Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
EAMIAKON BHMA
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού Λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
1δρυτές . Διευθυντές : Μκοnn A. Δούκος ( 1916-19521
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 14 Μαρτίου 2020
Ap. punnou : 4221
€ 1,00
Λήξη αποκλεισμού
για το νέο ΚΥΤ
| ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Παρά τις εντάσεις το <σχέδιον
συνεχίζεται
Tnv anomionon and tav sioodo tou unó KaraoKeuri KYT atn Zeepod avanolvuas
Env Toten, 10 Mapriou, n tuvcovotnci Eneponi tou unocou, tovRovcac nue
Env anortesotd eUeuvn va nv ttaon Enc underonc and deo Ka ntpa otper
o Arignoc Avatoatc Iduou.
Tav drasakuan du tov louvio, unó nooünolorx, ea ti Kleioe to KYT oto Bou enavinate o unouovóc Metavaorevonc Ka Aoutou K. Nótnc Metaponc nou
Rotene otn Iduo en deucipa s Mapciou Kar ousAtatr os tarti ouvedpiaon too Aruocwou Iusouliou onou outnsne extóc nurpriovac ddtaln to noo
opuynd - artovootevEnd.
Maupovovtaç un ogv poç oneç DE KotooKEun KYT Zeppod oonponpoounapoustoouc KOI DK EEAEK oto m. H unepoonion tou vnarod KOI nC
τερόστιο γο το νmoί μος δμο του οοoόλεος των κτούων τηκ ovio
noepouetovaoteUTIKOU Kai pnenovtoc paçanó tnv otootpoon nou Boloetar
unpoora uac énpene vo elvai nowtn
μηοτν μος κοτοξομε στο ε: εnion κοι νο υμηερoμeάveι σν oι
Εμοστε γoι ουτο nou npoyτκ 60ους , τους nερooότεροuυς Σομτες
opnoqus tK 6ountiéc uoc KO K KOI Taurdnoo avovépen Iuvtonμος για ο Pγonoupguw συκή Εnτporn στην σναονon της
tnv thdoeon ouuueton tuv ou
unovpedonc poC Ya vo Bvonouu tnv
oudguvn anogaon tuv aruv Edpou,
νο ononΜιαo τx εοοδου του υnd
oueh Entponi otnv ovaxolvoon tnc
Κλειστά όλα τα σχολεία
Έκκληση για Ψυχραιμία
και υπευθυνότητα
OK Mntopdnc unepouivene tne vtoc nohtiic enotpopouv enutvovtoc dti dev undpti nepintoon va ta nopandve eltopoos tnv aaodotja tou on n
OI dIOKtitec va xdoouv tn yn touc. Andun eine dn boun ato Boe0 ea bei Kheloei doac to ptoa louviou.
nou axedidteinKUBtovnon via to uetovooteuDNO K
KAotsc and tnv Tstaorn 11 Maotiou siva dec or anodc povddec dnerta tovoe on doov opopá ta peyten oDç viec doutc
dev anarteitai btaon dnoç noodsnene o aedia.
zivai dateeeutvoç va autntioe ue touc 34 ido Enionc oz óti opopa tnv kheIorh dour, tovoe oti
Kticec KOI va yivouv atoudic oupovitc dponc tne ea rpókertai ya kheiotn ar eheyxdurvn doun. Autó
nuc ea undptei eder utpunva tdoo ya quốc npo s unviv. Avépepe dn unopel va uenobein enitatnc. O unoupyóc tritnoe va ouvopduou ona onualvei dn nopopatol, door dev dxoouvta douto
touc epvozouevouç yoveic doo Ka De extoon otnv ZepBou ana on ea anotneouv, outac dote va khelo n doun oto Baed, vo onorhnpweel KaI doo elvai unó avanipnan ea Bploxovtai zvoóc
n anuc nepioootepa aptupata anó 6ca sixav n véa doun atou Zeppou ut pnpotepo utyctoc ano tng doun ono to 24apo. AVDettuc o Exoveeç deaf
K. Kuchos 2hnos va enóeitouv ono npopneveei vo v oph doun tov 1.200 ardurov. doo npopnenovtoi oue entaic evo orueksoe de ea caua etobou do pyalvouv do and oe 10 to npol dac
notnei va yivetaI Kanutepn pünaln twv auvópav Ka tK 6 to anóveuuo ev ueto ea Ktelvein doun
and atat andpaon tou unoupyelou Yyrlac na Aoyouc nodinenc.
enotprioec nou natovta. TEnoc o
uneueuvdento,to extoto ounó utroo It d,0 opopó tic entotes tK xapactripioe avayahouedvetai va noohnntwode novoue.
uE OTÓNO n uckoon tne dioonopóc
Oticts evonodoic niyovtoc naç o doKtnoieç oa va entauveouv oi diodacaaicç aounou. Me dtdout
του οo amν κon npepοn Κορωνοϊός
Eben utpuva va touc eovotousΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
νeο μ| Και η Σάμος ερημνευ . .
TÚLpva pe to npopnenóueva onc
axohte povodec nopoutvouv or
SIELBuVic KO noolordugvo KDI doe Kons va eniceitouue ohor atouneh didornu, ta attoa nou Aauovovtar va tny avourninge fonnugne rog woouvol
Kobac Ka va DE enpronc nou
nhrctovco noya tou Kooovolou, Toc Koee muxi Enc Zic tuv vnov poC, snnordzouv on Ko ea Emordoouv axdun napoodtpo tO enduvo
Kon va endeilouue onor atounh
Απαντντας
στις κπροκλήσεις
dadornua, to attoa nou Aausdvovtar ya uav avourtanon sEanuone tou Kopuvolou.
Στην ενεργonoinon του Εvoύ Μroσμού Δο xeloonc Koloeov rpondonoen fevh rpayuottia
nohtic npootooloç irrnn nou, e anopoon tou
noolunoupyou Kupidcou Mntoorden, avahaupovei
tov yeveo ouVtovIOuÓ Duv opdoeuv ya tnv avouetnon tou Koovolod.
To qutouc enóuevo didotnua avoutveta va teboUV
ot hertoupyla duo Ktvtpa enoproeuv, evd unopXOUV Otoc ya n oruioupyloa KOI evoc tpitou nou ea
EXEI enontied pono.
To rpato plaKEta otov deútepo ópopo tnç TABA KOI
ea nertoupyel wc dvtpo vnnátnanc. Itehenvetai
and ootuvouoÚC KOI nupoostoEC, ue opuodidenta
va evtonitouv tov KUKno enopav tuv engepauut
νν κρουσμάτων κοι να nομβάνοντα μέτρα καροντ .
voç. E non ônuoupyneel deZouevn 150 adiiv
avaxprtiv unoanuv nou ea to ocenexdoouv. To
deútepo Ktvtpo enpriotov Bpioatai ato Evaio IuvtovOonO Kévtpo tne nupootoc, oto Xandvopi.
Ka ea hertoupyrioti oc vtpo evnuépuanc. Irenexνετι οnό 70 αδματικούς της nupoopεστικής nου
Dc nponyoduevec epbouobec nopaxonodenoV Edacó
EKnaideuoKO npovpoua Tupovo e ta oxtda nou
Kotoptiotnav, ea enorvuvouv ue droua anó to ngpiponnov ootevov ue Kopovoio oivovtdc touç oonyieç
yia tnv tionon tnc Kapavcivoç.
noponna, undox ota onapid antdio yo tn oruoupyla -deoa- evoc pitou Kévtpou ato unoupyeio
Npootoaias tou nonien to onolo ea hertoupyel os
yevd enoncICÓ Ktvtpor, Ie autó ea Katahiyouv oi
nhroopoplec va tnv etanhuon tOU Kopavoioo Ka DS
ενέργειες tων opμόδων φορων . a rpoiotοντο ο
unoupyoc Npoorooloc tou nonfen Modninc Xpuoonolδης και ο νενιός ypoιμστέος Ποhτκής Πpοστοος,
Nicoç Xopdonóc
aoxodv dioKntcó tpyo. Tuupua e
GoKodv dionto tovo. Tutwa UntuBuvotnto kai tidad or yoveic va
tnv anógoon, 6a kheloouv enionc BpeL80 khcioouv Enione Bor ntpiopioouv ta nadid, opeu ro lt
po auto oroxeúci anoheiotid atov
weavenat DEOOIguÓ Tne doonoodc tnc vooou.
nepopoμο τx διοσnορός τις νόοου
covnnacol otoluol, IEK KOI
Uno, Brudaa DI nd. O K, Konioc Evo n ouyun nou nodne va enotiExave noyo va nponnntÓ uttpo, nou
EXEI UC OtdND tnutkuon tne doonopóc tavn nhipuc dnhuon tou unoupyou.
tOU Kopuvolou KOL, naponno, tovae
touue onor atoureh uneeuvotnto
Σοβαρό επεισόδιο σε θαλάσσια
περιοχή της Σάμου
Tnv anoxdtoen evớc stapetnd oopapou ennoodiou, to Roddu tne Kupaie
O Mapriou, or taldooa neproxt avotd en Idpou, éxove A Kota Maxori oto
Kvtono decio edrioev tou Star M n Mopa Zaapda
ΣΟΜΑΛΟΙ ΜΑΧΑΙΡΟΒΓΑΛΤΕΣ
ANOKAAYUH
ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
EAMOE
wto: Eurokinissl/Aruvidac TENOc
Ev to nodto delyua ano únorto xpodqua otn Eduo TOu unoupyekou Yyeloc, nou sux tapa dev Exi uepidhope tnv tvoeitn apvneiKo, non 2 andun xpodouo- vhoei va anoorannovtai ta delyuata nooc etetoon
ta, ornv beopia auth en popd, avoutvouv tnv epya eycolpoc ano EK axprtKtc nepioxdcnooc tnv Aerva.
onpraen anovenon nou dncoe eúua- anapdbektwv Autoa Ka xapic an xpovotpien to unoupyelo
KOBugtnonoew, onac KotovyEMen Tousoeh En yeloc va toei oóno aneunhoxnc tnc 6doiodiac unouovóc noogrooioc tou nonitn Modnc Xpuoonoltponn koplac-ooupvuv tou KKE.
METANAITEYTIKO
ΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΛΙΜΕΝΙΚΟ
onootonr tωv δenμότων ηpoς uν στην Αeo γι
dtoon oi vo atauatrioei n toñanupla twv aoeeMia popna ytudtn uovo dvtpec, Noteu HK Moxph avoptpere Ko oe dto H aetioh avakoluan avopdper: nopa tK Kup tttoon oi vo orauatioei n tohonupla tuv aote
Ouvotav rpoc to vnol. To Auevaeó nhn nepiatated pe popa ue petovootec vntIKtc etovvenies kai tou unoupveiou Weioc nepi vv. O envóc noóc non nmpiva nópa nonnd. Iuvieuc ookodue Kononiotn proh n vepmdzouue
ια tς anοφooς τικ ωpέpνnoς nou noεάtοuν
ορνmκό τος ές μος Αυτή τη φορό, τά γενo ομο novia, nuptpvnon Mncootdin vnene yphvopa ya
ta einvid ypopcIoxpatnd dedoutva, tonunoe anoyopeuoeC KOI nipe ducoec anopdorc dote o nonitec
tnc xipac va npootateutoov, doo yivetai nepiaodtevnaoo eivar uverovoUKOC avoniputo. IuyzNpus- • Ausoec nooonmpac udviuou noounKou ohaw po onó tnv etonan tou Kopuvoiou. AnobevUetOL,
ua anó tic onávEC popéc, nac ov ednouue unopoúue
Ka unopoue axebov to ndvta. Auotic dra avanoyo dev éyvE e tnw Etonhuon tou petovootEUDKou.
Enpena vo poç onpte o Epvtoyav via va Kotonoβουμε οτι έχουμε κοθυστεροοει εγοnuoτκά στο να
On unopel vo nepoo Vetovdotec. utpa viga nonedouv va xparioouv nou etumpetouv to vnol opvouvta va ta napana- unoboun Kohuntovtac nhiowc onec DK Ouyxpovec nopouue uttpa nou utxpi xbec ritav anhac axtdia en
xdptou. O1 npoxhioeic anartouv anavtioeK KOI doa
aiooe Zneiveox rouc va enototouv nou urre gry AFrokooinoon A oupononc tnc po ano n vooo tou Koo nanogve novoeoto te quotnote prowonte gno
ninoavei nováepta tic auotnpic neponec oto
ota toupKo nopona Ko autol epya Exe tovavivei autó. Tehacd note Koi volou, otiv ikoplo autó dev ouudolveL. Népo ano
onudoo ouotnua yeloc, tnv unoxonuotodotnon
touc uotee toupooh axtoaoóc. E- K diapovikEc tnhelpeic oe atpud-voonheutiO KOI tIw eunoptuuatonoinan tne, tc Onec eovoaonoi Iouahol. XpedotnE Eyonn eu
xpaulo a endebotnto ano touc dv
và enxrionoe tehnd ka to grvboio podunio todo dto Nodowoueio doo Koi oto K.Y. andc oxtoEIC. Aev avexduoote ano auen try Kotootoon Me tnw nieavocnca uedvonç Kpououdtuv
và enxtipnos tehxd ka to arvopio
và touç odnyti oe upotepa vnad tou
Euorihou Kai ta n., onodevUetai Kai anó to naopec tou AueVIKOO ya vo unv ENDU ANalour Avoetoeng enionc o Bop- Dot nepotoo doI ov ouola o dowo tou
tpauuotouoÜC KOI và avayaotel ten
της νόου noι στο νnoί μος anατούμε
vd e degumene va TouE yupiars nigve Ko nou EVtoniotnce oto Kaotehopito vo, tny Toltn 10/3 to roui ato faveó NoooKousio Tary edxorituy KOI Khódy aro NoooKDutia gro
Ko nou evtoniotnee oro Kaotenopito
vo, tnv Toion 10/3 to rpui oto favKó NoooKousio tuv adecotitoov KaI hádav ato NoooNDtia ato
anoeonupe nK. Maxon. H axohdaoo Kai anm jao oto eapuaxovna. Kai oi
Ieopiac AeenOv Seiyuota ano 6uo coeeveik, dote KEvtpo vyclaç Euorinou Kai ta nA. Paxv, MayyaviTOU KEVEDKOu dehciou Eorioev tou o00 evocita yupiov nioa. Deepreite vo anocheiotel to evoexduevo va elvai gopekc tne in, Kapovaypiou KoI eoupvv.
του κεντρκού δnoυ ειδήσεων του
tn, KopovayploU KOI Doupvuv.
Star npoobcos dn o eLOVnÓC Eovto duc ndoo 60aroho elva autó vio to voou. Méxpi oriurpa ta deiyuata autá nopoutvouv
duoç nooo 60ocono elvai autó yna to
vodou. MExpi oriunpa ta selyuata autá nopoutvouv • Autooc etonhouốc hav toov onudoov douov
NuevnÓ KDI to noneuKÓ Noutinó nou oto vooKOutio, yati o suo aeponopitç etapelec uyeloc ota vnad ue tny angpoltnen unxotexvieh
dnou eene dev unopei duoc, auto dpea ta eandoaa ouvopa antvavti pouv KaI va ta uetoptpouv otnv Arva nootép ya eEetooeC KOI avdyec uoC
npogovc tOV toenolve
HOuvta om on9 Ocaplec Ka auoxtoec.
Otov aopohoutvo oountdvo.
etétoon, Korayennouue tnv eycnuotin onvpia

Τελευταία νέα από την εφημερίδα