Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
naEAA
MEAOI THE AFIPPFAEP
NEMNTH
ΓΕΝΙΙΚΗ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12475
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛAΙΟΛΟΓΟΥ 6.Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
800 ευρ στους εργαζμενους-Ρήτρα μη απολύσεων σε όλα ταμέτρα
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΜΕΤΡΑ 3,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
METPA
Προς απαγόρευση
συναθροίσεων
άνω των 10 ατόμων
Ανοιχτή
σε ευρωομόλογο
η Μέρκελ
Tyv ayiervon za suqurroki rav evaloiorer áve ru
Warian, mgorvfrnir e mfeerynnig nenpénuneç Eet.
Loς Πέoος σω imo της λήνης erτaων μέων γe
Dov zgoguouó ra ebániens voe mquvelod. To pérgo
apogd ng veyaris ovelgoiong ee nlnonó evorgnó
zien. Edv dev vndegov Pipana moe ve beigvev én vuvia ayanladn to-Mévovue oro Enin- be evepoaorope va nágovpea lia pérga. Tyvnotokaj anayieven dev
Aw andeien ry énbon
mροομολόγον της Εν
eαncίκής Ενσης η Ανιλα
Μέpελ, έτodστε να βοηβή
on va xegogorel n enixe
on Toe agervolod, magovndetenitpen, beaner. Averngi pérga na oonç nagafed
Cov roeg wavives noe igovv empaei ore rlaine ngoore
δοντaς με αντό τoν τpόnο μία
mmo ήτα στάση της Γμανί.
oίoς ατό τον m κ α εκείνoς nou κρδισοπούν
pouvitryake e fegvyis cenpiouos.
Te ávonypa rns xaynelagiov
onarobóryor te dqupenni
ΚΕΠΕ: Σήμα κινδύνου
για ΑΕΠ και θέσεις εργασίας
η δεύτερη δέσμη Των οικονομικν μέτρων ύψους 3,8 διο , γα
την αντιμεππιση Των συνεπναπό τον κορονοίό, ανακοίνω.
τες της ΕΕ μέου rηεoάσεε.
Vns, ovpgdvav ore ieinpo rev etwrequniv ovváguv
ng Evgunoin "Evene ne
dedrenua 30 argdv, nenpévov va aveyaunorei n etáximon tov véoe wogervoioei.
Onusperabiben roe Bloomberg.
Επιβράνση AΕeaτά περτου 083% , συρση
της συνολιής Αποχλησης στην ονομία τά πe
σε ο υπουργός Οικονομκν Χρήστος Στακούρας. Το κόστος
επιμερίζετα σε 2 διο. από Τον προύπολογισμό (1διο. για επιχειρή
σεις και 1 δισ. για εργαζόμενους) και σε 1,8 δι . σπό το ειδικό ευpw
πaίκό ταμείο
Μέτρα για 220.000 επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με 660.000 εργαζ .
μενους κι 100.000 επιχειρήσεις που επηρεάζονται με άλλους με 200.00
εργαζόμενους , ανακοίνωσαν οι υποuργοί κ.κ . Στaϊκούρας , rωργιά .
δης και Βρούτσης , Προοπόθεση για να λάβουν στήρη οι επιχειρή στις tίvαι να μην κάνουν απολύσεις . Οσοι κάνουν αποκλείονται . Αν
γίνουν απολύσεις, θα κηρύττονται άκυρες
Ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε όn δεν υφίσταται φέτος ο στόχος του
enov 38.284 0fons reyaoias i ward areinov 088 %,
eriten vov cdlripperos roe lootvriov Ayaliv xa
Yangconiv será xegénov S64 zoooonaies novábes.
Ο υpστκός τομέας και ετεpa o διθνς τa ψιοωτκς εστράξεις ανομένετα να αντιμεταπίoυν
τα πρτα κα σμαντικτεp πλήηματα από τη δ .
θνή εξάπλοση του χοpυνοίού, όπος toνεται σε έpεe
va nov vkanoinor vte KEIIE. Malaoraya xále 1 dua.
anlnas dertviv retuburoniv nongáteuv, sgonaλείται μία συνολή μείση του ΑΣΙ περίπου 1,076
trovue zaraonan oeyés.
bee, peinon ms enaogikaong nard neginov 26.403
ETgalojuevong, empáguven roe loegryiov Ayubiv
a Yangeoeiv ard eginov 675,52 exar.
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5%. Ο ΥΠΟΙ ανέφερε ότι ενισχύεται το
σύστημα υγείας με επιπλtον 200 εκατ.
xees orgv ovouia pagn.
Πάνω από το 4%ηαπόδοση του 1 IΕ Πρωτογενές έλλειμμα 383
10ετρύς
Aυξήσεις tuς και 30% στις λαϊκές
αννορές
εκατ. το πρτο δίμηνο
T xlipa nevnd eturing toe meervoioó buove-yei ryv attana xaraiyiba na ra ngatuei opólo
yu rns evganabets megugégeras pe to opvgonónna nn
Ig petonis ervoroRonjong va extotrvouv ora dyn ng
αποδόσεις tταλικν και ελληνικίν κρατικν ομολγυν
To qeáa soe 4% texigaoe q anódon rov tlioó
10ετου , ανοίωντας 55 μονόδες βάσης μέσα σε μία συ
ναρίουη.
[ewreyevés aleyppa 383 caur. qugánar o ngarunés
ooaoλooμός στο πρότο Μμηνο τον έτους oε λαpόφετα ns raλεutaiες pέρeς, όος ανέpe
ταμεακή βάση, ένανη πρorογενούς κλεονάσματος 82
Exer. Ty avriorogn xegiodo aigvon, ovgerva pe ra
στουχεία της Τραπέης της Ελλάος . Το ταμεισό απo
tleopa rns xevequris doixnong augovvieor ieppa
2.351 διο. ναντι ελλείμματος 380 ct. την αντίστοχη
areiobo rou 2019.
ρεο πρipος της Ομοσποδίας Συλλάη laρaτωev
Aaieniv Ayogiv Kevrgexs an Avrxg Maxebovias.
Yxággn peyáin tírnon gooórer xan xnnevnuiv anó
ziges ng EE, pe aaotcopa va onunivovte avanμήσεις ως και 306 σε προδόντα, όπως τα λεμόνα και