Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Σαράντα θέσεις
μεταπτυχιακν φοιτητν
στο ΤΟΔΑ> σελ.7
αΠυράν ΣΥΡΙΖΑ
για δηλσεις Δούκα
Περί Λαμπαδηδρομίαςολ 10 εξ αποστάσεως σελ 1
Κινηματογραφική
Ψυχαγωγία και εκπαίδευση
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτm 19 Μαρτίου 2020 ΓΕτος 241 Αρθμός 5851 Τuή φύλλου 0,50
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail:[email protected]• www.lakonikos.gr
Αναστέλλει τις
εργασίες ΟΣΔΕ
η ΕΑΣ Λακωνίας
για 2 εβδομάδες
Πρτο επιβεβαιωμένο κρούσμα 89χρονος άνδρας στη Μάνη
0 κορονοϊός αμπήκεν
στη Λακωνία.
Στο πλαίσιο πλήρους τήρησης
των ηροληπτικν μέτρων nou
λαμβάνει n Κυβέρνηση για τον
Περιορισμό εξάηλωσης του κορονοιούο υπουργός Αγρστικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάκης Βορίδης αποoφάσισε .
κατόπιν συνεννοήσεως με τον
ΟΠΕΚΕΠΕ την Πλήρη αναστολή για 15 ημέρες της διαδικασίας υηοδοχής ατήσεων
ΟΣΔΕ του έτους 2020. Ο κ. Βορίδης διαβεθαινει τους nαρaγωγούς nως το γεγονός αυτό
δεν ηρόκειται να διατοράξα την
ομαλή διεξαγωγή της διοδικο σίας και την έγκαιρη ολοκλήρωση της υποβολής των
αιτήσεν τους
Μετά την Παραπάνω εξέλιξη,
η Ενωση Αγροτικν Υnnρε σιν και Συμβούλων Λοκωviος EΑΣ ΑΕΙ, σε συνεργοσία
με το Κέντρο Υnoδοχής Δηλ
σεων (ΚΥΔ) Χριστόηουλου
ΧρυσοΒαλάντου " , ενημερνει
τους αγρότες του νομού Λακωνίας και των Κυθήρων , nως
ακολουθντος Πιστά τηνεγκύ κλιο και tην απόφαση του
ΥΠουργείου Αγροτικής Ανά πυξης & Τροφίμων ανοστέλλει
όλες τις εργασίες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχεί .
ρισης και Ελέγκου (ΟΣΔΕ) αnό
τις 16 Μαρτίου και για ις επό μενες δυο εΒδομόδες
Παραγωγοί μηορούν να
aπευθύνονται
στα Παρακάτω τηλέφωνα Κεy τρικά γροφεία Σπάρτης 27310
24709, unοκατόστημα Γuθείου .
27330 29130, unοκατόστημο
Μολάων 27320 22339 , unοκa
Coronavirus Blood Test
POSITIVE III
Συνολικά 418 περιπτσεις του 1ού σε όλη την Ελλάδα
Μετά από τη γειτονική Μεσση- και αφού υnoβλήθηκε στις ταν στο ηαραπάνω χωριό της σύζυγός του, όπως και μέλη
νία, όπου γιατρός του Νοσοκο - σχετικές εξετάσεις, Πιστοηοι - Μάνης
μείου Καλαμάτας διαγνστηκε ήθηκε ότι το δείγμα του είναι
θετικός στον κορονοϊό , κατο - θετικό στον ιό . Σημεινεται ότι , Παρουσίαζε ελαφρά συμπτ- πτικούς λόγους
γράφηκε το nρτο επιΒβεβαι- σύμφωνα με Πληροφορίες του ματα και η Κινική εικόνα του
ωμένο κρούσμα του ιού στον
νομό Λοκωνίας Πρόκειται για κιωμένος δεν είναι μόνιμος μεταφερθεί σε ειδικό θάλαμο σταλεί και άλλα δείγματα από
έναν ηλικιωμένο άνδρα, 89 κάτοικος της Παροπάνω περιο-anoμόνωσης στο Νοσοκομείο άτομα nou nρoσήλθαν με συμ
ετν από την Κοκκάλα Αν . χής , καθς διαμένει σε πe - Σπάρτης τις τελευταίες ημέρες . πτματα κορονοίού και σναμ Μάνης , ο οποίος μετέβη στο ριοχή της Αττικής , ωστόσο το Σύμφωνα με τις πληροφορίες νονται το αποτελέσματα.
Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης τελευταίο διάστημα Βρίσκον - σε καραντίνα έχει τεθεί και η
του νοσηλευτικού ηροσωπικού
Μέχρι την Τετάρτη , ο άνδρας του νοσοκομείου , για ΠροληΣημεινεται ηως oπό το Νοχαρακτηριζόταν καλή, εν είχε σοκομείο Σηόρτης έχουν οnoΛακωνικού Τύπου- . ο ηλισυνέκεια σελ 9
Παρά την αρνητική οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης
Αμετάβλητο το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΣ
λόγω κορονοϊού
, ενημέρωση
Ταναφέρουνθ. Πατσλίβας και Ηλ Τρακάκης
Καμία αλλαγή στην ιμολογιακή
nολιτική της Δημοτικής Επιχεί pησης Υδρευσης ΑΠοχέτευσης
Δ. Σπάρτης δεν θα επέλθει το
τρέχον διάστημα , όπως αnoφa σισε η διοίκηση της Επιχείρη.σης, λόγω της κατάστασης που
έχει διαμορφωθεί με τη μετάδοση του κορονοίού στη χρα .
Σύμφωνα με τους ιθύνοντες
της ΔΕΥΑΣ , η nανδημία του
κορονοίού Covid-19 καθιστό
την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής nολιτικής ou σχεδιάσαμε , σύμφωνα
συνταχθείσες οικονομικές μελέτες , α- έφικτην , ν και υnoγραμμίζουν ότι n οικονομική
κατάσταση της ΔΕΥΑΣ εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα κρί .
τάστημα Σκάλας: 27350 22204
υnοκατάστημα
27340 23136, Συνεταιρισμός
Ποταμού Κυθήρων , 27340
33476, Συνεταιρισμός Λειβαbiou: 27360 31287.
Νεάπολης
με τις
Θάλαμος Υποπτων
Κρουσμάτων
Νοσοκομείου
Σπάρτης
Η δική μου ιστορία
σιμη .
συνέχεια σελθ
ΜEΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ / ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις
και τηρούμε τις οδηγίες προστασίας από τον κορονοό.
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα