Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
naEAA
MEAOI THE FIPPFAEP
TETAPTH
TENIKH
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 202
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
| ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12472
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΞΕΕΣτα 522 εκατ οιαπλεες από ακυρσεις για τα ξενοδοχεία
ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
αΠόγωμα- δανείων
για επιχειρήσεις Πou
ηλήττονται από τον κορονοϊό
Τα καταστήματα
nou θα naραμείνουν ανοικτά
AR MALL
eveoivonj rns. Egvunj Even Toeneçiv rv
Mn én e dnees neger et drga erie
bas ruv engregoew, re enole seglappávouv evorral
warefois tev dioeuv epakaiov (zemkiona) sov ogeikave anó orjaega ptze voniipover, y 2. H
burvallvn apogd vopni nedune nov avpv er xidoeg, emolon nirjrrovrm éera enó y nagedon eion.
O saganiva devenoireg devevr va enyoiv erenó crgurga Terágrn avaaraleran n lanovgyla
Engngrjoewv uveprogiov,
rwv eproquniv xeroeruátew.
Te eranpara meu rtmgod
vre tuv berextuv pérgerv xan
Ba nagapeivoev avoxrá elva ra eg: - Loénee phgner
-egaxela
• Keraorjuara rogoboateg, deaç qodevon, ngeomieia
ag t enioru, agrl eived tong va eavevarea
3ly122019. Ta re zpo ledoa g nagasive aveorols, os ovppaned vánn ba sarapalevrn xavoveed. On
wvegyesias ronç, vnefallovres to egenni airaa.
Πτση τζίρου και κερδν
για εταιρίες ως 50%
1σχυρότατο χτύπημα δέχετα ο ελληνικός τουρισμός ξamίας τς
ξάπλωσης του COVID-19. Σε 522 εκατ. ανέρχονται οι απλειες για
τα ελληνικά ξενοδοχεία από τις ακυρσεις δωματίων και συνεδρ
ων , σύμφωνα με tpεuνα Του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελ• Ilegérregajuin páguer .
Ilgergsa navoipav N. TedRetes
- Εστιατόpα που λτουγούν
pe delivery. Kodeure - rege
deopxis vanecoies Ievee
λάδος
gevias, ereyeigen éervve nov EBE e ng emniong enó
rv evbaia vo gevked COVID 19.
Oleç en emgngorng toe belypatog evaptvovv n o
Η έρευνα αποτυπνα την πτση στον ρυθμό μελλοντκν κρατή.
σεων , κατά 72% στο 92% τυν ξενοδοχείων δυδεκάμηνης λετουργίας
και κατά 58% στο 83% των ξενοδοχείων εποχικής λετουργίας.
Υπό το πρίσμα αυτό και με βάσει τα σημερνά δεδομένα, το 91% των
ξενοδοχείων συνεχούς λετουργίας εκτιμά mως θα έχα ποσοστιαία
απλεια τζρου το 2020 51%, εν το 83% Των ξενοδοχείων εποχικής
λετουργίας υπολογίζει ποσοσταία απλεα τpοu 36% .
Από την tpευνα προκύπτει η εκίμηση , πως κινδυνεύουν άμεσα
33.234 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 20,5% της απασχόληyeia- Pet shop- Karaoriuara
• Keraorguara pe oxei
eidn- Kabaqurnea
Na Ovpioove dn to edgeo
kesroverins ruv ovxre páexer da devgovtei wan u eivan
ανχτά aό nς 7ο πρoί ως
Supuokrs sμal
viong ora dvo aveá peyg civa: llovi: 50%, Meranoin
on vumivaryvongogueiv agolóveur. S0%, Ilegayuyige
valaynoé ekonlaopoi yna ra poapnzevier 40s, Sogund vkawd: 40%, Teáqua 0%, Kluorolyavroneri 3% wan BePvia ngolóvev la 20%. To 60% ruv Exgageeev aruydge peydan svelen ruv etaywpiv and 20%
έoς και 50,
Kvgandg.
σης στα ξενοδοχεία .
Iο3%nαπόδοση του 10ετούς
ομολόγου
S&P-Παγκόσμια ύφεση.
αύξηση στις χρΕΟΚΟΤίες
Πρόστιμα έως 1 εκατ.
σε όσους αισχροκερδούν.
A6 tu zopndd roe feovaglov o anoddong tuv
οληνωoν ομολόγων έpυν πραγματοποήρα μία
xudton n etándaum rov xogovoiod. H anidoon ore
10ετές αυξηpιμε στο 302 έpρντας στμεόσει όνδο
Σ% σχεδόν από το 0926 κου είχε βρεθεί στα μίοα Φε
βρονοφον αι neν το βίιο δ0νς
Boynni navon ms ovojae deeorngórg donua tng nan 1 Exat. Ou égen y denavobooia va
res zov ngondieoav ra péroa yna tov xequogeομό της εmδημίας του κοςονοίο e oδηήeα σε πα
yuóopue égeon géroç sm pnogei vu égen mç anorieope
το ποooτό των χρεοοιν επιχερήσεων να ξετεράσει
τo 10% τους επdpενους 12 μήνες , ότως προδοποίησε
χeεςο coς υιολύγνης 58PGbtul.
empalin o vnongyis Aviantns oe dovg deanorodel bn aozgonreloév exueralievópevor rgv xardoran. Avró vroreáunoe o 'Abens lenrnádns. Entons. Tedobeor én u vaéeza n dvvarérgra xa nonBa travoiv anó 1.000 evgei nan du yhivoev te l at..