Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Μαρτίου
Κοδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ : 7010
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Διορθσειs
στην πλατφόρμα
δήλωσns
Στη σύνταξη
βγήκε ένα μεγάλο τμήμα
τns μεσαίαs τάξns
των τ.μ. z ητεί
η ΠΟΜΙΔΑ
Η μεσαία τάξη όχι
μόνο υπερφορολογή.
θηκε, αλλά και υπερ συνταξιοδοτήθηκε
στην περίοδο της κρίσης . Ο συνδυασμός
αυτός υπερφορολόγη.
η διαδικασία εθελον- σης και εκτεταμένης
τικής υποβολής αιτή- συνταξιοδότησης σημαίνει χαμηλότερη οί.
ισχύ σε
δηλωθέντων ή αδή- διαθέσιμο εισόδημα ,
μιας και οι φόροι στερούν διαθέσιμο εισότον περιορισμό των
αντικινήτρων
απασχόληση των συνταξιούχων.
Συμφωναμε τον ΣΕΒ,
η μεσαία τάξη στην Ελ
λάδα , αποτελεί το 54%
του πληθυσμού και,
διαθέτοντας ισόποσο
ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος , κα
ταβάλλει (σύμφωνα με
στοιχεία του 2018 ) το
51% του φόρου εισοστην
Εύλογο ενδιαφέρον,
αλλά και απoρίες, έχει
προκαλέσει σε εκατοντάδες χιλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων
σεων διόρθωσης ,
επικαιροποίησης των
κονομική
λωτων τετραγωνικν
μέτρων για όσα ακί.
νητα είχαν κατά το
παρελθόν δηλωθεί
δημα, εν οι συντάξεις δήματος και των ει - περιβάλλον συρρίκνω- ανήκουν κατά τεκμή ριο στη μεσαία τάξη,
από 38,1% προ κρίσης,
υπερφορολόγησης ανέρχονται πλέον σε
67,5% μετά την κρίση.
Και το μερίδιο του καθαρού εισοδήματός
μετακίνηση νοικοκυ - τους που προέρχεται
ριν από την υψηλή από συντάξεις από
51.7% TO 2009 EKTOνικές μεταβιβάσεις μεσαία στη χαμηλή ξεύεται σε 77,1% το
2018. Ταυτόχρονα , τα
μερίδια των συνταξι
συνέχεια στην 10
είναι χαμηλότερες από
πλημμελς στους δή. τους μισθούς . Ούσια σφορν κοινωνικής
ασφάλισης , εν κάνει
στικά παρατηρείται χρήση του 62% των
συντάξεων και κοινω .
νικν μετα βιβάσεων.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της μαζικής συνσης των αμοιβν και
της απασχόλησης , και
ένας οικονομικός μα.
ρασμός της μεσαίας
τάξης . Στα συμπερά
σματα αυτά καταλήγει
ο Σύνδεσμος Ειχειρή.
των εισοδημάτων . οί
δυσμενείς αυτές συν.
θήκες οδήγη σαν στη
Στα 30 δισ.
το κόστOs
τns επιδημίαs
στην Ευρπη
ταξιοδότήσης,
σεων και Βιομηχανιν εξάρτησης από κοινωστη μεσαία και από τη
(ΣΕΒ) στο χθεσινό του
δελτίο για την ελλη- των νοικοκυριν , και
νική οικονομία, προτεί- ιδίως εκείνων της νέας
μεσαίας τάξης, σε ένα
τάξη στη διάρκεια της
κρίσης .
Οι συνταξιούχοι που
νοντας μεταξύ άλλων
Οι τράπεζες με χα.
μηλή κερδοφορία στη
Γερμανία , στην Ιταλία
και στην Ελλάδα θα
ετηρεαστούν περισσότερο από τις επιπτσεις της επδημίας
κορωνοίού.
εκτιμά η Goldman
Sachs σε έκθεσή της
για τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό κλάδο.
Ο διεθνής επενδυτι
συνέχεια στην 2
Επίδομα
ορεινν και
| μειονεκτικν
περιοχν
Σελίδα 9