Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ μ
AOTOZ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: Ι.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 63ο-Αρ. φύλλου 17.722. Τιμή 0,60 E . Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020
Tpapeía: 0. TÇaBENa 11- IOANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Νέες ανακοινσεις χθες βράδυ από τν Κ. Μητσοτάκη
METPA-ANAXAMA TIA TON
Ο Ειοχύονται ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως: εργαζόμενοι, επιχειρήσεις, νavaιόρφωση του προύπολοιαμού τονετάτρινε το Διμο. Συμβούλο
Πέλεκυφ βάρους 1,4 εκατ ευρ γα
τα απορρίμματα στον Δήμο Ιωανντν
αυτοαπαοχολούμενοι ο Ακέραο το δόρο Πάσχα
pRένουνταξενοδεα πίζοτικαι άλλς τηνγρεύσεις είνων παίαυχήσυυν ο λο.
. Μέrpα- ανάχωμα στην επέλαση του κορωνοίού και
στις εππτσεις που προκαλεί.
στην Οικονομία , Την Κoνωνία
K Tn Anpóoa Yyeka, avacofνωσε χθες βράδο σε νέο βαρο Με το ποσό αυτό ενισχύονται οι πιστσεις που θα εισφέρει, παρά Τις
αντιρρήσεις του, στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Ηπείρου + Στήριξη στις
δομές του ΟΚΠΑΠΑ. Απείχε της ψηφοφορίας η παράταξη Μπέγκα
PENOP TAZ
. Τη σημανηκή αναμόρφωση
του προύπολογισμού Τοu Δήμου
Ιωaννιτν προκειμένου να αντα
ποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες
και Τις απαιτήσεις Της εποχής ε
στήμαντο διάηελμά του ο ΠρωΟυπουργός Κυpάκος Μητοο Ο Πρωθυπουργός για άλλη
μα φορά τόνισε προς κάθε κα Τεύθυνση ότι τα δύσκολα βρ
σκοντα μπροστά μας και προειδοποίησε για νέα περιοριστικά.
μέτρα αν δεν υπακούσουν κα
bev TEIbapyjooUV -11n oed
PENOPTAZ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Τα μέτρα που ανακονωσε χθες ο Κ Μητσοτάκης δίνουν στήρημα στην Ελληνική κονωνία να σταθεί όρθα, αλλά και ταυτογρονα αναδεικνύουν την ατομική ευθύνη των πολτν .
νέκρινε το Δημοπικό Συμβούλιο
bωaννiνων στην τελεταία του στveðpiaan.
Στο πλαίσιο αυτό, ενσχύονται με
1,4 εκατ. ευρ οι πιστσεις που Βα
εφέρε ο Δήμος στον Σύνδεσμο Βαρό κόστος για Την διαχείριση των απορρμμάτων του καλείτ
Δκχείρσης Στερεν Αποβλήτων
συμμορφούμενος στην απόφασή
---- --- --- -----Eν τα επιβεβαωμένα κρούσματα παραμένουντρία .
Αυξάνονται τα δείγματα
προς εξέταση από την Ήπειρο
ν Στη ΜΕθ του Παχετιστιμιακούοηλικιαμένος από την Αρτυ
Tpiynvn avorohi dócsun Barsi
να πληρσει ο Δήμος Ιωανντν , ο oποίος πρόσθεσε 1,4 εκα .
ευρ στην πίστωση που θα εισpέρει στον ΦΟΔΣΑ..
σελ : του για σοκατανομή στα Τέλη που
----------------------------------------------θα καταβάλλουν οι ΟΤΑ της Ηπείρου
ΕΕΓΟΝ: Eχουν μειωθείσημαντικά τα αποθέματα σαπόν, εν με ένα σημονικό πο
σό ενσχύετα και ο ΟΚΙΑΠΑ που δικά αυτή mν περίοδο καλείται, με οω των δομν Του , να σταθεί δπλα
στους πολίτες
ης Ψηφοφoρίας για Τov πpού μονογμο απείχε η παράταξη του
Θωμά Μπέγκα, ο επκεφαλής της οποίος με mστολή Του προς τον
Πρόεδρο του Δημοι
Ειδικό κοντένερ για εθελοντική αιμοδοσία
. Μέρα με την ημέρα αυξάνει
Kai ov HnEipo n mieon mou aσκείται από την διάδοση Του κορωνοού στην υπόλοπη Ελλάδα
Μπορεί πα εmβεβαnωμένα κρού
σματα να βρίσκονται ακόμη σε χα
μηλό επίπεδο-τpίo - στόσο άρχ
oov va Karaypápo- - 11n ord.
Υπηρεσίες για ευποθείς
Πολίτες από τους
Δήμους της Ηπείρου
. Στη οελίδα2
από σήμερα έξω απο την Περιφέρεια Ηπείρου
ν Τιρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα αoφάλειας. .
. Εεκληση σε εθελοντές a μοδότες , σε συλλόγους και ομά δες αμοδοτν έκανε πριν λίγες
μέρες Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδο
σίος (ΕΚΕA.
11n oek.
Στη δάρκεια του τελευτείου 24ωροu
Ξεκινούν μέχρι τα Τέλη Μαρτίου
Μαθήματα εξ αποστάσεως
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η Πρυτανεία προαναγγλει και παράταση στο εξάμηνο
. Μαθήματα α
Κατά 46 αυξήθηκαν τα
κρούσματα στην Ελλάδα
STEKEA), Kabiç priaan ruv
: αποθεμάτων αίματος είναι ένα a.
Κατί οίκοννοσηλευτική φροντίδα για Τον κορωνοίό
• Arópa 46 véa mßeßanoμένα κρούσματα του κορονοίού
Covid-19 εντοπίστηκαν στην
Ελλάδα Το ελε500 κινητά συνεργεία για λήψη
δειγμάτων ανά την επικράτεια!
πό τα σημαντικά mpοβλήματα
που έχει πpοκαλέσει η διάδοση
του κορωνοίού στη χρα μας : αρχίσουν ξανά στο
- 11n ack.
Πανεπιστήριο Ιωav νίνων μετά την 25η
Μαρriou , δηλαδή aπό τα μέσα της ερχόμενης βδομάδος
κι έπετα μόνο που
dev ea riva idra p
EKEiva mou yivOvrav E
μέχρι πρόσφατα .
Πρόκrτα για μαθήματα εξ αποστάσε
ως προκειμένου να συνεχιστεί έστω
και μ' ατό τον τρόπο η εκπαιδευπκή διαδικασία στο ανταατο Ερυμα
της Ηπείρου , τα οποίa δρομολογεί η
Σαυτότο πλσιο, η Περιμέρεια
Ηπείρου σε συνεργοσία με τ η
Τιστημακό Νοσοκομείο Lωavivuν
: Ka TO NoooKoucio
ΒΟΛΕΣ
VΗ υποβολή προτάσεων λήγει στις 31 Μαρτίου
. Πρόσκληση
Pou, UIÉ
> Το0 ΠAΝΝΗ ΜΠΟΥΤΑ.
ου.νδοφέροντος γα
m ănuioupyia 500
κινητν μονάδων
yıa g Arjug Boloγικού υλικού από
ύποπτα κρούσματα
• cAuroi or aprafor, mpóyovol
μας , καμιά πχή της ζωής , δεν
άφησαν ασχολίοστη και μάλιστα κορωνοίύ και την
με τpόno συθεντικό. Τα αποφθέματά rους καλύπτουν πλήρως , η
Swj, ro Bávaro, rov mloúro, m
δυστυχία ην αναλγησία , αλλά
και η χαρά Τον έρωτα, την αγό
πηp! Αυτά σχολίαζαν 4ησελ
πapοχή νοσηλευτκής φροντδας κατ
οίκον, ανακοίνωσε
ro Yroupysio Avdπυξης κα Επενδύσεων . Δυνηπ.
Koi Sararoúyor upa--11g oc.
Eupnanyaruá pérpa
για τους μικρομεοαίος
Zntá n FEBEE
Επτροτ Οργάνωσης και Υποστή ρξης ης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Η Επτροτή έχει προβeί , σε
συνεργασία με τους
cER.12
Λεκάδες ήταν καθημερινά τα θύματά της
Φονική γρίτη <σάρωσε.
την Ήπειρο πριν 102 χρόνια
- Εpoeτo μα μα αό πμγούίτερες ποδημές που γέρα η υλος
Ανοιχτή επιστολή
Η καμπάνα χτυπάει
για το ΚΙΝΑΛ...
Μεταξύ Σοβαρού & Αστείου .
Εδ είναι. Ελλαδιστπάν!
> Γράφειο ΒΑΣΙΛΗΣ ΒOΒΟΛΗΣ
> ράφε ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλόλογος-Συγγραφέας
• To 1918, mpv
102 χρόνια , εμφανί
στηκε η πρτη μεγά ,
λη πανδημία Του
20ου αννα και ήταν
Tóoo povirj, woU E
ξόντωσε εκατομμύ
ρια ανθρπους σε ο
AoKAnpo rov Köopo.
Βέβαα καμία σύyκpση δεν πρέπε w
Υνεται με τη σημερνή
εποχή , όπου ο συνθήκες είναι εντΕ - oημειθηκαν τότε και στη Θεσπρω
λς διαφοορετικές . Αρκετοί βάνατο
Αx βρε Κυριάκο! Οι συγκυρέες αλλά και η
κληρονομικότητα σ έκαναν να κυβερνήσεις κ
συ αυτόν Τον Τόπο! Ούτε στους χειρότερους
εφάλτες σου όμως δεν έβλεπες ότ στους έξ μή ,
νες θα έπρεπε να διαχειριστείς έναν Παγκόσμιο
KOI T
Πόλεμο και ταυτόχρονα να βάζες την πλάτη σου
mίσω από την πόρτα της Ευρπης , για να μην
μπουκάρουν οι μισθοφόρο, Του φύλου Τους του Ερντογάν . Πίστε .
ψες όη με την οικογενακή
θα είναι κάτ εύκολο! Αλλά nou νομίζεις όη απευθύνεσα
Σε ΤίΠoτa neιθoρχημένους και συντεταγμένους Κινέζους; Σε πποτο ευγενείς κέντροευρωπαίους και βορειοευρω . Κυρία rεννηματά,
Παρακολουθ με προγματικό ενδιαφέρον την
πολτκή σας πρατική κι προσπαθ να αντληφθ σε ποα κατεύθυνση θέλετε να οδηγήσετε το
ΚΙΝΑΛ όπως και ποa είναι Τα σχέδιά σας μέσα στο
nολυκομματmκό μας σύστημα . αντάζομα όn και σεις νοιάζεστε
για το πς θα ωφελήσετε τον τόπο, πς θα συμβάλλετε στην επί
λυση Των Τωρηνν μεγάλων προβλημάτων Της χρας και πς θα
ενισχύσει το ΚΙΝΑΛ την απήχησή Του στην κοινωνία .
Βέβαια, είνοι αλήθεια ότι το όνομά σος, τα ποιοτικά
κή εμπειρία και τη συμμετοχή του λοού ,
Τ Σύμφωνα με τα m12n oek

Τελευταία νέα από την εφημερίδα