Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TETAPTH 18 MAPTov 0
www.olympiobima.gr
ME ANDOADH
τΟΥ ΠΡΟΟΤοΥPrΟΥ
Αναστέλλονται
MHTPONDAH KITPOYE:
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑ ΚΟΡΟΝAΙΟ :
AvoIKToi or I. Naoi
όλες τις ημέρες:
9.00 -11.00 .H.
και 6.00-7.00 μ.μ.
NEA MET PANPOETADAE
Μέτρα αναστολής
καταβολής των
δανείων
ΓΙΑ ΕΝΑ 6ΜΗΝΟ ΣΕ ΕΠπιΧΕΙΡΗΣ ΕΙΣ
20URO
50EURO
100EURO
οι λειτουργίες σε
χρους λαπρείας
K. MHTZOTAKHE:
EBKABAPEZ ANOOAZBZ
poonta avappe o odomot nou ono witar
omp apyd kupo n
dimponalamg udonç uydaç rpAna
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
BOKA:
Αναρτήθηκαν
τα ειδοποιητήρια
Trtiou
Khpas, Ng mivoç dae
Ropan
TON NEON BZOOPON
Mg my spatunnapaon 20 Mapiou dva
rpunta na paiot v opivu
apnaryav my nnpa Mapriou omov B
ZTO NOEONOMED KATEPINHE
Μόνο τα επείγοντα
περιστατιικά
aomonp opakoiv opopiv
pdon o do alomya
Depouç , u
aponeç Kacha onopakotç nouç umopni
ye ov locudpo nou 2000 Tauromt
p poonmy ae pnoy ms
opal oplaç utva oronuç
BA EKTEAOYNTAN
ΤΟ ΔΙΑΓΤΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. Μητσοτάκης: Είμαστε σε
πόλεμο , θα βγούμε νικητές)
οκτο ΣΥΛVΕΣ
ZTHN KMAKEAOMA
Συνεχίζονται οι έλεγχο
dovag dinyieç ou Yroupydou
moς, pρ ς οiς m Πaploς γα
για παραβίαση
TON METPON ANOOYTHE
TaiRupilmpl mp
voutu a Eppompi Eo ono
AwolodMp panpo ou
Tawd Nooolau Namplng
ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ AΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Nalqaam
splouo vd
Naona or. Myondng pontonoo on a
umataw an o opa uhpa, omola mpra e
mpona E n mppi epo
Kolpanaç e çandçmlrlaç omy
BaçAomculaç yam Barlonon"
opoçurogroupu Oolas
ATO TON AHMO KATEPNHE
Διαρκής η προληπτική
απολύμανση των δημόσιων
/ΙΚΤΕΟ ΟΛΥΜΑΠΟΣ
KAI NDINDXPHETON XOPON
XIgoupe egteaçemonoovng
CUTONISON
Me mpoldvra rodrraç ong
λύτεpες ιμές m ω
περνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
στην Κατερίνη
CYOao TO Arpo
amorthcoua
T.2351039303 & 34886
[email protected] live.com
ΤΕΡΠΟΣ
REAL ESTATE
ME IPOTOBOMIA TOY AHMOY BOIOY
Μέριμνα σε τρόφιμα
ukv ovoa diopepinra
eny hatorepue lapiat ano 5au
και φάρμακα για τους κατοίκους
πΕ ΔΑΜΑΣαAΣ ΚΑ ΤE ΔΡΑΑΣΑΣ
EnaysApaa sivnra Ka
Towyo mpunoouta oplon og Bdbuugooolos a
rolaqun no mgaar gionyan epounto
ornv Aantokapua Kai nkaka
Augipou.
a 20mg Apoya, naopin upin u ato om E Nonsaa
omdap non da upurougoo ndçpoonaoloça ons
Kplona Nkou apad pu d amo pogçoandya (ong 17.00) ai
pAort adrlo ga n yopoda rauprtonod Sotpades
O um og ououk, urond ongon, nplon va
oupivon oançmodçmpow ainu
25ης Μαρτίευ Τρμε, Κατερίνη
Inh. 2351077377
www.torpas. intoaterpos.gr