Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΚαθημερΜ Εφημεριδα τns Ηnεiρου-Βρurms Euθ. Tzάλλas-Eos 930-Αρ. Φύλου 24767-Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020-0,60 8
A. ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ
ΜΑ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
OIKONOMIA
κΠροέχει η υγεία,
τα υπόλοιπα έπονται
Ο Ναστορίδης
κόντρα στον ΠΑΣ
Ζητούν να κλείσουν
RECEPTI
οι ξενοδόχοι
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 7
Πειθαρχεί
η Μητρόπολη
θέμα χρόνου η εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τους μαθητές, ωστόσο δεν
τίθεται στόχος κάλυψης της διδακτέας ύλης , αλλά της διατήρησης της επαφής με το σχολείο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Στις anopόσεις της κυβέρνησης
για πλήρη ανασταλή όλων tων λει τουργικύν πρόξεων με τ συμμετοχή των nστν ξως tις 30 Μαρt ου, σnεύδει νο πειθορχήειn Mnτρόπολη Ιωοννων, με τον Μητpo nokitn Máguo va Exbibei oxetukh
εγούκλο nος τον κλήρο και τους
Πιστούς
EEAIAA 3
Κοινό αίτημα
για ειδικό ταμείο
Σύμμαχο το μεγάλο μέρος της αντΠολίτευσης του nεpφεpειακού
συμβουλίου βρήκαν οι κ0ρίζοντες
Hπεipoun σην ηρωτοβουλίο τους
για την κατόθεση ηρότοσης στην
περκερειοκή ορχή για τη δημιουργία εδικού ταμείou για ων κορωνοο, με Προτενάμενο Προύπολογισμό
10 cKat Eupts.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Γάντια, μάσκες
και αντισηnπτικά
Eφοδιασμένες με το αποραίuητα
υλκό nροστοσίας είναι όλες οι υnn .
pεσίες του δήμου Luαννιτν , όπως
ανοφέρετοι στ δελτο unou του δήμαυ. Μόσκες και γάντια έχουν διαtεθεί σε όλους αύμφωνα με τις ανό
γκες nou καωγράφn καν
ΣΕΛΙΔΑ 4
THPIO
ANNINEN
Με τη συμμετοχή Πολλν εκπαιδευτικν το εισαγωγικό σεμινάριο στα Γάννενα, έλλειψη μέσων και γνσης
διαπιστνειn ΕΛΜE Αμεση μετάπτωση στην εξ αnοστόσεως εκποίδευση για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΑΡΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Σε ρόλο
συντονιστή
οΙ ΕΡΓΑΖ0ΜΕΝΟΙ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥΣ
Παραμένουν σε ακαραντίνα
οι.. εκτεθειμένοι
ENIMEAHTHPIO
Ζητά μέτρα
για όλους
Ναυοθετήσει άμεσα μέτρα αντιμε
τnoης των επnuεων του κρωνσίού στην οικοναμία, καλεί την
κωβέρνηση το Εnμελητήριο Ιωα vνων, σε μια πρoσnόθειο νο nρoλάβει το αρνmuκό anotελέσμοτα
στνοικονομία και ικ επκειρήσεις
ΣΕΛΙΑΑ 7
Σε κα oίκον nερορμό εξοκολουθείνα βρίσκεται το npoουnκό ης Χειρουργιής Κλνικής ου Πονεnιστιμιακού Na0οκομείου ωονν νον, nou nρθε οε εnoφo κηνεδιαυόμενη φό , n ano bει nρoσMθά από καρωναίd. Αυτό
npoκύπτει aπό τ εντμερωνκό δελίο τύποu noυ εκδόnκε από τη Χερουργκή Κλνκή του ΠrΝ ιαι uηoγράφεταιanό
οσουμο ω συλεκοκό δυνομικό της κο ς το πψό και νοσλευικό ηροσnό με ανθεσηa υψηΜς snKνδυνότωςooηροθές Δευτρσ όσ0 καιχeες Tpim unoβάλλεοι α προληuκό λεγo γιο υκύν λομωξη αnό ωνd 00MD
19 και θα επονέλθει στην εργασία μόνο enlopvn τκού αποτελέαμτος, σύμφωναμε τς συστόσεις των αρμοδίων.
Πρενεργό ρόλο σταν ουνιονιομό των εμλε
κόμενων φορέων στο θέμα των μέτφων nρόληuης και αντμετηoης ου κορυνοού,
avakap Bóvein nep xpépeia Hnepou, evců nAεύθυνση Πολτικής Προστοο ας ea Enειρήσει
νυ κολύψει κοι ο κενό ενημέρεσης , nou διο ησuθnκa τς προηγούμενς ημέρες και ε
uς ουνέπεια να αναπτυχθεί ένα όργια φημν.
ΣΕΛΙΛΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 3
Έμπαινε σε σπίτια
και έστρωνε
τραπέζ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η Β ' ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΗΣ
Προς διαμόρφωση η Λεωφόρος Γράμμου
ΣΕΛΙΛΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 9