Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Μαρτίου
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7011
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σενάρια
μείωσηs
του ΑΕΠ
από 0,34%
έωs και 3,5%
Μια νέα γενιά
κόκκινων δανείων
φοβούνται οι τράπεζες
Ο κίνδυνος της δημι - πεζες και αν και προς
το παρόν δεν υπάρ .
χουν ενδείξεις νέων
αποτελεί τον κυρίαρχο καθυστερήσεων στην
αποπληρωμή των δαυποχρεη ύπαρξη
τέτοιων, φαινομένων
είναι πλέον θέμα χρόΟι επιπτσεις
στην οικονομία αναμέ νεται να είναι αλυσιδωτές , καθς εκτός
από το άμεσο θύμα της
κρίσης που είναι ο του| μίας , τα επιτελεία των ρισμός , σοβαρές είναι
τραπεζν παρακολου - οι συνέπειες στις α ρομεταφορές, στο εμουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων
φόβο στα επτελεία
των τραπεζν , που πα ρακολουθούν με σοκ
και δέος τις καταιγιστικές εξελίξεις στην οικονομία τις οποίες
Σε συνεχείς αναθε ωρήσεις επί τα χείρω
των εκτιμήσεων για
τις οικονομικές επ πτσεις της επδημίας στον τουρισμό
προβαίνουν οι μεγά - ροκαλεί ο κορωνοϊός.
λοι διεθνείς οργανι.
σμοί, των οποίων τα
μοντέλα πpοσρας
δείχνουν rλήγμα από
συνέχεια στην 11
νειακν
σεων ,
Εν αναμονή και των
κυβερνητικν ανακοινσεων για τα μέτρα
στήριξης της οικονοτους , αλλά στηρίζον- βληματικν δανείων.
Δεν είναι τυχαίο ότι
τητα , θα μπορέσουν , μεταξύ των κλάδων
που φιγουράρουν με
τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμε
νων δανείων είναι ο
να αποπληρνουν τις κλάδος του εμπορίου
που πλήττεται άμεσα
από τη διάδοση του
ιού, ο κλάδος της
ουργία μιας νέας γε - εστίασης , εν υψηλά
στην κατάταξη είναι ο
συνέχεια στην 10
ταν σε οριακή ρευστόθούν τις εξελίξεις και
είναι σε συνεχή επαφή
με εκπροσπους επ.
μετά το χτύπημα του
COVID-19 και την καθί.
τους , να συνεχίσουν
πόριο
Το 36,6% του
νόπου τμήματοs| χειρήσεων από όλους
του Ε65 έχει
κατασκευασθεί
εφοδιαστική αλυσίδα,
και εντέλει στην κατα και
των εσόδων
τους κλάδους.
Η επιδείνωση της
ρευστότητας σε κρίσι. ζν είναι
μους κλάδους, όπως ο
τουρισμός , αποτελεί
την άμεση επίπτωση
που αναμένουν οι τρά.
νάλωση .
Η αγωνία των τραπεκατά
δανειακές τους υποχρεσεις , χωρίς να
πόσον ειχειρήσεις οδηγηθούμε στη δημι .
που είχαν επιβισει
της κρίσης και είχαν
ρυθμίσει τα δάνειά
νιάς προβληματικν
επχειρήσεων και προEurasia:
Στο 36,6% έχει φθσει η κατασκευή του
νότιου τμήματος του
E65, από τη Λαμία
μέχρι την Ξυνιάδα . Μά .
λιστα, στα πρτα 19 χ λιόμετρα
Προs αναστολή
του ορίου του 3%
για το έλλειμμα
έχουν
oreor chowhnoen TOU opiou tou
και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης . Σύμφωνα
με την Κεντρική
Οδό, το έργο θα na .
ραδοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του
2021. Το τμήμα Λαμίας
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9