Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Μαρτίου
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7014
Τιμή : 1.00ε
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εισφορές
220 ευρ για
το 90% των μη
μισθωτν
Αύξηση χρηματοδοτήσεων
από τis τράπεζες
Σε αύξηση των χρηματοδοτήσεων και χαλάρωση
πιστοδοτικν κριτη.
ρικν τραπεζν .
Σύμφωνα με εκτιμή .
σεις από τη χαλάρωση
των στοχευμένων πρά.
ρίων για την ενίσχυση ξεων πιο μακροπρόθε η
αναχρηματοδότησης
(TLTRO) noU avakolνωσε η ΕΚΤ, οι ελληνι
κές τράπεζες θα
μπορούσαν να διοχετεύσουν στην οικονοπρόσθετη
επιπτσεις που προκα- ρευστότητα 3,5 δισ.
ευρ περίπου, εν επι
ρευστότητα
μπορεί να απελευθερωθεί από τη χαλάτων
της ρευστότητας των
πλήττονται από την
κρίση, προσανατολίζονται οι τράπεζες σε
μια προσπάθεια να
στηρίξουν την πραγμα
τική οικονομία από τις
επιχειρήσεων
Τα ειδοποιητήρια με
τις νέες ασφαλιστικές
εισφορές θα αναρτη
θούνστον διαδι.
κτυακό ιστότοπο του
e- ΕΦΚΑ στις 16 Μαρτίου.
ασφαλιστική κατηγορία των 220 ευρ τον
μήνα για κύρια σύνταξη , υγεία και ανεργία φαίνεται πως φαλής των ελληνικν
επέλεξαν σχεδόν 9
συνέχεια στην 11
της εστίασης . Πρόκει- λειτουργούν στα νησιά
και οι οποίες είναι
άμεσα συνδεδεμένες
με τον τουρισμό, αλλά
μέχρι στιγμής όμως όπως εξηγούν αρμόδια
στελέχη,
είναι ακόμα νωρίς για
να υπάρξει έστω και
μια πρτη ασφαλής
αποτίμηση των εππτ
σεων του κορωνοϊού.
Η χαλάρωση της π.
στοδοτικής πολιτικής
των τραπεζν θα συνδυαστεί με μέτρα σε
συνεργασία με το
υπουργείο Οικονομι κν , όπως π.χ. η πα
συνέχεια στην 10
χαμηλότερη λεί ο κορωνοϊός . Αυτό
πλέον
δόθηκε χθες μετά τις
διαδοχικές συναντή.
σεις που είχαν οι επικε
ται για μέτρο που εφόσον κριθεί , θα ληφθεί
σε κεντρικό επίπεδο,
κεφαλαιακν κανόνων
και την απελευθέρωση σχετικές αποφάσεις.
μέρους από το κεφα
λαιακό
(buffer).
Αβεβαιότητα υπάρχει ότι προς το παρόν δεν
για το κατά πόσον θα
υπάρξουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οριζόντια μέτρα στιγμής οι δανειακές
δεν έχουν υπάρξει
τραπεζικά
τραπεζν
με τον
υπουργό Οικονομικν
Χρήστο Σταϊκούρα και
τον διοικητή της Τρά.
Να σημειωθεί ότι η ειμαξιλάρι κόνα που μεταφέρεται
από τις τράπεζες είναι
Επηρεάζονται πεζας της Ελλάδος
εισφορές ,
φόροι,
e-συναλλαγέs ανακοίνωσε η , Ευρω αναστολής πληρωμν υποχρεσεις αποπλη.
Γιάννη Στουρνάρα,
κατά τις οποίες επδιχθηκε να nοσοτικο
ποηθούν τα μέτρα που
έχουν υπάρξει φαινόμενα αθέτησης υποχρεσεων.
Μέχρι
σε κρίσιμους κλάδους ρνονται
παϊκή Κεντρική Τράπεζα και η εξειδίκευσή της οικονομίας, όπως ακόμα και από τις μι .
τους σε επίπεδο εμποκανονικά
πχ. του τουρισμού ή
κρές επιχειρήσεις που
Στη σκιά του κορω
voioú eívai:
1. Η υπoβολή και εκκαθάριση των φορολοδηλσεων.
ουδείς μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή
πότε θα κλείσει το ηλε σύστημα
Διορθσεις
επί τns
επιφανείαas
ακινήτων έωs
το τέλ0s Ιουνίου!
κτρονικό
Taxis και πότε θα πλη.
ρωθεί η πρτη δόση.
2.Οι προθεσμίες υro
βολής δηλσεων και
καταβολής των σχετι .
κν φόρων για όλα τα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9