Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ Α
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
IEMITTH 9 MAPTOV 100
www.olympiobima.gr
ANDMODH 0 EYPO
Για εργαζομένους
επιχειρήσεων
TOU KAÍVOUV
or. ΣΒοmΟΥ noν
ΔΥΟ ΔΙΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΣ
ΕΡTΑΣΕΤΑΝ ΣΤΟ ΠΝΕΠΣΤΗΜΟ
SUSTeh ZTHN KINA MIAA NA
Αναστέλλεται η πληρωμή
φόρων , ε800 ευρ σε
εργαζόμενους,
THN EMNEPA TOY
Μπορεί να
ξαναδυναμσει ο ιός
εδ στην Kνα
AGOPA NEPNOY S00.000
EPTAZOMENOYE
In00mpa a dan aroon mpoç ouç
moiç orolw DEnnn auonkyu
omoi kamoug kprcomy
arolosgaoa Oc EO Uncup
AMANOMIZO TA AYENDMA
MBANOTATA NEPATAN
O apim I.
MEINEH OIIA ZE MAZKEL-ANTIEHITIKA
oroouç ovaona popavan aan
pyaol ouç idyuavaondç knapylaç
ponspaewo, Daaaao
nonç apç rpilou aroov pomd
orpanouvdpap
OAEA:
Αυτό ματη ανανίωση
όλων των δελτίων
mpyma
Eopavolo oy Khe
pave ananww
ανεργίας
Κοζανίτης εpευνητής
ο Χρήστος Κυρατσούς
Twandum avtuon daa Baa op
au dorpaloupop o s
nau Opyovquo oyonong pya
nq (OBA) ropdoi niokrpn ou
Opyoquai, ono daon mpolm
p ye nopopquo mg or
opov m pm mu pu
quo qu on ve
dvae onna.
MMΗΕ ΠΑ ΤΕΕΕΕΕ ΣΤΗΜ
ANTIMETONH TOY NOPONOIOY
aupaing ,
ΕKΗΣΗ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΑ ΤΑ ΚΟmaa
κ.Κουκοδήμος: cΜε ατομική
και συλλογική ευθύνη όλοι μαζί
mepylaç ouç andnomapent taborys av
pdaç Ragrerin
Xprionoç Nupamaniç
yo pnt 17:00 oy
PTI o
opncib, ndooom
ΑTΙKO ΣΥΜαο ERAΣ
Έκκληση
ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΕΑΣ
Eaησηπpος κος δημότς
vatpono MIe
pudcu mou ka oumkaronauad
στους ποίτες
να συμμορφνονται
FORBES: "30 KATO TON 30"
0 29χρονος Δημήτρης
Τερζής από το ΑιγίνιΟ
στην ευρωπαϊκή λίστα
ZTON KAAAO METANOIHEH
& BIOMHOANIA
στις οδηγίες
KAI NA MHN NIPOE EPKONTAI
ΑΥΤΟΒΟα ΣΤΑ UPEΑ
ye my amo n
OUEopnci va arop
AMMOL NATEPINHE
uvouç omy olop dra
quod omy mouL, moraveomy
duan ou olampart Ioyoç edga
a lon onouç molç u podmpoonta ye a Demp
ruand, dla n, jvao
Tole r am yapdpouv omy
Bupuinkona au Fotes .
Nepoog, kaop orys
Forbes
ETE AAINEI ATOPEZ
Σε πλήρη εφαρμογή Τέθηκαν
από χθες μέτρα προστασίας
ĐA NOAOYNTAI MONO TPORIMA KAIXAPTIKA
/ΙΚΤΕΟ ΟΛΥΑΠΟΣ
CAUTONSON
Αναστολή δόσεων για
ρύθμιση οφειλν
περνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
στην Κατερίνη
NPOE TO AHMO KATEPINHE
Avaoniva navand oona ya pum
paç Tiçi i pet
op vdeovoun
-ra rtSdnyort Sodu ereto
ΤΕΡΠΟΣ
IREAL ESTATE
ZOMATBO BTAZOMENON EKAB NEPAE
Απάντηση του Σωματείου σε καπυχή
δημοσιεύματα από καταγγελία
ΥΠΑΛΗΛΟΥ ΠΡΟΖΩΠΟΥ ΦΥΑΞΗΣ
TOYTALESNANANINDAAOY
uov ovoa dope pi a
eny hatorepue lapiat ano 5au
D Tapemo 1 D nd matpa
EnaysApaa asivnra Ka
oni uENAa haplaç bedu
ornv Aantokapua Kai nkaka
NATOMENONT
Agipou.
omor.Nar.n oou m
Deolokn o aroloç pomplom
o spolq COVD-R
pdnpa o wy o tiono
uraoumpou u
25ης Μαρτίευ Τρμε, Κατερίνη
Inh. 2351077377
UATHDON
www.torpas. intoaterpos.gr
RAEPIAE