Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑΡ
OBHMA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TPIH 17 MAPTIOY 2000
www.olympiobima.gr
Χάνεται το Πάσχα
για τον τουρισμό
ΠΙΕNE ΤΟΥΡEΤκo ΦoΕE
χιονοταΕΣ Σ ΟΡEΙ4
Στην Ανω Μηλιά
επιχείρησαν
συνεργεία
αποχιονισμού
τοΥ ΗΜΟΥ καΕΡΗΣ
ΝΕΑ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κλείνουν τα εμπορικά
καταστήματα
από αύριο
οnpepς κου Σoδάημευ ΕΜηπον
Tapi rpronnovn P
olad om nom
opund ow p
povrea ond Oupauhou
Taeroip
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΣΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
NOPONAIOE :
Σε καραντνα δύο
χωριά της Κοζάνης
H AAMAEKHNIA KAI H APATADA
ΣΤΟΝ ΔΜΟ BobY
Ia povivakou opoo av Bo ypad
omw No, Nitema yeppat dorad
apoon onovaro ku. Dpnaan
poolç napova aropaolome is
Ερημη πόλη και χθες
η Κατερίνη
EAAN OEPATIA
p Sodrtoyplart
Hipovta nomdamaudommdnoon
odtou-ouoe Bio pad, ampootwon
utna dmeha vaapvo mou wa va
udao. Tuna eo pe bu
Ookas r 10xpotom
Somgri ou dotodr Su onto
Tpuw pona10poquena, vam
tobapolmg ipaç s, vayuponutvu,
oomolomprveooda ap
ΗΕYΠΗΡΕΤΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΠΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ KΑΤΕΡΝΗΣ
Με προσωπικό ασφαλείας
Kα ΜΟNO KΑTοΠ ΤΗΜΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΝ
Jcoudi gd copanpdi ordt
Χειροτονία διακόνου
και πρεσβυτέρου στην
Κατερίνη
AOY KATEPINHE
Μέσω -mail
mιστοποιητικά
και βεβαισεις
Karuwde ua
vompa ola pal
EIpororaha
dnin,
aroond o opuncib
Kamplng o an
oupyaolowapude
Dayma roaanpe 1Naploa na
kay ouç opoloyounouç dmaçdiy
Tu ano onA
Darcon.oa oow popoloyouvo oadutoeala oane ve
urapyu Yy
Eo. Aunomutr
Orom bapmos
oD ruaa, mapuole
OHTWOIwaron
Hampov n AOY. rg
dr doskalad ride
dokaerin a gong
Tamwoolaç aOY. dva
atatttlon
arua Nag K o, Arutopu u A. youro u Xpro
Adupa Tapquonappu Navnn oumpapou Nonotpn
ME ANOGAEH
ΤΟΥ OΟNTΑΡΚΟΥ ΣΥΟΤΟΥ
Τα οδοντιατρεία
θα λειτουργούν
μόνο για επείγονται
περιστατικά
Auope 213
KOAI:261360
Toode 21MO
Tquo napanatrin 201maa
A asso
L. MAYPIAOY:
Μέτρα για τους εργαζόμενους
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΑ ΟΩΝ ΜΑΣ
Neouon e urouo popouonyppuo
vu ptp mrau ayrav ad now
Mapppatpen Neepa Natovlaç ya my poonaole n plaç ona dvaoItona pnvna mol
da . Mpapdona, myp
yteupon omw NeppoeKanpartk
Ne pon mporonal ly
rle u Hopnc Co-10m e
Hgvedpeç ons.0coommpats
ENMENHTHPIO NEPAE
Μόνο με ηλεκτρονικές
συναλλαγές
η εξυπηρέτηση
Dond my doono and omprvne
ΑΠΟ ΣΥΝΟΑ
TOY AHMOY KATEPINHE
Προληπτική γενική
απολύμανση δημόσιων
Μέτρα για
την προστασία
της δημόσιας υγείας
popu omn dean ppu ye dao
ME ZYMENNOHDH
ΠΑΦΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
punc.ou Bmponon o
Covmplanou Nooeple
Κ KOOΡΗΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΚΑ ΤΗ ΕΙΤΟΥΡΠΑ ΤΗ ΒEΗΣΗΣ
ΤΕΡΠΟΣ
portongo Salupngran arlgopa seH
IREAL ESTATE
Baoropas ou vtoU opovoibo (COVD4), Dopvaçmpna my mpdooin
prpiaklamoupeça oaç oy p
nukv ovoua diopepina
en hamtonepue lupiat ano saru
sgaoa adom ye waloyan Du Dntoy m
Toruirpo naplaç omomalo ms
EnaysApKa asivnra Ka
romatoon ouopvob, ov inIon
momaunt pa10oacao, da ndo
ornv Aantokapua Kai nkaka
Augipou.
noup SplorpoSpmodu lagrions
Mpokym monon Brydow
rençpmio u dva opamn
Kalap drpaç nou aruou ye mympdirn on
mentioong oupuou Eadpa olutvr
ATM Tpain endaç mattsapiç odon
ndrwworps apua Yrpeola
at ochepler
anna ppoi, o pn
Opmonpoquaog
vo tomn, lana byo pa
Adnlarohpas
www.tarpas. intoaterpos.gr