Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
MEAOI THE AFIPPFAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙΙΚΗ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12474
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ οικΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΗΛαγκάρντ ήρε τα όπλαν: 750 δισ για ανορά ομολόγων
ΑΝΑΣΑ 12 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΗΝ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τράπεζες: Τρίμηνη
αναστολή δόσεων
για όσους Πάρουν τα ε800
Κλείνουν
όλα τα
ξενοδοχεία
Μu στήμξης σε ομερος δανεολήτες
Eveon Teaxetiv. Ebend yna doovg lafoev rv evigvon tev S00 evgei anó re xgárog mgoénera
τοψμηνη ανοστολή πληρομής δόσεων.
Merá anó eveneynpe toeç Xe. Lreinevga xan A. l'egnádn ogaoiorpe va xagargebov devodivong
Joaulryra 2onayonAn Bnopds pyonoad
"oουν όλα τα ξενοδοχεία
της χρας ροχipnoε το
Υπουγγείο Τουpμσμο
Eidenórega, To voveyeio
Τουρισμούμε γνύμoνα την
πρστασία των εργομένν
ora tevobogeia, evlvee
Πoτερoιότητα δίνεται σε όοους πολίτες πλήτoντα
ατό το κλείσμο καταστημάτwν
Ilgorcquóryea ba bobei zu diveran ya quoud agdna (egratluevovs, edevtegong enerranerieg nan
aτομεκές ετιχερήσς ) που επλήmρov άμεο, λόγο
varokajs Antovgrias tuv egeniv mgngocuy,
Πρόγραμμα μαμού0 αγοράς τίλων 760 διο ευρ για στήρξη της ο.
κονομίας ανακοίνωσε η ΕΚΤ μετά από έκταση σύσκεψη του Διο
κητικού Συμβουλίου ποu έγνε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η κεντρική τρά
πεζα εντάσσει και τα ελληνικά ομόλογα .
Στο πρόγραμμα συτό θα ενταχθεί και η Ελλάδα με χορήνηση του
wotves , το oποίο και πρην 5 χρόνια επιζητούσε και είχε ανάγκη αλλά
έχοσε η χρα μας , λόγω της διαπραγμάτευσης Βαρουφάκη.
Η απόφαση της Ευρωπαίκής Κεντρικής Τράπεζος, που δίνει τη δυνα Τότητα αγορός περίπου 12 διο. εup εληνικν ομολόγων, αναμένε.
τοι να αποκλιμακσει το κστος δανισμού του Ελληνικού Δημοσίου ,
σης nα ανοστολή λειτουpr.
eç tev tevodogeiev 12uyvns
lerroverias éus raos Angiλίον με την υποχpeση να
Aerrovgrel 1 tevobogeio avd
πρoτείoυoo πεpφeρnaής
evórnras nan 3 tevodogeia or
Aerfva xan Ocooulovin
Hezáqaon bu ogien exÓ ra
μεσάννχτα της 23ας πρoς Σ3η
Magriev.
Igueneiverm, aug néga aró
ryv Rgoonébena ya pelnon
rys etánlaons voe nogovolot, ra tevobogeia paogov va
ENTagtoiv xm vu baretodv
για τη νοσηλεία aσ0εvύν.
μέτpuν , και θα λάβουν την ενίσχυη των 500 ευpά
citigroup: Ύφεση 1Α%
στην Ελλάδα το 2020
αρoup σε νiα της έση εκτμά πος η ελ
Haprj onovopla, mexolaç to AÉI sará 20%
πρooται από τον τουρομά, α μπαι σε γεση φ
rog. -1,4%.
Εeτιμ ετίσης Ολημμα του δημοσονομού o
yiov rng vážng roe L4% to 2020 xan areion as Erz
goas Dirnons oro L% xm naraválaens oro 1,5%. H
igcon ba civan ragoton pézge KAI ro xaloxnigi, allá
n avárrvtn ba enavdn ore ' rojunve. To AEII Oa
utybel nará 1,5% to 2021. Lvpgerva HE ng ert
oeng To sgereyevis xdeivaona ba deapoequbei gérog
oro 1% xa to 2021 ovo 1,4%.
και κατ' επέκταση Των ελληνικν πιστωτικν ιδρυμότων και επιχειρή.
στων με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, με ό,ι θετικό αυτό συνεπάγε
Ται για τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.
Αποτελεί tμπρακτη στήρξη στη χρα μας και συνιστά tνδαξη εμπ.
στοσύνης στους χειρισμούς της Κυβέρνησης
Ιουρισμός-Σεικίνδυνο tως και 501 Ηανττρομοκρατική βρήκε τούνελ κλείνουν οLρακτικές
Εκατ θέσεις ερνασίας
Δόνω κορονoioύ
και αντιαρυματικά
Hauvonuia vov waguveioe éren oe xivbuve éng xm
Ls0 εoαt. θέσες εgyaotoς στον παγκέσμοο rάδο
ταpιδεν κα τουpσμού, με τα δνή ταξδια πιθανύν
vu pebodv urá éve rétugto gétos. éxes agodjheve te llayadono Evppoilao Tabiev xn Tovguopot
Tuvek nai Bagó oxlarpó, óaus avnagpani, evtó-Tv avasrol katovgyias arv tav oagexTiv
mot η EΛΣ στο πλαοιο της μεγάλης επιχείρησης
Tns avntpopeapans noe ngapatoroninpee ora
Lenóla zan ora Eéezeva. Lépgeva pe xÀngoyogles.
ο 25 συλληθέντες στην επιχείρηση, κουδικής κατα . a την αναόγιση λν εργαoμένw και πολιτν,
γwγήs, σχετίονται με δρόση τρομοραmκής άνοσης
orgv Torgoda. Evavriov toug elge enbobel évraiua viAgyns enó n yeirova.
xaL Tuv erungeniv dageígeong ananjecer evaxotvee o vRovgrós AvásTutns, evráonevtas ryv ragandww απόpoση στη δίσμη μέτρν που e η κιβέρνηση
ο οπού δοκιμάζονται τόσο σε επίχεδο νία , όo0 και
oe exixedo natnurgvis depinons. etarias ns sarv
dngaing noe ngonáleor e véog nogervelóc.
(WTTC). II tovguonxi fronnzavia evnorongei oro 10%
Toe Auyoiopuov AEII xm twv éveuv reyueias.