Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Νικάοος Κααθάνος 151-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)- Ap φύλλου 630-12.077
0,50 €
Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας στον " Π.Τ."
Κλειστό λόγω
απολύμανσης
σήμερα
το Διοικητήριο
Δράμας
Ιστορικό χαμηλό
στην κίνηση
της λαϊκής αγορά
στη Δράμα
Παραδόθηκε
η Φλόγα
Αυτές Τις μέρες κανονικά
θα ανέβαιναν οι έμποροι
για αμνοερίφια, αλλά πλέον
δεν έρχεται σχεδόν κανένας
στην ΟΕ του
Τόκιο 2020
Αραιωμένοι πάγκοι και ακόμα
πιο αραιωμένοι καταναλωτές
Με επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του Νοσοκομείου |Ι Επιστολή του Επιμελητη ρίου Δράμας προς τον υπ. Εσωτερικν
Κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα Αρνητική η στάση των οικονομικν
κορωνοϊού στο Νοσοκομείο της
Δράμας μέχρι χθες το μεσημέρι
υπηρεσιν των Δήμων
απέναντι τους προμηθευτές
Δεν συνάδουν με τις πραγματικές συνθήκες τόσο της πανδημίας όσο και της
υποχρέωσής τους απέναντι στους προμηθευτές
Η ρνητική στάση των οικονομικν υτηρε
σιν των Δήμων , καθς και των εποπτευό
I pevav popéun auTÓv órtwg Tta NouKá
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρό
σωπα ίδιωτικού Δκαίου και των Κονωpελν Επ
χειρήσεων , στηλπεύει το Επιμελητήριο Δράμας
Σε ειστολή του προς τον υπουργό Εοωτερικν κ eεοδωρεκάκο, το Επιμελητήριο
Δράμας επισημαίνει την αδάφορη στάση
των Δήμων , η οποία δεν συνάδει με τις
πραγματοκές ουνθήκες της πανδημίας που
επκρατούν , καθς πολλοί προμηθευτές μέ νουν απλήρωτο
Όπως επισημαίνεται επίσης, οι Δήμοι δεν
ανταποκρίονται στις εολή σεις εμπόρων,
αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιν
να τους εξρφληθούν οι οφειλές παρελθόν των ετν και πολλοί Δήμοι συνεχζουν σαν
να μην συμβαίει τίτοτα
Η εmιστολή
Aνολυτικότερα η επιστολή του Επιμελητη
ρίου Δράμας προς τον υπουρ γό Εσωτερον, την οποία σμων οφελν των ΟΤΑ και των επαττευμένων Νομκν
υπογράφε ο πρόεδρος του ΕΒΕ, κ. Σχέφανος Γεωργιά - προoπων αυτν εivαα σχεδόν μηδενικός Διαπιστδης έχει ως εξής:
[Αξιότιμε κάρις Υπουργe
μεταξ των μέτρων στήριξης για την είσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμε
νων που έχει αναγγελει η κυβέρνηση για την αντιμπ
πιση των οεκονομικν επττσεων από την πανδη.
Covid1 8, πeριλαμβάνεται και η eπτάχυνση των διαδικα - Υραφειακρατικν δαδεκασιν που επκαλούντα οι αρμόσν για την εξόφληση των ληξατρόθεσμων οφeλν του
δημόσιου προς τους διτες
Τις τελευταίρς μέρες το Επιμελητήρο Δράμας καθς πικού ελέγχου της νομμότητας των δαπανν τωνΟ.ΤΑ
και όλα τα Επιμελητήρα της χρας, δέχονται σωρεία τη από τον επίτροπο του Ελεγκτικού συνεδρίου , έχει μεταλεφωνημάτων από έμπορους αυτοαπασχολούμενους και κυλήσει ηις ευθύες στους αρμόδιους υπόλληλους των
ειχερήpες, οι ατοίοι κυριολετικά απελπισμένοι εκλπαρούν απευθυνόμενοι στις οικονομκής υτηρεσες των οφολν και φόβου τυχόν καταλογιοσμού σε αυτούς ,
δήμων να εξοφληθούνοι οφελές τους.
Δυστυχς , οι αρμόδιες οκονομικές υπηρεσίες τω εππpoπους ερμηνεοuν κατά το δοκούν τις απαντήσες
Δήμων και οι εποπευάμενοι φορείς αυτν (N.ΠΔΛ , τους και παγνουν κάθε διαδεκασία εξόφλησης χρημαN.ΠLA, κονωφελείς επιχειρήσεις ) επιδεονύουν μα ηκν ενταλμάτων.
πραγματυκά αρνητική στ ση , η ατοία δεν συνάδε με
τις πραγμκτικές συνθήκες,
τόσο της Πανδημίας, όσα
και της υποχρέωσης τους
απένανη τους προμηθευτές Μη ανταποκρινόμενο
σης ειοιλήσεις εμπόρων,
αυτοαπασχολούμενων και
επιχειρηματιν να τους
εξοφληθούν οι οφεές παρελθόντων ετν , πολλοί
Δήμα και Νομικά πρόσωπα
αυτν συνεχίζουν σαν να
μην συμβαίνει τίποτε
Από την έρευνά μας στο
ENIMENHTHPIO APAMAZ
eNTO APXE IOY N.T.
ΑΛΑ ΝΕΑ από το Νοσοκαμείο Δρά μηρωμένα δεδομένα των αρμόδιων φο μας καθς πλέον σύμφωνα με επ ρέων του κράτους Έτα θα διατηρή1σηη ανακούνωση της διούσησης, σουμε την ψυχραμία μας και την
μέχρι χθες το μεσημέρι (19 Μαρτίου νηφαλιότητα μας Τις δύσκολες αυτές
2020 και ρα 12.00 ) , δεν υπήρχε κανένα μέρες .
επιβεβαιωμένο κρούσμα στην περιοχή
Σύμφωνα με ανακοάνωση που υπογρά - τκά
φει η διοκήτρα του Νοσοκομείου Δρά Η πραγματικότητα είναι ότ , όσα δείγ
ματα ελέγχθηκαν έως τρα , ήταν αρνηenTΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ Π.Τ.
Συνεπς, στο Νοσοκομείο Δράμας
μας κ . Θεσσαλονοαά Καρατζόγλου, ς μέχρι σήμερα 19-03-2020 και ρα
τελευταίες μέρες διασπείρονται αεύθυ - 12:00π.μ. δεν υπάρχει κανένα νοσηλευόνες φήμες σχετικά με τα κρούσματα κο μενο άπομο με επιβεβακομένη ασθέεια
πρόγραμμα " ΔΙΑΥΕΙΑ" διαπιστνουμε όι
πράγματι ορυθμός αποπληρωμής ληξετρόθε
από κορωνο .
ρωνοού, και α φήμες αυτές δημουργούν πανικό και φόβο στην κανότητα της
περοχής μας-.
Το ευχάρστο αυτό νέο πρέπει να μας
διδάξει ότιόταν αυταπεθαρχούμε και τηΣε άλλο σημείο, Yνεται νωστό ότι όσα ρούμε τις οδηγίες των εδικν τότε τα
νουμε επίσης ότι υπήρχουν Δήμα που διεκτερακνουν .
1- (ENA) Χρηματικό Εταλμα πληρωμής την εβδομάδα!!
Αξότιμε κύρε Υπουργe,
είνα πλέον ζήτημα βοoρισμού για πις χλιάδες των μι κρν και πολύ μεκρν επιeιρήσεωνη ΑΜΕΣΗ εξόφληση
των οφελν τους από τους ΟΤΑ και η υπέρβαση των
δείγμα ελέγθηκαν έως τρα ήταν όλα αποτελέσματα θα είναι θετικά
αρνητικά και τονίζe μεταξφ άλλων : -Σή
Σε αυτές ις κρίσμες στιγμές η ΑΤΟ
μερα , 80 χρόνια μετά τη δημουργα του, ΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ είνα το μόνο μας όπλο
το Νοσοκομείο Δράμας βρίσκεται αντιμέ - ενάντια στον κορωνοϊo. Τrοτε δεν εξορτωπο με νέες προκλήσεις που δοκμά - τάται από την τύχη αλλά όλα από την
ζουν Τις αντοχές του . Σημαδεμένο από ορθή κρίση καιτην προνοητικότητα .
την πολυετή κρίση , με πολύ γρήγορους Ημάη ξεκησε και τις πρτες μέρες
ρυθμούς βελτινεται καθημερνά στε η τοπική μας κονωνία έδειξε γενικά σομε ασφόλεια και ταχύτητα να προσφέρει βαρότητα και σχολαστικότητα στους κατο μέγιστο δυνατό απστέλεσμα όταν θα νόνες Πρέπε , για το καλό άλων μας , να
προσπαθήσουμε υπομονετικά , να y δοι διατάκτες για αυτήν την πρωτοφανή και απαράδετη
για τς συνθήκες καλυσεργία Η Κατάργηση του προληοκονομικν υπηροσιν των οΤΑ οι οποίοι λόγω αα το χρειασθούν οι πολίτες..
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νοσοκο - νουμε όλοι ακόμα Πο συνετοί
μείου Δράμας:
[Αγαπττοί συμπολίτες μας,
απευθύνουν συνεχς προφοροκός ερωτήσεις προς τους
Σήμερα , 80 χρόνια μετά τη δημουργία
του , το Νοσοκομείο Δράμας βρίσκεται
Τις τελευταίsς μέρες διασπείρονται αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις που δο
ανεύθυνες φήμες σχετικά με τα κρου κμάζουν τις αντοχές του . Σημαδεμένο
από την παλυετή κρίση, με πολύ γρήγο
Οι φήμες αυτές δημιουργούν πανικό ρους ρυθμούς βελτινεται καθημερνά
και φόβους στην καινότητα της περοχής στε με ασφάλεια και ταχύτητα να προσφέρει τομέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
Οι πολίτες άμως πρέπει να ακούν και όταν θα το χpeσθούν οι πολίτες .
Η άριστη συνεργασία μας με την 4η
ΥΠΕ. Μοκeδονίας-Θράκης και το Υπουργείο
Υγείας eναι πολυεπί πεδη και καθημερνή . Α
κολουθούμε κατά γράμ
pa kai ouola ToV KeVτρκό σχεδιασμό και ις
κατευθυντήρες οδηγίες,
| σελ5η
σελΒη
σματα κορωνοού στην περιοχή μας
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
να αξολογούν μόνο τα επίσημα και τεκΠάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Tnà: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγχρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
TΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
, Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης .
ηεξλίξη στην tξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μοστού
MENOYPE
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορόonαντoγpράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διλα 6ας αξτσα,
μαθρίτσ τηόωπο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 ) 6977 472890
EAMOH OHOKPATIA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα