Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Μαρτίου
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7016
Τιμή: 1.00Ε
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
μεραντεβού Κορονοιός:
Kai e-mail
θα γίνεται η
επικοινωνία
Νέα μέτρα
στήριξns επιχειρήσεων
- Αναστέλλεται η Πληρωμή φόρων
με εφορία
Μέτρα για 220.000
επιχειρήσεις.
έχουν κλείσει
660.000 εργαζόμενους
και 100.000 επιχειρήσεις που επηρεάζονται
με άλλους 200.00 εργαζόμενους , ανακοί
νωσαν οι υπουργοί κ.κ. γαζόμενοι .
Σταϊκούρας , Γεωργιάδης και Βρούτσης.
Προϋπόθεση για να λά
βουν στήριξη οι επιχει.
ρήσεις, είναι να μην
κάνουν
Όσοι κάνουν , αποκλεί .
ονται . Αν γίνουν απολύσεις θα κηρύττονται
θούν στις αρχές Απριλίου για το μήνα Μάρ
τιο, αλλά και τους
επόμενους μήνες αν
χρείαστεί ., Αναστέλ.
λονται οι φόροι , για 4
μήνες που θα πλήρω
ναν τον Μάρτιο οι ερμε
Ο κορωνοϊός αλλά ζει τον τρόπο λει τουργίας
εφοριν, των τελω
νείων και του Γενικού
Χημείου του Κρά.
τους . Από την περασμένη
τέθηκαν σε ισχύ οι
οδηγίες του διοικητή
συνέχεια στην 11
To ibio
ισχύσει και για τους
ελεύθερους επαγγελματίες αναστολή για 4
μήνες .
Τα μέτρα αφορούν
επιχειρήσεις που είτε
μένουν ανοικτές , είτε
κλείνουν . Θα ανακοι .
νωθούν συγκεκριμένοι
ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί στους τραπεζικούς λοΑραστηριότητος ) με
βάση στοιχεία για την
ππση του τζίρου
- Παρατείνονται έως επιχειρήσεις που πλήτΔευτέρα
απολύσεις.
και κάθε άλλου είδους μη μισθολογικό κόστος της επιχείρησης ,
καταστροφή
τιο μέσω Taxisnet αποθεμάτων κλπ.
Όπως ανακοίνωσε ο
υπουργός , τα μέτρα
έχουν ως εξής:
1.Οριζόντια αναστολή
έως τις 31 Ιουλίου της
τονται , με βάση τη μεί- πληρωμής φόρων και
εισφορν , μέσω συγλαμβάνοντας υπ' όψιν κεκριμένων ΚΑΔ, για
συνέχεια στην 10
- Επιστρεπτέα αυτομάτως μέχρι τον Μάρ- τυχόν
Καθυστερήσειs υρες
στην επίδοση
λογαριασμν
tns AEH
Τι προβλέπεται
-800 ευρ στο αδεκάημερο Απριλίου για
500.000
αλλά και και ελ. επαγ - 31 Ιουλίου χωρίς το γελματίες που έκλει .
σαν από 15/3 έως οφειλν πληρωτέες
30/4/2020. Θα τους δογαριασμούς, προκατα .
βολές φόρου ύψους 1
δισ.ευρ για όλες τις
μισθωτούς
Πληρωμές ωση
τζίρου
κους οι
τον Μάρτιο, όπως ΦΠΑ
το μισθολογικό και το
Ερευνα-σοκ:
Σε κίνδυνο
βρίσκονται 7 στιs 10
επιχειρήσεις εξαιτίαs
του κοροναΐού
Καθυστερήσεις
στην επίδοση λογα ριασμν σημεινον-.
τελευταίο
ται το
διάστημα
(μετά τις 14 Φεβρουαρίου, σε ορι.
σμένες περιοχές της
Επικράτειαας ), ενημε ρνει η ΔΕΗ η οποία
προχρησε ήδη στη
συνέχεια στην 2
χρονικό
Σελίδα 9