Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 *Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδον Ι. Στλιανή
APAMA, EABBATO 14 MAPTIOY 2020
Ilepiodog B' (1974) Ap. qlov 6880-12.073
0,50 €
Αιμοληψίες
Οι δδεκα ενέργειες
Τοποθετούνται
Έκτακτη επιχορήγηση
ηχητικά συστήματα
σε κεντρικούς
φωτεινούς
σηματοδότες
στο Δ. Δρά μας
σε καθημερινή βάση
του Δήμου Δράμας
120.000 €
στους πέντε Δήμους
της Π.Ε. Δράμας
λόγω κορωνοϊού
στο παλαιό
κατά της εξάπλωσης
Δημαρχείο Δράμας
του κορωνοϊού
Δηλσεις του διοικητή Πυροσβεστικής της ΠΑΜΘ στον n.Τ.
Σε ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες
Οι Πυροσβέστες στην πρτη
γραμμή των συνόρων στον Έβρο! | και οι φορείς Υγείας της Π.Ε. Δράμας
Δαδούδης: "Συνάδελφοι πυροσβέστες δηλνουν να βοηθήσον
ακόμα και εθελοντικν
σε ενδεχόμενο κρούσμα κορωνοϊού
Δηλσεις αρμοδίων φορέων Υγείας σε συνέντευξη Τύπου στη Δράμα
ΦΩΤΟ ΠΤ.
μας , έχει να κάνει με φήμες Είμαστε σε απόλυτη ταύπιση
Του Θανάση Πολυμένη
ΗΛΩΣΕΙΣ στα τατικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με όλοι οι φορείς, γα ό,Τ και αν συμβεί . Εμαστε απόλυτα
τα ζητήματα που αφορούν τα μέτρα προστασίας ταυτισμένοι στα μέτρα που οφελουμε να έχουμε πάρει
kατά του καρωναίου έκαναν χθες ετρόσωποι δη- και οφείλουμε να είμαστε έτομα για το αν προκύψει κάτι
μόσκων φορέων στη Δράμα. Κατά τη δάρκεα της συνέν
τευξης αναφέρθη καν στα μέτρα που λαμβάνοντα στην Ιατρικός Σύλλογος
περοχή της ΠΕ Δράμας εν σε γενικό eπίτεδο συμβού
λευσαν ότι δεν χρeόζεται πανικός και κυρίως ότι θα πρ - Γeωργιάδης επικολέστηκε αρχικά τη φυοτιμία των συμπει να μειωθεί η παραπληροφόρηση και οι λανθασμένες πολπν μας, και εξήγησε: Γα την ατρική, ο κορωναίός
και ψευδείς εδήσεις, ενημέρωσαν και για τον τρόπο με είναι ένας κός, όπως κα αυτός της γρίτης. Η μόνη διατον οποίο υποδέχεται το Νοσοκομείο Δράμας έναν π- φορά, είναι ότι γα τον μεν ό της γρίτης έχουμε τα εμβόθανό ασθενή.
Η συνέντευξη προκλήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία στηγμής από τα αποτελέσματα, ότι τα μκρά παιδιά κάτω
του αντιπερpερειάρχη Δράμας κ . Πργοu Παπαδόπου - των 10 ετν καλλάνε μεν, αλλά δεν αρρωσταίνουν σολου, και συμμετείχαν σ αυτήν: ο πρόεδρος του Ιατρικού βαρά Θεωρ σωστή την απόφαση του Υπ Υγείας που
Συλλόγου Δράμας , κ Γιργος Γεωργιάδης , η προίσταμένη της Δεύθυνσης Υγείας της ΠΕ. Δράμας κα. Αικα - τες, που χωρίς να νοήσουν μπορεί να μεταδσουν τον ιό
τερίνη Μπουραζάνη , η πρόεδρος του Φαρμακευτικού στις ευπαθείς αμάδες, που είναι άνω των 60 ετν και οι
Συλλόγου Δράμας κα Κατερνα Μπουρατζόγλου, ο ευπαθείς ομάδες που έχουν σοβαρά προβλήματα ασχέ
πραστάμενος του Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής τως ηλικίας όπως καρινοπαθείς, με το αναπνeυστικό
Προστασίας της Π.Ε
εδρος του Περφepeακού Συμβουλίου ΑΜΘ, κ . Χρήστος
Παπαθεοδρου, ο θεματικός αντιπερεφερeάρχης Αγρο - λαμβάνονται στο Νοσοκομείο Δράμας, καθς δεν υπήρχe
τικής Ανάπτυξης κ. Γιργος Ζμπίδης και ο εντετολμένος κανένας εκτρόσωπος του . Όπως είπε , μαί με την γραμ
σύμβουλος επί θεμάτων Πολπισμού και Αθλητισμού της ματέα του Ιατρικού Συλόγου κα Βασλείου, επισκέφτηΠΑΜΟ κ Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ.
Όπως εξήγησε ο κ Παποδόπουλος, καλέστηκε να παραβρίσκεται και η δοεκήτρια του Νοσοκομείου Δράμας να αντιμετωπίσει κάθε περιστατικό που θα προχύψε.
κα Θεσσαλονιαά Καρατζόγλου, η οποία όμως απουσίαζs
λόγω ανελημμένων υποχρεσεων , παρ ' όλα αυτά
δμως στη συέντευξη
Τύπου δεν παραβρέθηκε
κανένας ετρόσωπος του
Νοσακομείου.
Ανππεριφερειάρχης
Δράμας
Μλντας αρχκά ο αντπερpεpeρχης κ . Παποδ πουλος , εξήγησε ότι το
τελευταίο διάστημα χουν
ακουστεί πάρα πολλά και
υπάρχει ένας πανικός" Ο
ίδιος , διαβεβαίωσε on
μέχρι σήμερα και έτομο.
είμαστε , αλλά και ότι ακούστηκε σε επίrεδο ΠΕ. ΔράΤου θανόση Πολυμένη
κ Κστας Δαδούδης
να το αντιμετωπίσουμν.
-ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που επικρατεί Ο κ Δαδούδης αναφέρεται στο ρόλο
στα σύνορα , πέρα απότην Αστυνοτου Πυροσβεστικού Σματος και τη θέ
- μία και τον Ελληνικό Στρατό βρ ληση των ανδρν να συμμετέχουν στην
σκονται από την πρτη και οι προστασία των συνόρων , μαί με αστυπυροσβέστες Το Πυροσβεστικό Σμα , νομκούς και στρατωτικούς , και τονζει
βρίσκεται εκεί για να σβήνει Τις πραγ ότι το ρόλος τους είναι κυρίως επικουριματικές φωτιές που ανάβουν οι επίδοξοι κός δίπλα στις αστυνομικές δυνάμες
eσβολείς για να καταβάλουν Τις αντιστά- Οπως εξηγείστον-Πρωό Τύπο, μείς
απλά επικουρούμε τις δυνάμεις κυρίως
Καθημερνά βλέπουμε όλοι μας τα πλάνα της Αστυνομίας με την έννoα ότι από
από την πρτη γραμμή των συνόρων , την απέναντι πλευρά εππίθενται πολλές
όπου οι εσβολείς μετανάστες ή σιδή φορές Πέρα από τα χημικάπου ρόνουν,
ποτε άλλο είναι ακόμα και άνδρες των ε- ανάβουν και φωτές κοντά στο φράχτη
δεκν δυνάμεων της τουρκκής και προς το δεό μας χρο. Αρα , η δουαστυνομίας- να προσπαθούν να κάνουν λειά μας είναι να προσεγίζουμε, με την
δολιοφθορές στον φράκτη των ελλην- προστασία τωνανδρν των ΜΑT, για να
κν συνόρων, να πετούν χημικά προς την μπορούμε να σβήνουμε αυτές τις φωτιές
ελληνική πλευρά ή ακόμα και να βάζουν Και επίσης δίνουμε νερό στα οχήματα
Με τη σειρά του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλόγου κ.
λια, για τον κορωνοό δεν έχουμε . Έει αποδεκeί μέχρι
σεις της ελληνικής πλευράς
έκλεισε τα σχολεία , γκτίαυτά τα noιδά είvαι οι μεσάζονΚυράκος Χατζηκοσμίδης, ο πρό - καρδιαγγειαακό τα νεφρά και οι πολύ παχύσαρκο
Οκ Γeωριάδης αναφέρθηκε επίσης και στα μέτραπου
φωτές Γεγονότα που δεν έχουν ρες , της Αστινομίας στις αύρες
δεν έχουν περιορισμό, γίνονται μέρα και Απαντντας σε ανάλογη ερτηση, τον
ζει ότι ταοχήματα της Πυροσβεστικής
Ανάμεσα σε όλη αυτή την κατάσταση , είναι μόνιμα από την πρτη μέρα στα σύνορα , έτσι όπως ζητήθηκε η συνδρομή
καν το Νασοκομείο Δράμας , και διαπίστωσαν ότ , το
Νοσοκομεdo είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για
vÚXTa
μαί με τους αστυνομικούς και τους
στρατιτες που βρίσεται στη γραμμή μας με άνωθεν εντολές
| σελ 3η |
των συνόρων, βρίσκεται και το Πυροσβε . Ερωτμενος για το πς αντιμετωπιζουν
στικό Σμα, με οχήμαπα έταμα να κατα - όλη αυτή την κατάσταση τα στελέχη της
Π.Υ, ο κ Δαδούδης σημεκνεεΓια να
Γιατις δυνάμες της Πυροσβεστικής Υτη πούμε την αλήθεα, οι περισσότερα συ
ρεσίας στη γραμμή των συνόρων , μιλάει νάδελφοι εκδηλνουν το ειδιαφέρον να
στον -Πρωνό Τύπο, οδιακητής της Πε - έρθουν ακόμα και εθελοντικά να βοηθή
ρφερεακής Πυροσβεστικής Διοησης σουν . Αντιλαμβάνονται όι και ο σκοπός
Αν. Μακεδοίας-eράκης αρχτύραρχος εναι διαίτερα υψηλός. Δεν υπάρχει
καμιά δυσαρέσκεια και
με μεγάλη χαρά επανδρνουν τα οχήματ .
Έχουμε κύκλο υπηρε
σίας και ισχύει ότι ακρ βς ισχύσει σε μα
υπηρεσία ή σε ένα συμ
βάν και επανδρνουμε
τα οχήματά μας όπως
σβήσουν τις φωτές και όχι μόνο .
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
πάντα-.
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρυης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης .
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
Κορωνοίός:
Δεν φοβόμαστε -Προστατευόμαστε
Ασπίδαμας, η γνση
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
τάτα 8πλα ας αζτσα,
ye avdqéómvo rpócano
Ο τηλεφωνικός
αριθμός για κάθε
πληροφορία
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα