Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ Α
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
NAPAEKE YH D MAPTIOY 00
www.olympiobimn.gr
EEAITEAEAE AN
NA NOPONOTO:
Φυλάκιση tως Τρία
χρόνια για τους
πραβάτες υγa ονομικν
περιορισμν
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕ ΙΡΑ ΚΛΑΔΩΝ
Πλήγμα στην
κανονικότητα της
οικονομίας
ο ΚΟΡΟΝΑΟΣ
1ΑTΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΤΟ ΕΡΑΣ
Έκκληση
στους πολτες
να συμμορφωθούν
ΜΕ ΤΕ ΟΔΗ ΤΟΥΕO
«hogoç ngha n
ELorpomolron ou
Broha pangaga povaye
oτυς ς pp ους obeς α
ouçipop w
EEYAM
avappe o
vuon ouo lpaos
vdal, emoraleio soodaç ouApala
napu Baoing a nac o orpenyooa
o noupoc olouç
p aapiati n w
uç dov moninena mpaflaon up
veiy amorpon rng ouopda
ΔΕΥΡΥΝΗ ΤΟΥΩΡΡΟΥ
TPODOAOEIAE
Ζήτησαν
οι επικεφαλής
AnO TO AHMO KATEPINHE:
των σούπερ μάρκετ
Έκκληση
Na Dapad ouppo mpopolalaç
omtna o vayhena mouaid dyu
στους δημότες
MA THTAINOYN MONO TA TE
ANAPAITHTEZ YOBEIEE
wdnoa nou umapydou
Adna pooun ydia auot
potonpouvou vaond n
nayam Baop on m quaiç kmoupylas
Συγχαρητήρα
στον Γιάννη Σιδηρότουλο,
AKnyópo
για τη βράβευσή ου
Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΝΑΚΟΝΟΣΕ
Μέτρα πρόληψης καπά του Κορωνοϊού
ΑΝΑΣΤΕΜΟΝΤΗ ΔΟΜΕΣ ΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Emn, ou n po Qu a ovovi omd
τος tupτύς οdpτς ης ον
ous umuuvous mpurono po aotun
ΟΔήμς Καprς με moα κ εη
Edouoe odiapompa paudiomap
wwmpam o cla nata pold
pe uwala pudda unupyla
poutou a aopnmpanp.
Enkplas
va ovap ovov o tepon
Edpomoulo bouodenyopa, oomlo
Doypope laumppta ka oov yipo
Eopunc
ndao nçumpelaç nou anou, daoa
ondun o popo nvaptoom Apopa
mopons
Γοικός Συνο νιστής
των Οργανσεων της
ΝΔ ο ΗΜας Τάπρας
ZTHN KENTPIH MAKEAONIA
rolms- Kovuds dopto noola
yana Srorı
narcODIO NONTICO ArONDIO
Ayot nonn wor ooo
Npdmoln Nu
Kamphng a
naaquvos
avao n
mun ouai va auvL Ka mou
udounppo
Epampon.
Atpoçteydou
Στς ράγες και πάλι η στάση
του τραίνου στον Παντελεήμονα
ZYNANTHEH TOY QMNAPAAIANDY
ΙΚΤΕΟ ΟΛΜΑΠΟΣ
ME TOMANTIIPOEAPO THE EPTOZE K. XBINH
Darren
CATOISEN
Τερνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
στην Κατερίνη
Amrova Touto
ProE Xoro
veo foulan
HETOE AE,
Anorpanlaç Navpans Matolaç oplom
çompiy pdalipog NO Nan
paEmpe OE.
Toutaç onE
puurapyo
ΤΕΡΠΟΣ
Opyou
HEAL ESTATE
ZTHAHMOTIKH NOIND THTA ZBOPONOY
Συντήρηση
Των αρδευπικν υποδομν
ukv ovoa diopepinra
ey hatDRepue lupiat eno 5au
tmmanam
EnayseApaa Givra Ka
Apoudlor wwn
umpae uarou Npg.
ornv Aantokapua Kai nkaka
Augipou.
adeaole omdro
Nondma iopiva EOmp
Lopg luo Sartt Spler
KOMOYPA, vatwe
OUpron dwapai
- 2ος Μαρieu Τομε, Κατερίη.
nA 2351077377
www.terpas.g intoate pos gr