυσης Χρου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου .
Οπως αναφέρουν οι δημιουργοί της, σε αντίθε
ση με άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες, είναι η μόνη
που δίνει πραγματική εικόνα για το μέγεθος και την
ένταση του προβλήματος, σε κάθε χρα και παγκοσμίως και διευκολύνει τον επισκέπτη στο να κάνει
συγκρίσεις, ακόμα και εκτιμήσεις
για την εξέλιξή της .
Οι κλάδοι οι οποίοι
αναμένουν ότι θα καταγράψουν τη μεγαλύτερη πτση σε ετήσια
βάση στα δύο αυτά μεγέθη είναι κατά σει ρά τα ποτά (50% ) , η μεταποίηση νωπν
κτηνοτροφικν προϊόντων (επίσης 50%),
η παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού
για τη βιομηχανία (40%), τα δομικά υλικά
( 40% ) , τα τρόφιμα και η κλωστούφαντουργία (30% κάθε κλάδος) και η βιομηχανία
ΣΕΑ 4
κλάδους της μεταποίησης, με έδρα την
ελληνική περιφέρεα .
Οπως επισημαίνει ο ΣΒΕ, η έρευνα
πραγματοποήθηκε πριν από την έξαρση
του φαινομένου και πριν από τη λήψη των
διαδοχικν μέτρων από την κυβέρνηση,
<γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ήδη χαταγραφείσες πολύ αρνητικές επιπτσεις,
μετά από πέντε ημέρες , είναι ήδη εντονό1ση
του κύκλου εργασιν και
Παρατείνεται η
ισχύς των αδειν
odńynons Kai
της κερδοφορίας τους έως και κατά 50%
σε ετήσια βάση αναμένουν οι βιομηχανίες της περιφέρειας , με βάση τη μέχρι
στιγμής εικόνα από τις επιπτσεις της
πανδημίας του κορονοϊού, COVID 19,
σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιν Ελλάδος (ΣΒΕ ) , που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου , σε
δείγμα 174 επιχειρήσεων από όλους τους
προϊόντων ξύλου (20%).
Πτση εξαγωγν , απλεια πελατν
τερες.
κι αδυναμία είσπραξης οφευλν
Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης του
Σε ποτά , μεταποίηση κτηνοτροφικν
κορωναίού (COVID -19) :
. Παρατείνεται μέχρι την 30η Απριλίου η ισχύς
των αδειν οδήγησης και των δελτίων τεχνικού ε λέγχου ( ΚΤΕ Ο ) . Αυτό σημαίνει, ότι όποιο δελτίο
λήγει , μπορεί να μην ανανεωθεί μέχρι τότε . Δεν θα
θεωρηθείεκπρόθεσμο και δεν θα επιβληθεί πρόστιμο. Εξαιρούνται αναγκαστικά μόνο φορτηγά και
λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και
άρα ελέγχονται κι από άλλα χράτη . Στόχος είναι
να αποφευχθεί ο συνωστισμός και στα ΚΤΕΟ. Το Υ.
πουργείο Υποδομν και Μεταφορν καλείτους πολίτες να μην βγουν
Βήμα-βήμα η διαδικασία για την είσπραξη
των 800 ευρ
ηγεσία των υπουργείων Οικονομικν και
Περιήγηση στην Παγκό σμια κούρσα για
την ανακάλυψη εμβολίων
Εργασίας ανακοίνωσε τη χορήγηση 800 ευρ σε
όσους εργαζόμενους έχει ανασταλείη ισχύς της
σύμβασης εργασίας .
Αποζημίωση, ύψους 800 ευρ , θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι έχουν μείνει χωρίς
εισόδημα, λόγω του κλεισίματος των επι χειρήσεων , στο πλαίσιο των έχτακτων με τρων για τον κορονοϊό.
Η παροχή αυτή ανακοινθηκε και επι
σήμως το με σημέρι της Τετάρτης από την
ηγεσία των υπουργείων Οικονομικν και
Εργασίας .
Το συγκεκριμένο ποσό θα αφορά το
διάστημα από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλί
ου και δικαιούχοι είναι όσοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας , μετά το κλείσιμο
των επιχειρήσεων που εργάζονταν .
Πρόχειται - ειδικότερα - για εργαζόμενους , των οποίων η σύμβαση εργασίας
έχει ανασταλεί εξαιτίας των έκτακτων
μέτρων της κυβέρνησης.
Αντίθετα, εκτός του παραπάνω επιδό ματος τίθενται αυτομάτως:
* όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως
όσοι έχουν λάβει πά
ENA 2
ΕΚΤ: Τριετή
δάνεια, 115 δισ.
ευρ, με Πολύ
ευνοϊκούς όρους
Η παγκόσμια κούρσα για την ανακάλυψη εμβολίων και θεραπευτικν σκευασμάτων κατά του κορονοϊού έχε ξεκινήσει , την ρα που οι πρτες κλινικές δοκιμές έχουν ξεκινήσεις στις ΗΠΑ και στην Κίνα.
ΧΘα υπάρξουν πολλές δοκιμές, πολλά λάθη , αλλά έχουμε πολλούς δρόμους να εξερευνήσουμεν, δηλνει ο
Benjamin Neuman, ιολόγος του Texas A&M Universiy-Texarkana. Ποτέ ένα πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο
κατά ενός νέου μέλους της οιογενείας των κορονοϊν δεν έχει αναπτυχθεί για τον άνθρωπο.
Ακολουθεί μία περιήγηση σε ορισμένους από τους πρωταγωνιστές του φαρμακευτικού τομέα-μικρν ή μεγάλων - που παίρνουν μέρος σε αυτήν της ζωτικής σημασίας χούρσα .
- Moderna
Στόχος: Εμβόλιο
Πιθανς διαθέσιμο: σε 12 έως 18 μήνες
Η πρτη κλινική δοκιμή για την δοκιμή ενός υποψήφιου εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού ξεκίνησε στο
Σιάτλ, σύμφωνα με τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.
Το εμβόλιο ονομάζεται mRNA-1273 και αναπτύχθηκε από επιστήμονες των Αμερικανι κν Εθνικν Ινστιτούτων Υγείας (NIH) και την εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna με έδρα ΣΛM
το Κέμπριτξ της Μασαχουσέτης.
Η Ευρωπακή Κεντρική Τράπεζα (EKT) χορήγησε σήμερα τριετή δάνεια, συνολικού ύψους 115 δισ. ευρ , στην πρτη
πρόσκλησή της για υπο βολή προσφορν
με τους πιο ευνοϊκούς όρους που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα .
Αντιμετωπζοντας μία βαθειά ύφεση
και την κατάρρευση της αγοράς , η ΕΚΤ α
ποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να
δσει στις τράπεζες πρόσβαση σε περισσότερα στοχευμένα μακροπρόθεσμα δά
νεια (TLTRO) και να μεισει το επιτόκιό τους έως το -0,75% ,
πληρνοντας ουσιαστικά τα ΣΝΑ
www.dimoprasion.gr
ΣΕΛΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Αρχίζει άμεσα το πρόγραμμα για την ανακαίνιση 12.500 κλειστών κατοικιών
  Ρύθμιση για την αύξηση του επιδόματος γέννας Την άμεση έναρξη του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για την ανακαίνιση σχεδόν 12.500 κλειστών κατοικιών που θα διατεθούν αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη. Η ρύθμιση, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, το οποίο ψηφίζεται σήμερα και όπως ενημέρωσε η κ. Ζαχαράκη μετά την ψήφισή της, η οποία θα επιτρέψει και την άμεσ�
 • Παρίσι 2024: Εγκαινιάστηκε το Ολυμπιακό χωριό παρουσία Μακρόν
  Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» παρέλαβαν επίσημα τα κλειδιά του Ολυμπιακού χωριού, παρουσία του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του. Το έκτασης 520 στρεμμάτων χωριό, το οποίο βρίσκεται βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας, θα φιλοξενήσει περίπου 14.000 αθλητές και τα… επιτελεία τους στη διάρκεια των Ολυμπιακών του καλοκαιριού (26 Ιουλίου-11 Αυγούστου), ενώ θα καλωσορίσει 9.000 αθλητές για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες (28 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου). Μετά τους Αγώνες, το χωριό θα μετατραπεί σε μια φιλική προς το περι�
 • Όσκαρ 2024: Τα πέντε υποψήφια τραγούδια
  Tα πέντε υποψήφια για Όσκαρ τραγούδια θα παρουσιαστούν στη σκηνή του «Dolby Theatre» κατά τη διάρκεια της 96ης τελετής των διάσημων βραβείων. Ο Τζον Μπατίστ (Jon Batiste) θα ερμηνεύσει το «It Never Went Away» από την ταινία «American Symphony» και η Becky G το «The Fire Inside» από το «Flamin’ Hot». Η Μπίλι Αϊλις (Billie Eilish) και ο Φίνεας (Finneas) θα τραγουδήσουν το τραγούδι «What Was I Made For?» από την «Barbie» καθώς και οι Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) και Μαρκ Ρόνσον (Mark Ronson) το «I’m Just Ken» όπως είχε αναφέρει το Variety. Τέλος το τραγούδι της ταινίας «Killers of the Flower Moon», «Wahzhazhe« (A Song For My People)» θα ερμηνεύσουν ο Σκοτ Τζορτζ (Scott George) και
 • Παράταση 1+1 μήνα στην ολοκλήρωση της διασύνδεσης POS-ταμειακών μηχανών
  Την παράταση για 1+1 μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ,όπως ανακοινώθηκε. Η απόφαση αυτή ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αιτήματα της ίδιας της αγοράς παρόχων POS και ταμειακών μηχανών όσο και των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ενός σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου. Σημειώνεται ότι η πρόοδος του έργου μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει αναβαθμιστ�
 • Συνελήφθη η τρομοκράτης Ντανιέλα Κλέτε της RAF μετά από 30 χρόνια
  Η Ντανιέλα Κλέτε από την τρίτη γενιά τρομοκρατών της Φράξιας Κόκκινος Στρατός συνελήφθη στο Βερολίνο μετά από 30 χρόνια. “Το κράτος δικαίου έδειξε επιμονή και αντοχή” δήλωσε η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Η αναζήτηση οδήγησε σε ένα τόπο ελάχιστα εντυπωσιακό και μάλλον σήμερα πλέον όχι αναμενόμενο: την πολυσύχναστη συνοικία του Κρόιτσμπεργκ στην καρδιά του Βερολίνου όπου λόγω της πολυκοσμίας οι πάντες περνούν θεωρητικά απαρατήρητοι. Εδώ ζουν οικογένειες τουρκικής καταγωγής που καλημερίζονται σχεδόν κάθε μέρα στο δρόμο. Αλλά και πολλοί άλλοι που αναζητού�