Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
AEYTEPA
lanatolh
MAPTIOY 2020
Eτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ , ΚΟΖΥΡΗ
18.773
RASIOION
Συνεχίζεται η διερεύνηση.
:των οσων συνέβησαν
Πρωτόγνωρηκατάσταση
στο ΠαιχνίδιΛβυκος-ΑΟ Σκοπής
Η λειτουργία
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Σε καραντίνα και ο Τουρισμός
Αφετηρία μόνο μιας μεγάλης κρίσης
Στο πλαίσιο των προληπτικν μέτρων για
την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοίού , σας ε νημερνουμε ότι:
Με τηλε -εργασία για το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού της συνεχίζεται η λειτουρ γία της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Ηγραμματεία και το λογιστήριο παραμένουν
ανοικτά και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους
αναγνστες και τους συναλλασσόμενους μαζί
μας για οτιδήποτε χρειαστούν , τηλεφωνικά
στα τηλέφωνα 28410-22242 και 28410-25505,
αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ota e-mail [email protected] kai [email protected]
forthnet.gr.
Παρακαλούμε να προσέρχεστε στα γραφεία
μας μόνο για υποθέσεις σας που δεν μπορον
να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ευχόμαστε να ξεπεράσουμε , όλοι μαζί υγιείς και
ασφαλείς , τη μεγάλη δοκιμασία που αντιμετωπίζουμε
Η κυβέρνηση με κοινή πόμενο χρονικό διάστημα πιο εύκολα τέτοια φαινό - σεισμούς καταποντισμού .
υπουργική απόφαση ανα - Η κρίση του κορονοιού μενα , Αυτό πρακτικά ση- κα . καταστροφικά φαινόκοίνωσε πως τα ξενοδο - θα οδηγήσει σε συνθή - μαίνει μια χρονιά με αρ- μενα) υπάρχει δυνατότητα
χεία και όλα τα τουριστικά κες ύφεσης των εσόδν κετά οικονομικά προβλή - ακύρωσης , Ρήτρα που ενεργοποιεί πρτη η μεγαλύτερη εταιρεία στη λογική της -ανωτέρας βίας.
βρίσκεται σε καραντίνα Αυτό πρακτικά συνεπάγε . αυτό το ρεαλιστικό σενά- (Maior iorce) κι αναμένεται
ται πως αν γίνει κατορ - ριο, θα πρέπει να περιμέ - να ακολουθήσουν κι άλ
καταλύματα θα παραμεί για μισθωτούς, εργαζόμε- ματα , υπογραμμίζει ο .
νουν κλειστά μέχρι 30 A. νους αλλά και επιχειρή- Πελεκανάκης
πρυλίου 2020, 0 τουρισμός σεις σε όλη την Ευρπη .
Ουσιαστικά λοιπόν με
και πλέον κανείς δεν ξέρει
πότε θα μπορέσει να ξεκι - θωτό ο τουρισμός να ξε - νουμε μια ζημιογόνα σεζόν λες
νήσει η τουριστική σεζόν .
-Μέχρι τέλη Απριλίου μια προβληματική αφετη - δομένου ότι ο Ιούλιος και
σημαίνει πως θα ξενοδο - ρία , εξαιτίας του γεγονό - ο Αύγουστος που θα ακοχεία δεν θα προχωρήσουν τος ότι όλη η Ευρπη θα λουθήσουν ως μήνες αιχσε άμεσες προσλήψεις Για βγαίνει από μια κρίση και μής του τουρισμού στην
κινήσει τον Ιούνιο , θα έχει
απ' όλες τις πλευρές δε .
Η απόφαση να κλεί .
σουν τα ξενοδοχεία
Εξηγντας τους λόγους
που κλείνουν τα ξενοδονα μιλάμε όμως με λογι - τα οικονομικά των επίδο - Κρήτη και στην Ελλάδα χεία από την κυβέρνηση,
κές προβλέψεις θα πρέπει ξων ττουριστν δεν θα εί δεν θα είναι όπως τα προ - σημεινει πως οι ξενοηγούμενα χρόνια . Η καλύ- δόχοι Πoυ θα έπρεπε για
παράδειγμα να ανοίξουν
ποτιμάται στις μικρότερες στα μέσα Απριλίου , θα ήταν υποχρεωμένοι να το
Την ίδια ρα , ο εντε - κάνουν για να μην υποτην οικονομία , οι υποψή - ταλμένος σύμβουλος του - στούν τις συνέπειες από
φιοι πελάτες μας θα έχουν ρισμού της περιφέρειας την ακύρωση του συμβοτο σθένος , την ψυχολογία Κρήτης Κυριάκος Κτσφ - λαίου. Στην περίπτωση και τα χρήματα να πουν γλου, Διευθυντικό στέλε - μως που προέκυπτε ένα
μπειρος παράγοντας του πάμε ξένοιαστες διακοπές , χος της τουριστικής β - περιστατικό κορονοϊού
σε ξενοδοχείο , από οτρόπο που μπορεί να εξε - τικό . Αλλά η απάντηση του ανατολική Κρήτη . επιβε - ποιονδήποτε πελάτη, θα
είναι δύσκολη , αν όχι αp βαινει πως τα συμβό - έπρεπε το ξενοδοχείο να
λαια που ακυρνει η TUI μπει καραντίνα , με αποτέλεσμα η Κρήτη να a που βινουμε ήδη και η παρουσία συνταξιούχων όλους τους συνεργάτες ποτελέσει σημείο αναφοαλλά και πολλν νέων αν - της , σημαίνουν μια Πολύ ράς για τα ΜΜΕ σε όλο
ξελιχθεί περαιτέρω το ε θρπων που ξεπερνούν μεγάλη καταστροφή, Πρό - τον κόσμο και να κλεί κειται για τα εγγυημένα σει εκ των υστέρων η
συμβόλαια συνεργασίας τουριστική σεζόν με τα οποία προβλέπουν πως ποια ζημιά θα προέκυπτε
για το τουριστικό όνομα
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 15
να μιλάμε για έναρξη τον ναι τα καλύτερα για να κι Ιούνιο με επιφυλάξεις , τονίζει ο πρόεδρος των διευ - χρα μας,
θυντν ξενοδοχείων της
χρας Γιργος Πελεκα - φεί μεγάλη ζημιά σε όλη
νάκης
Ο προβληματισμός που
υπάρχει αυτή την ρα τον
οποίο συμμερίζεται ο έ
νηθούν ως τουρίστες στη τερη εξέλιξη λοιπόν , θα a-Όταν θα έχει καταγρα- απuλειες .
I.KTEO
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
τουρισμού , εστιάζει στον
Αυτό είναι ένα ερωτημα - ομηχανίας σε δυτική και
C10787
λιχθεί μία τουριστική χρονια μετά από μία παρατε - νητική Το πιθανότερο είστην Κρήτη αλλά και σε
1OUVayúnoa Nnlés tpés ouén Koion ómus, quTh vai noc ea 6xoue brovn
οποία αναμένεται να εNEANONH
IEPANETPA
28410.32100
28420.93100
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πολέμους , λιμούς .
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
kudvvn Iepydan 29
Neánoln Aealhou
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΣ
| ΜΙΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΨ ΕΣΩΗΣ 16%/Α
TAMA NOYNOY FAMILY 1,5LT nAHPE & BMAOPY 1,69€/EYEK
ΟΑEΤΟ ΠΑΓΚΣΤΟΣ ΚΤ
|0AATAΜAΚΑONΑΣΕΜΑ
ΚΙΟΣ ΛΟΥΝΙΔΗ 49P
.parήρο υγρuν καυσυν
NAPAMEINETE YTIEIZ
oEC autóuatoç naaltnkovnudrwv
Πλυνήριο ελοφpν και βί
V Boulkevičanép
ΕΚΟ ν Aompo
ΟΤΑΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ
Όταν βήχετε ή φταρνίζεστε,
καλύψτε το στόμα και τη μύτη με
τον αγκνα ή χαρτομάντηλο
απορρίψτε αμέσως το
χαρτομάντηλο και πλύνετε τα
| Χέρια σας
OPOTPAMMA
ΕΓΓΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
DEOXAPAKHI AE
3,49€/EYEK
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
YOKOHAMA
4998/EYEK
Αν φοράτε μάσκα , βεβαιωθείτε ότι
καλύπτονται το στόμα και η μύτημην αγγίζετε τη μάσκα αφότου την
φορέσετε
Απορρίψτε αμέσως τη μάσκα μετά τη.
HanKoOK
TOYO TIRES
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
FIA NA AEITE NEPIIOTEPEx NPOZOOPEZ
KANTE MAI LIKE XTH XEAIAA MAX ETO FACEBOOK tacebook
acebook.com/Onaponekcio Mueevakne
www.f
TIML KANDA
.ΦΡέσκα φΡΟύτα και Λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ 2841021711
Τ ula Χρηση και πλύνετε τα χέρια σας
Organitation
O 28410 33271
LLINGLONG TIRE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα