Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIPPFAEP
TPITH
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 220
TENIKH
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44o
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12471
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ οικΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛAΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Νέο sell of στις ευρωανορές φόβοι από το ευρωπαϊκό κλουκέτοη
ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ENTATIKH
Τι ζήτησε ο Σταϊκούρας
anó To Eurogroup
Σε καραντίνα
όσοι μηαίνουν
στην Ελλάδα
LEurogroup ovifry my edaononoinonToe Lepgeivov Lrutegóryrag
Ta riaqnd arpura soe heoe o vnoeyóg Ounevoμικύν κ . Χe Στaioipoς ήrαvs
1. Na etamgebovv on daráveç pa rv deugeigeon cov
sροoφυuού από τον πολογpoμό του στόχου γα το
agereyevig nanvaa.
2. Na elongebov, eniong, on danéveg na ry deagrigion twv EALTorv tov ogevoiov anó tov ovóge za
το πρωτοyrνές πλεύνοομα.
3. Na vadegn evedagia or dn agegd rgv eniteuty av
δημοσιονομύν στόχυν του Σμφνου Σταθερότη
raç xen Avixreng nn xvduej ngooagpori tov erózoe J5% vov AEII na to agererevis xdeivaopa pe
pίση τις εmτσες της πανδμίας στηνevμiα .
H avasrokf kerrorgrlas vuv
Aroguniv
κατοστημάτν
Vnoggewneds war olev ne
qvoguouks ya 14 uéoes douv
vesioree orm rgkebidone
κτός ελίγχου η κατάσταση στα Χρηματιστήρια . Ο κορονοιός Τα
στέλνει όλα . .στην εντατική . Βαριές απλειες για Τις ευρωma "κές μετοχές τη Δευτέρα , που φτάνουν στο πιο χαμηλό σημείο
από το 2012, καθς η Ευρτη κατεβάζε ρολά για να εμποδίσεα την
reoia roe enovereiov Yyelas
énus aveneivoEn avanin
cers xufegvyroj exedou
moς Aστοτελία Πλνη
"Onus dirgor etangovras
egnaxela, eodsre pdgner,
6,n evvidera pr my reogoΕΕ: Οδεύει
προς ύφεση το 2020
xurvonia roe nogovolod du puion vv EngenaHi Evn oe tgen, doe o Ergunaiog entτpατος Εοωτrς Αγρdς Tεpt Μπgετόν , εκτιμ
τος όι το μελοκ κινδυνi με πλημα 25%.
Το ξoπoμα της επιδpίας έχει πλήα mς noyσμ
e5 opedraennis akveides evé ézn oderen solkés
ziges oeo ve xrinovv ta oévogé torg, pe Erge
n va eiven to véo enixevrge rng nevonias.
lleogaviç evauevovpe vigeon wará n diáguna rov
2020, diimor e Magrtór orov galogavxó oratué
ΒEM Βaviasμοτε σε πλr με τον Σε ο.
ovojuné nlepon, HTalie river enó ng giọes noe
Cyrvir patoni xm ovronopéva pérge drpomovoiκής τύνσης στην Ευpίη
εξάπλωση Του vέοu ιο.,
Η πανδημία Του κορονοίού Οα βυθίσει την Ευρωπmaiκή Ένωση σε
νηpov καυσίμων, τpάπεuς.
Hxvgia llekaivn eerjenpe nan
ya re ev du vndotes aniya
ύpεση φέτος, δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς
Τιερi Μπpετόν, εκημνταος όη το μπλοκ κινδυνεύε με πλήγμα 2-2,5%.
Tuvijocer nan anávrner on
Σε μια οpνιδιαστική κίνηση η κεντρκή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακού
νωσε ότι μεκνει τα επιτόκια στο 0% με 0,25% και ξεκινάεα νέο πρό .
Kuhagogiag. Eivn eto péngo
της στομεκής ενθύνης να μένει
κάποος στο oπίn, συνεητός
evronrguaguopdgn.
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης μεγέθους 700 διο. δολοpίων,
κΟι επιπτσεις του κορωνοίού θα επιβαρύνουν την οικονομική δρ .
στηριότητα βραχυπρόθεσμα και θέτουν pίσκα στο οικονομικό οutiooks
αναφέρε η Fed σε ανκοίνωση που εξίδωσt.
Δάνεια 23.5. δια.
στις εταιρείες διαχείρισης
Μείωση 5.72% στο δείκτη
Παρανωγής κατασικευν
| Τρνα Ενεργειακή Επενδύσεις
550εκατ. στις ΑΕ
ard to' roiuvo 2019, evtyon zagovoieoe yovo Mion 5,7% enpeinoe e deietns ue osH1.uv exevbvocuv ony zagarwyi natapris evégpuoronj ažia rev bavelerv nov daazegiovra o eyκέρες ΕAl ναι τα οποία έχουν μεταββαστεί σε εξρ ντίστoχo δεχτη τον δ τριμήνου 2018, έναντι μείασης
dexevyéva xenaromotund sdecpata tov ewregixot.ll ovvolanj agia rwv daveierv avtrjonper xará 3,432
do. wa duauoggáne or 23,537 do, évavn 20,105 da.
roy rejanvo 2019.
TEPNA ENEPIEIAKHngogmed orgv vkanolnon
xutevig tod reiayvo 2019 or uégn pe ev
γεας, συνολικού ρoooλογαμού άν των 580 εat .
Leo xkaiovo evré, erageia avapuévera va teavjon
μέσα στο επόμενο δάστημα την κατακενή νέων αιολι
SA% Rov onueionpee werá tiv avriorongn oiraeon ro
2015 με το 2017.Πoράλληβα, παρουσίασε αίξηση 34,7%
το δ' τμηνο 2019 σε σχίση με τον δείκτη τον γ Τοψμή
vov 2019.
πεται η κατοσκενή onoλεικν πόpων συνολκής wχος
dve vev 180 MW.