Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαρτίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7012
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τι ισχύει για
τis έκτακτεs
άδειεs Που
δίνονται λόγω
κορωνοϊού
Ακίνητα: Όλεs οι λεπτομέρειεs
για τis διορθσειs
στα αδήλωτα τετραγωνικά
πως στους δήμους για
να υποβάλουν τις σχε Εως τις 30 Ιουνίου
2020 θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τικές αιτή σεις δόθηκε
να διορθσουν τα
αδήλωτα τετραγωνικά Μεταξύ άλλων οι ενμέτρα των οικημάτων διαφερόμενοι ιδιοκτήστους δήμους προκει- τες θα πρέπει να
μένου να μην βρεθούν γνωρίζουν τα εξής:
αντιμέτωποί με " τσουη παραπάνω Παράταση .
Με ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης
του μέτρου ξεκίνησε
η έναρξη ισχύος της χτερά" πρόστιμα , όπως
δυνατότητας λήψης αναφέρεται στη σχε
ειδικής άδειας σε ερ
γαζομένους του δη.
μόσιου
ίδιωτικού τομέα , Πoυ
έχουν παιδί έως 15
ετν , βάσει της πρά . των παραπάνω αιτήξης νομοθετικού πε
συνέχεια στην 11
-Τα πρόστιμα
Μέχρι την παραπάνω
ημερόμηνία η διορθωτική δήλωση υποβάλ
λεται χωρίς πρόστιμα
για τη μη υποβολή ή
την υποβολή προηγούτική διάταξη του Νομοe eTi KOÚ
Περιεχομένου . Υπεν.
θυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή μενης ανακριβούς δή του
τικά τέλη από την 1η
Ιανουαρίου του 2020
μέχρι την ημερομηνία
και δημοτικά τέλη όχι
όμως και από το ΤΑΠ
το οποίο πρέπει να κα λωσης .
. Οι απαλλαγές από
φόρους και δημοτικά επανηλεκτροδότησης ταβάλουν για όλες τις
Εξαιρούνται από φό - πληρωμή Τέλους Ακί.
ρους και δημοτικά νητης
τέλη μεταξύ άλλων:
- Οσοι δηλνουν ακίνητα των οποίων διε κότη
παρελθόν η ηλεκτρο δότηση για αυτούς
προβλέπεται απαλλαγή ακίνητα εξακολουθούν κωδικούς που χρησι από τους δημοτικούς να απαλλάσσονται από μοποιούνται για την εί
φόρους και τα δημο- δημοτικούς φόρους
σεων έληγε κανονικά
στις 30 Μαρτίου του
2020 ωστόσο λόγω της
αδυναμίας ηλικιωμέ
καθς και υποχρέωση χρονικές περιόδους
από την 1η Ιανουαρίου
του 2020 και μετά.
Σε αχαρτογράφητα νων να χρησιμοπονερά η ελλανική
και η διεθνής
οικονομα, λέει
ο ΣΕΒ
Περιουσίας
(TΑΠ) αναδρομικά και
για όλο το διάστημα
-Η αίτηση
ήσουν
ηλεκτρονική
φόρμα της ΚΕΔΕ και
το γεγονός ότι οι πε.
ρισσότεροι εξ αυτν
δεν μπορούν λόγω των
| μέτρων πρόληψης για
τον κορονοϊό να προσέλθουν αυτοπροστην
Για την υποβολή της
διακοτής της ηλεκτρο- διορθωτικής δήλωσης
των τετραγωνικν μ τρων απαιτείται μόνο η
ταυτοποίηση με τους
πλατδότησης .
- Οσοι δηλνουν μη
ηλεκτροδοτούμενα
συνέχεια στην 10
Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αργια
αντιμετωπίσουν τυχόν
προβλήματα ζήτησης,
λόγω της επερχόμε.
νης πτσης της κατα.
ναλωτικής
εμπιστοσύνης , υποστηρίζει ο ΣΕΒ ότι
είναι τα μέτρα αναβολής πληρωμής φορο
συνέχεια στην 2
Τρία σενάρια
κάμψns
τns ανάπτυξηs
λόγω του ιού,
από το ΚΕΠΕ
Σελίδα 9