Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
NEAONONNHEOZ
TABBATO 14 MAPTIOY 2020
HMEPHEIA ANEAPTHTH NEPIDEPEJAK EGHMEPAA - ETOI IAPYEHI 1a
Λιτά, ζεστά
Προσεκτικά
EHMEPA MAZI ME THN
lovmyph on ooola xai da ono poc
aka anooipupivnn opupoola nc
vac lpotbpou tng Anponpatla En
veoorac avi yia poyiec Eppoon ono
goko amó olou.
Ο ΠΟιητής και η Πόλη:
Ιστορίες για τον Παλαμά
Agutpupa pr nv agopph tnc ncrciou ano toy ato sou
oointh so tov Npono ue tov onolo tov ttunoen enopevn
vevid ano m borh tou.
NAAAMAY
>21-20
WATDATPA
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΑ
4 TENAEI AOIEPOMA> 15-18
Oaoi OTO
0λοι στο σπίτι!
AYTIKH AXAIA
AIAPPOH
PΑΓAAΙΑ ΑΥΕΗΣ
ΤΑΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟ
ENEEE H «BOMBA
ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ
Σταθερή nάντως nopέμεe
η Αχαα . Κανένα κανούρyo κρούσμα εδ, Σοθαρήn
κατάσταση μιας 93χρονης.
Κλειστή n εστίαση
ΝΑΥΑΓΙΟ
ΓΙΑ ΠΕΙΡΟ
ΜΕ ΠΕΛΕΤΙΔΗ
ηpοσωρινό, αλλά c '
οόριστον , με εξαιρέσεις nou
nροβληματίζουν τηv αγορά
Τοντθ με Μυλωγa
xai Mnaph xai enionponoinot m budoraon rou ya
cov gopta. Ayvonoc nv
anópoon tou Snorixoo
tυμβουλίου
EAPATIKO «OFF»
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο ναδίp n naγγελματική
δραστηριότητα στη κρα με
την τολμηρή, αλλά αναγκαία
aπόφαση
ΕΟΥΓΑΝ
ΔΥΟ ΑΞΙΟΙ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ
ΜΑΣΑΖ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΟΡΑ
ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ αΨΗΣΙMϋ> MEΤΡΩΝ
Euysivnon yia Suo avip
Bouc ne
EPHMH NOAH H NATPA ANO TIZ 6 p.p.
Το εμπόριο συμμορφθηκε στο ωράριο nou πρότενε
ο Σύλλογος. Αντιδρούν Αίγιο και Ακρότ ,
Η κατάστασn nρoκαλεί τεράστια οικονομυtή και κοινωνική
καταστροφή. Η κυθέρνηση δεν έχει Βρει aκόμα δηλα
avoaxcanç.
μους της ropoς , tον Λ
Μογεyiaνή (φω. ) α
Tov a. Kovnotn.
ΑΡΠΑΣΤΑ
TA TPOOIMA
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
KANONIKA
Το σούπερ-μάρκα δεν γνωρίζουν
κρίσn , Οι noλίτες στοκάρουν
pάφιμα και anoλυμαντικά. Πο
νυχρομοι οι Αχαιοί
Ζarouv όμως anό το
κοινό να μην
npoopcuye yia
εξunnpethσεις nou
unopouv va ylvovta
nheKtpovika.
ΠΟΥ ΕΜΠΑΣΕ
Η ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ ΧΕΛΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΜΗΝ ΕΡΧΕΠΕ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΡΑΜΠ
Αnaφάσισε ότι n καtiστασn είvαι εν τέλει σοΒoρ
EyxOKAioc npoç touç niotouç
vioo nupin pdon tou
Prou eviaxuonc tou Xio
14, 11
porlodgo
E EEKívnoe ota 17 tou
και δεν τέλειωσε Ποτέ
Ενας Πατρινός ζει
τον ιό της Γεωργίας
Eipaoe gogalic fivna xapóç. O natpevoc nitue
ixep. Nikoc Alnkapo, nou ouvcia on feupyia yia
IV vandotuon nou cnuxpati od, Avaotoh enoupyi
aç dyu opovoloo oc Ilavaxaixh, Anoava.
Ma Xapnabinlipopia nou opnor o 1964 r ppd
o notoc, and ov dnuhpn Angaponolo, o ope
>EnOP