Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Νέα έργα
Αρθρο του
Χρήστου Δ.
Βήττου
Επίσκεψη
Καράογλου
στα Γρεβενά
από τον
KAAIDE ENTYMO: 62
MOar va poptog aaad
Tnvnpauanedenta
Ienba 15,
LeNo 7,
EAVTE
XPONIKA
ΛΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑNO ΦωΛΟΥ 866
ETCE 170 TIMH 0,50€
na poaeun 133.2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
REAAiwav 22, rpepeva | TnA. 2462 087772, Fax 2462 087773 |email: chronikaotenet.gr
Μην γκιζιράτι! Πιάστι τουν οντά
κι διαβάστι κι λίγοu!
Δήμητρα Ράπτη
Παιδίατρος
MENOYPE
Σύμβουλος Θηλασμού (IBCg &
Παιδικής Διατροφής (PGPN Βoston)
Ευαγγελιστρίας 4, Γρεβενά
Τηλ. 2462091 34 1, 6979674754
Email [email protected]
www.raptidimitra.gr & www.thilazoume.gr
BKΑΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩν
Ανσθάνομαι την ανόγκη να εκφράσω δημόσια τις θερμές ευχαριστίες
μου Προς το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενν και ιδιαίτερα την Καρδιο λογική Κηινική, την ίστρό Καρδιολόγο κ. Μηακαίμη Σουλτόνα και το νοσηΠευτικό Προσωnικό για τw άμεση και απστελεσματική αντιμετηιση του
Πρόσφατου προβλήματος της υγείας μου .
EAAHNIOH AHMOKPATIA
Yrospyeie Vyeies
Mɛ EKTiunon,
Ιωάννης Σ. Λόλας
οδοντίατρος- Πρόεδρος Οδοντιατρικού ΣυΑλόγου rρεβενν
Gpa nρoσunικής ευθύνης
Στούρos Χρ. Καρογκούνns M.D.
Μoιευτήρas- Χειρουργos Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
Npótuno Ktvepo MaieuDKAs ruvainotoyias
Υπαβonθούμενηs Αναnaρaγωγns
17 χρόνια
XPONIKA
ΣΤΟΚΑΣ
larpoú N. Kapveßá 1 4os ápagos
OIKOAOMIKA YAIKA ELAH YTEINHI(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 peßevá
Tnd.: 24625 02144
Enciyovta: 6944 286795
Ymtoroos - To Nan -Vhhoonon Maoro0-Botle
•napacahodenon Künang-Auvn aotaraa- DopplerNAAKAIA
rwEANΔEΣ- EPA MOΡ0ΗΣ AAMAPINEE
ΜOIKΑΥΛΚΑ-ΕΙΑΛΕΑELAHPKA
EONIKHI ANTIETATEDI 20
TPEBENA
KopbiotoNDyponua
•Oupoywanohoyla-epanla Arpo
TnA.: 20620 28964 -2062023214
•Mxpontaoixapoupyt Aanopoaronron Youpoardnnan
AEonana Aeumanon Yhoyovudntac-Ynotonbouen Avanaparwn
Brdgutpio Enepuattruon-ESoo yononolinan
PAPIO AEITOPAT: Talan-napaoun oa00 -1300 a 18.00-21.00
(Nordv povtoa
KN: 6977 019452- 6932 23 5231.