Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Αγώνας δρόμου για τα τεστ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
HARVARD
MEDICAL SCHOOL
ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Η ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
KAPAIDOT
Θέταχίας
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΙΣΡΑΗΛ
Μακροζωία: την ευοεί
ακόμα καιλίγο τρέξιμο
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ
MINENN
KAFAHOAO
HARVARD
MEDICAL SCHOOL
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Οι τελευταίες ανακαλύψεις,
οι έρευνες, οι εξελίξεις
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 10
TOY MHNA
*H KAOHMEPINH I
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771108 979130
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101οπ Αρ. φύλλου 30.373 Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 18 ΜΑΡΤΙ ΟΥ 2020
www.kathimerini.gr• € 1,20
Πακέτο 2 δισ.
Αγνας δρόμου για τα τεστ
για στήριξη
εργαζομένων,
επιχειρήσεων
Τα κριτήρια επιλογής , οι ελλείψεις και το σχέδιο για κατ' οίκον δειγματοληψίες
Σε απαιτητική πρόκληση τns μάχηs διεθνs, ζήτηση έχουν προκαλέσει κρούουν τον κδωνα του κινδύνου , υπουργείου Υγείas για τον νέο κορωγια την αντιμετπιση του κορωνοϊ - ελλείψειs και σημαντικέs καθυστεού εξελίσσεται η εξασφάλιση επάρ- ρήσειs στη διενέργεια ελέγχων ακό
κειas αντιδραστηρίων για τουs ελέγ - μη και σε δείγματα που έχουν ήδη
χοUs avίxνευσηs του 1ου . Η μακρά ληφθεί . Παράλληλα, οδήγησαν στη
εφοδιαστική αλυσίδα-από την Κί
να σε εργοστάσια προμηθευτν στη
Γερμανία και από εκεί στα εργαστήρια-σε συνδυασμό με τη μεγάλη,
επισημαίνονταs την ανάγκη για μαζι- νoιό, καθηγητήs Σωτήρηs Τσιόδραs ,
κουs, τυχαίοus ελέγχοus στον γενικό
πληθυσμό , προκειμένου να υπάρχει σμόs για καταγραφή περιστατικν
καλύτερη εικόνα τns πραγματικής
διασποράs τns νόσου και εκφράζουν ακόμη και κατ' οίκον. Ειδικοί ζητουν
δήλωσε ότι γίνεται ειδικόs σχεδιαστην κοινότητα με δειγματοληψίεs
- στρατηγική επιλογή περιορισμού των
ελέγχων σε ασθενείs με συμπτμα- ανησυχίεs για υποδιάγνωση εξαιτία
τα που ανήκουν σε ευπαθείs ομάδεs
του πληθυσμού . Ειδικοί επιστήμονεs νεργούνται . Χθες, ο εκπρόσωποs του γαστηρίων. Σελ. 3
την ενεργοποίηση στουs ελέγχοus
όλων των διαθεσίμων στη χρα ερ των περιορισμένων ελέγχων που διεΑποζημίωση 400-500 ευρ-Εξετάζεται
η παροχή κρατικν εγγυήσεων για δάνεια
Θα χτίσουμε ξανά,
όσα ερείπια
κιαν υπάρξουν
Υπάρχουν και αισιόδοξες ειδήσεις
Μέτρα στήριξηs των επιχειρή- διασμό περιλαμβάνεται και
σεων και των εργαζομένων
που πλήττονται από την παν
η παροχή εγγυήσεων για τη
χορήγηση δανείων στιs πληττόμενες επιχειρήσει s . Σημειδημία, ύψουs 2 δισ. ευρ σε
πρτη φάση, προανήγγειλε νεται ότι χθεs η Κομισιόν
ο πρωθυπουργός Κυριάκ0s
Μητσοτάκηs . Τα μέτρα θα κρατικν εγγυήσεων, που
ανακοινωθούν σήμερα και
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποζημίωση 400-500 μπορεί να είναι υψηλότερο
ευρ σε περίπου 600.000
εργαζομένουs σε επιχειρή
σε1s που έκλεισαν με από - επιχείρησns . Υπάρχουν εισηφαση τηs κυβέρνησns . Επίσns, το κράτ0s θα καλύπτει γικν υποχρεσεων και των
τιs ασφαλιστικές εισφορές φυσικν προσπων, καθς
αυτν των εργαζομένων στο
ύψ0s του τρέχοντ0s μισθού . σμίαs υποβολής των φορολοΣε ό,τι αφορά τιs επιχειρή- γικν δηλσεων. Ο υπουρ
σε s , προβλέπεται αναστολή φορολογικν και ασφα- Σταϊκούραs δεν απέκλεισε το
λιστικν υποχρεσεων σε
κλάδουs που έχουν μεγάλn
πτση του κύκλου εργασιν, λόγω του ιου. Στον σχεανακοίνωσε το νέο πλαίσιο
Μήνυμα Mητσοτάκη
προβλέπει ότι θα έχουν δι ετή διάρκεια. Το δάνειο δεν
Σαφές μήνυμα ότι n μάχη κατά του
κορωνοϊού θα είναι μακρά και επίπονη, με πολλαπλές συνέπειεs για
τη χρα και την οικονομία, απέστειλε ο πρωθυπουργόs Κυριάκοs
Μητσοτάκns. Η επόμενη ημέρα θα
είναι δύσκολη, ίσωs και εφιαλτικήν,
είπε χαρακτηριστικά , προσθέτονταs
όμωs πωs κόσα ερείπια και αν υπάρξουν, θέλει τουs περισσότεροUs ανθρπουs υγιεis γιa να τα ξαναχτί
σουν . Τέλοs, ο πρωθυπουργός, ο
οποί0s μίλησε για πόλεμο , έκανε
ειδική αναφορά στουs νέοUs σημεινονταs πωs cn aνεμελιά δεν είναι
ψευδοαντίσταση, δεν είναι "μαγκιά"
ή εξυπνάδα. Είναι απλά ανευθυνόαπό το διπλάσιο του ετήσι ουμισθολογικού κόστουs τns
γήσειs για αναστολή φορολοκαι για παράταση τηs προθε
γos Οικονομικν Χρήστοs
ενδεχόμενο να χρησιμοποιη
θεί και τ κεφαλαιακό απόθε
μα των 26 δισ. εάνπαραστεί
ανάγκη. Σελ . 23
Στην Κίνα έκλεισε και το τελευταίο νοσοκομείο για ασθενείς με κορωνοϊό , καθς τα νέα κρούσματα έχουν μειωθεί σημαντικά. Επίσης, επιστήμονες από όλο τον κόσμο εργάζονται Πυρετωδς στε να βρεθεί γρήγορα η κατάλληλη θεραπεία, Σελ. 9
τητα. Σελ. 4
Χαμηλούς
τόνους κρατάει
η Εκκλησία
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Τηλεδιάσκεψη για προσφυγικό, Συρία και Λιβύη
KYPIO APOPO
Απαγόρευση εισόδου στη χρα
σε Πολίτες εκτός Ε.Ε.
Ελλειμμα
Σελ. 6
35 νέα κρούσματα,
387 στο σύνολο
Το σύστημα δημόσιas υγείas
έχει μέχρι στιγμήs ανταποκριθεί στην πρωτοφανή δοκιμασία τns πανδημίαs. Mοναδική,
αλλά κρίσιμη, εξαίρεση φαί νεται να είναι ο έλεγχ0s των
δειγμάτων, που δεν είναι ούτε
τόσο ευρϋs ούτε όσο γρήγορos επιβάλλουν οι συνθήκε .
Επείγει να αξιοποιnθούν όλεs
οι υποδομέs, στε να γίνονται
περισσότερεs και γρηγορότερεs εξετάσειs. Επείγει επίσηs
να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο επάρκεια σε αντιδραστήρια.
Προϋπόθεση για να αναχατιστεί η πανδημία είναι να υπάρχει έγκαιρη και αξιόπιστη χαρτογράφηση τns εξέλιξήs τηs.
Σελ. 3
Το παρασκήνιο στη ΔΙΣ
Στους πέντε οι νεκροί
Χαμηλούς τόνουs διατηρεί η
εκκλησιαστική ηγεσία , παραπέμποντas στην αναφορά τns
απόφασηs τns ΔΙΣ ότι υιοθ τεί όλα τα μέτρα τηs Πολιτείαs ,
μετά την απόφαση τms κυβέρVησns για καθολική απαγόρευση των λειτουργιν. Βεβαίωs ,
η πεντάωρη συνεδρίαση τns
ΔΙΣ αποτυπνει τη διάσταση
απόψεων , το έντονο παρασκήνιο και την ένταση που επικράτησε μεταξύ των 23 ιεραρχν
πριν καταλήξουν σε συμφωνία,
ηοποία επέτρεπε τιs συναθροίσε1s για μία ρα , το πρωί κάθε
Κυριακήs. Σελ. 4
Σελ.3
. Ειδικός σχεδιασμός
αστυνόμευσης
Σελ. 6
1Ο Τραμπ προωθεί πακέτο ύψους
άνω του 1 τρισ. δολαρίων
για τη στήριξη της οικονομίας
Σελ. 28
Πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρ
στις επιχειρήσεις
Που αισχροκερδούν
Σελ. 23
Μόνο για νομικά Πρόσωπα
η αναστολή πληρωμής
δόσεων δανείων
Ταύτιση απόψεων για το Ιντλίμπ, αλλά διάσταση για το Προσφυγικό , τα θέματα του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις
Ε.Ε.- Αγκυρας διαπιστθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη
του Ρετζέπ Ταγίn Ερντογάν με τους Εμανουέλ Μακρόν , Αγκελα Μέρκελ και Μπόρις Τζόνσον, Σελ. 8
Σελ. 22
Στα 522 εκατ. μέχρι στιγμής
οι απλειες των ξενοδοχείων
από τις ακυρσεις κρατήσεων
ΣΧΟΛΙΟ | ΤοΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
Οι Ελληνες μπροστά στους δέκτες
Σελ. 24
Δραματική μείωση
εξαγωγν για τις ελληνικές
κθυοκαλλιέργειες
Ολοι στο ίδιο τραπέζι για να κρατήσουμε όρθια τη χρα
Σελ. 24
Σάλος στη Γερμανία, επειδή
οι Παίκτες του Big Brother δεν
ενημερθηκαν για την Πανδημία
Την περασμένη Δευτέρα το Πρωί έμαθα
ότι είχα κι εγ Προσβληθεί από τον κορυ
νοϊό. Οπως Πάρα Πολλοί άνθρωποι γύρω
μας. Αυτή τη συλλογική αβεβαιότητα που
ένιωθα να κυριαρχεί την ένιωσα στο πετσί
μου. Μέχρι στιγμής είναι μια δυσάρεστη
εμπειρία, κάτι σαν μια κακή γρίn. θέλει
όμως προσοχή
Γιατί μαθαίνουμε συνέχεια για Περιπτ
σεις ανθρπων που το πήραν αψήφιστα
και βρέθηκαν σε Πολύ δύσκολη κατάσταση . νεχίζουν να πετυχαίνουν τον άθλο της κα Κατά τα άλλα, η ρα περνάει με παζ βιβλία και τη δουλειά της εφημερίδας . Λυπά μαι Που δεν μπορ να βρεθ κοντά στους
γονείς μου τέτοιες ρες , και ξέρω πόσο
τους αγχνουν τέτοια νέα. Σκέπτομαι Πολύ
αυτήν τη γενιά και πρέπει να την Προφυλά - τρούς, νοσηλευτές, ενστόλους , στελέχη
ξουμε. Εέρω, είναι καγύριστα κεφάλιαν και
θέλουν να βγαίνουν έξω, να κάνουν τα δικά
τους Πράγματα. Θεωρούν ότι είναι ανίκητοι, γιατί όντως πέρασαν Πολλά. Οχι τρα
όμως . Ανακαλύπτουμε συνήθειες Που είχα
με ξεχάσει , φιλίες Που μετράνε όσο τίποτε
άλλο μέσα σε αυτόν τον πανικό. θυμόμαστε Πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε, αλλά
και Πς μπορούν να έλθουν τα Πάνω κάτω
μέσα σε μια ρα στη ζωή μας . Δεν είναι
Πόλεμος, αλλά σίγουρα θυμίζει Πόλεμο.
Αυτές τις ρες αντλούμε δύναμη απόαν
θρπους Που αναδεικνύουμε σαν υΠΟ
δείγματα, εδ και χρόνια, από αυτήν την
εφημερίδα, όπου οι εργαζόμενοί της συρα η ραχοκοκαλιά του κράτους .
Βλέπω ότι ο ιός της διχαστικής υστερίας
επιμένει. Σε εμάς δεν θα πιάσει , όσο και αν
Προσπαθούν κάποιοι χολερικοί . Μας γεμίζει
η ισιοδοξία ότι η αξιωματική αντιπολίτευση
βάζει Πλάτη στα δύσκολα. Ερχονται δύσκολα μετά τις δύο απανωτές κρίσεις, του μεταναστευτικού-Προσφυγικού και του ιού.
Ας αφήσουμε τους Παλαβούς και ακραίους
από εδ και από εκεί να αλληλούβρίζονται,
να λοιδορούν, να λασπνουν . Δεν θα αλλάξουν Ποτέ και ανήκουν σε ένα χθες από
το οΠoίο δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν.
Εμείς αυτό Που Πιστεύουμε θα το λέμε.
Οταν ο κ . Μητσοτάκης κάνει καλά τη δουλειά του στη διαχείριση του Εβρου ή του
1ού, έως τρα, θα το γράφουμε . Οταν ο κ.
Τσίπρας στέκεται στο ύψος των Περιστάσευν , το ίδιο. Μας νοιάζει η επόμενη μέρα της
χρας και το γεγονός ότι θα χρειαστεί να
καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι όλοι, για να την
κρατήσουμε όρθια. Καλή δύναμη σε όλους!
Σελ. 10
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
. Εικονικές περιηγήσεις στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου
Σελ. 14
- Εκπαιδευτικά προγράμματα
τέχνης για να απασχολήσετε
δημιουργικά τα παιδιά στο σπίτι
Σελ. 16
θημερινής έκδοσης. Αυτοδημιούργητους
άριστους, σαν τον κ . Τσιόδρα, οι οποίοι
μας γεμίζουν σιγουριά. Λίγα και σταρά τα λόγια, στέρεα λόγια . Τους ανθρπους
του στενού πυρήνα του κράτους , για
10 αρθρογράφος της K) Πάσχος
Μανδραβέλης Προτείνει
κλασικά βιβλία, audiobooks,
διαδικτυακούς τόπους
με Πλούσιο δωρεάν υλικό
Εντυπωσιακή είναι η αύξηση στην τηλεθέαση τις τελευταίες ημέρες . Οι ειδικές συνθήκες και ο εκούσιος
εγκλεισμός του κοινού οδηγούν τους υπευθύνους των
τηλεοπτικν σταθμν σε αναπροσαρμογή των προγραμμάτων , με την ενημέρωση να παίρνει Προβάδισμα
έναντι της ψυχαγωγίας . Η μεγαλύτερη αύξηση στο συνολο του κοινού Παρατηρείται μεταξύ 3 το μεσημέρι και
8 το βράδυ και μεταξύ 9 με 12 το βράδυ, εν 407.000
τηλεθεατές Προστέθηκαν στην Πρωνή ζνη, από
το Πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σελ. 16
της Πολιτικής προστασίας Που κάνουν τη
δουλειά τους με αυταπάρνηση , λίγα χρή
ματα και σε αντίξοες συνθήκες . Πάντα
λέγαμε ότι είναι παραλογισμός ο ΓΕΕΘΑ
να Παίρνει 2.500 ευρ και ακόμη λιγότε
Σελ. 16
Ε Σταυρόλεξα και Sudoku
Σελ. 19, 20
XIAO YIJIU / XINHUA VIA A.P.
A.P. PHOTO / ODED BALILTY
MUSTAFA OZTARTAN / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / REUTERS
SHUTTERSTOCK

Τελευταία νέα από την εφημερίδα