Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudiKóg: 1869
Ο Δημοσιογράφος
HOU ayaná
τον τόΠο του
Πρέπeι να ξέρει
va 8uoapeotei
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Boτήτης. Εκδόης, Δtθντής ΒΑΣ, ΖΤΡΒΑ Ετος 50-Αp φίλου 11669 μή 40 ευρά . Iτάντη 13 Μoρτίου 200
TEMOE ETO NAEONAEMA TOY 35%
eλος οτο στόχο για nputoγτνές στευτικού.
πλεόνασμα πλενασρα 3,5%, αλλ
Αν και για δυσάρε .
στη ατi , όnως είναm
το σκηνικό κατάρρευA ans onv nayxóopna
του 3,5% ne.
Kan va jn perpáve oto
τελικό npωτογενές οtuxe n EA
ληνική
perá te n O lotleopa ya un x
υπουργός Οικονομι.
κν Χρήστος Σταί tou κορωνοίού ούτε Δευτέρα άλλαξαν τα .
κούρας nέtυχε όχα
μόνον να μεισει τον mons του μετανα O pa pag oute on Sanáνες αντιμετσης οικονομία , anό την
Eris Sebopéva:
rwvegeu orn vek.
οι δαnάνες αντιμετ.
AoipwEn anó To VÉo Kopwvoió Covid 19
|Οδηγίες προφύλαξης για το κοινό!
Για την εφαρμογή Προληπτικν μέτρων
| Αντιμετπισης του Κορωνοϊού
| Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική σύσκεψη στην Περιφέρεια
Από τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας
EvnueputiKn ovOKEon
ue etua tnv epapuovn
των ηρonnnτικν μέτρων!
yna to Kopuvpió
tononenke xBeç onv neprpipia Hnsipou.
auvegea orn .
LUpAva uE to dioetoua enJotnuoviKo edoutva vg
uaen anó to véo Kopuvoid SARScov-2, Kpiveta idialtepa avalyxala n ouotnuotkn spapuoyri
lohuv tuv ptpuv yia tnv npohnllon tnc uetoooonc Kai diaonopác
| tou νέου κορωνοίού , με έμφοση
llota akonouea:
npayuaruvegea oen eek.
Λίγη σοβαρότητα
δεν βλάπτει...
BAR KAS
..OPE TIES
Kánoioi eniutvouv, nopá tnv kplan noU
Buive n EARÓốa kai ohócAnpoc o nhavitne
Architecture | Construction | Real Estate
ΖΗΤΟ ΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
CIA ANTINAP OXH
www.barkasproperties.gr
E 26820 28106 A 6947 992258
ΜηάρκαςΙ Δηλ. Πoλιτικός Μηχανικός
eTOU 131Dot8r7a (Tolráy notop)
novonμaς, της μάστγος του Κορω.
νοfού και Ργάζουν στην εnφoνεa τα εοψu.
ruvegr FER . 6