Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφάνεια
ANEEAPTUTH EBAOMAALALA E OUMEPIAA
19 Magiim 2020 -Elog Tororing 1999 Ene 210 - Apitl, OAkan 1000Tri giAkơi 1.00 E
1Ins Neutpiou 13
oumioodo
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-ΕΝΕΧΥΡΑ
AN 10 PALIOOAVA
105.0 toY
ANONLINE
TILEOPAIN 10Y
Μimon0στασίας σεόλα τα
KévIga Ynoboxňcukau Tauronoinane
Κοραγοϊός Η ολοκληρωτική καταστρουή της χρας
Πόσα είναι τα κρούσματα στmν Ελλάδα;
Et sviptowon
TUV KTOIKUW JUVICH
KTiv, o iopocoño
yos: Kai Eknoóownos
TOU unousyEbu Yysias
ya tov KoDovoiö. Eo r Kopemo Nakiyn Tpnot
Thors FaoSozs sineot
n Saonosa auvextze
Tai. Kal to teteuraio
2Mo0o avoxptoenrav
35 vea enißepacopeva
70azeveis vopniteio
ofaonsinÓNa VELUDOvias. Evraka ano autcus
Eiva SrawtnopÉVoI
Karo päos boos ixias
MENOYME
Suing imp
JTIKa nou axazoVrai pE
TOUS NÉVS OavnOus
JTnv Ennasa. o pos
gvefizovras to JVO
Això aordporuv KOOLnocon Sicanricnos
H Xiaç eival o tónot uoul Eiugu kai
8a napauEvN OnY npoitn Voguun
ieavotoravSoes. Nexoi
anyeog 11aveconoi nouvoonharnxcwyra tov o, Svouv nne
Ehvca ano aura svov ancoosicon nay A paboors.ao ithoo and ra voonopea gopoosINE Moos.
Ποοι σέβονται τους υπαλλήλους τωνΣούπερ Μάρκετ &τo πλδερς
mu lavneh Kubówn
TOUayics Kal Tov sou nEo JADKET Kai TEON KOTRINUÄtuv nou SouReiouN E veHißesi. Fos noanet va supnenkjevdoupe ws
KaTavaiurės. anávaVETOUS Unannnious tov EounsoN áora:
, Στο νηgί μa αι όx μόνο με οάχου3μa ωυ nouou κρουμμστος
KODovolou, toékaue orlor a aoUrED páoKST. E anotéieapa va pny
JrsptobuEKado ñouTOuS unathniousautuw. Arópn kano voanieuiverera oin o Riba 20
CARIE
KOjepu pE a pouxa Kaj ts atotá sayasias Ious. xoois aróun va
ywo bizouv, eiv ra Sio Koouapata nou eixav akoUJTsi TO Vnai js
sivai eetiKa naowEIKa.
Avvbiuaun dieR20
| Σράτηός Κωταάνας Ας πραπτουμοσούμε ματο χμα nαμενάμεγο )
coffee
Spirits
To EappatoxUora wo Ta NNE kalsTON nitextOO VIKÓ TúnoavxpéodnKE EKTEvis ori n noirKh xai gragtKot IKA ysaiaanegzayizata SioTounáxotov ae
vaora KhipaKoors. ns Ka Jaare ano imy nitsusa tuy Touokun. Auth spóJoV 1Ex LEI KÄttÉTOD - sivaI atam yuopn. pou pra aOJh enratiKn SaS
κeσίa nou eδηεl την επ ίμn2ο του πθενόκοου και no εnκn5υνου τοόπου.
avébysras tou aVTInáiiou Kai naoániniaan OiNTan Sinov pas axeSkov ya
tiv anoreneapanIKA avapetoniantous
Eavxposá a ovabrai ous. épeoe o pvaio pou tnv neokpnun ohon
tou Iroráoan Köun pov Nöitre uwa da SianiatooES Otio Exeods Éxai
am Sradean tou tseis 1oono us Sogora. Kaiano auno is TO US TOss Toonous da
eninékaitov TÉTADO.. Kali autó SuOTuis eivai aniedera.
TEL.+30 2271042158
AIABÁ ZTE
MÚME PA
ATTOWH
E eia: Rveiovelvos Kubavn
OI SKEVEIE MAE
38 AECEOU av. Chios
FB Caprice Cafe Bar