Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudiKóc: 1869
Ο Δημοοιογράφος
HOu ayaná
τον τόπo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτης. Εκδτης Δευθντής ΒΑΣ ΕΡΡΑ Εις 450 - μ Φύλλου 1165 Τιμή 40 ευρό - Πέμπτη 12 Ματίον 2020
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
KACAPA NPONHOTIKO KAPAKTHPA
ETOXOE O NEPIOPIEMOE AIAETOPAE THE NOEOY
Τα νέα κρούσpατα καταγρφeι μεγάλο οnou εvτoζοντα oε ριθμό ανθρτηνων a . δκν σταθμν, νη.
συνδυασμό ε την noλεν , οδήτηησαν mayωytiωv σχολείων ,
nλασn, της νόσου οε την Τρίτη την Κυβέρ - ΙΕΚ. Πανεπιστημίων .
γετονικές χρες , με νηση να προχωρήσε φροντιστηρίων, κλη .
την Ιταλία μάλιστα να oε πpοληmτικό κλείo
μο για 14 ημέρες naevexea oFER .9
AEN EIMAETE OYTE ENIAKEMONEE OYTE AQTOOAFOI K. TEIMPA
Πέντε χρόνια τρα η Ελλάδα βουτηγμένη
στην λάσιη της αnόλuτης νευματικής|
ένδειως και του ψύ δους , της υnoβάθμισης!
της Παδείας μα5, της κατάργησης των
|Αριστείων, των αναθεωρητν της Ιστορίας
μας, των δ0ιστν και του noλιτηκού
τυχοδιωκτισμού , ηs γιyαντωθείσης!
, του ξεrουλήμαιος των κρν κα
ων της φυλής μας στους Σλάβους
γείτονές μας , nέvτε χρόνια mου την έννοια
της λέξως ατρι της την είχαν ταυτίσε!
με τις έννοες ακpοδεξιός, 'φοσίστας, και
pατσιστής , δεν ήταν δυντιτόν να κάνει
Γpoφn ο Μιόλης Λουκός κanoioς napa μαυρες σκέφεις γiα το μέλλον
Για την αντιμετπιση του Κορονοίού
Είσκεψη του Πρθυπουργού με τος Περιφερείάρχες
0 ουντονκμός κrντροκής διοάκησης και
nεpopepeκής αυτοδιοέκησης rα την !
αντημτση tou npuβατος tou κορνοίού
ameoyolnor n odoryn sou llpuunoupyod
Κυρμάκου Μηιοοιάκη με τους ppepeργς |
auvexea or ok.
του ελληνσμού .
ruvegesa ov .S
ENvarTúnnoE o Nonákng
o noúnoç nonáKnç. Eavaxtúnnos, auti
tn gopa anó tn Bouhni katdesos n Oich tou
ειστημονκή άnoψn για τον κορωνοί .
BAR KA
PROP ERTIES
Architecture | Construction | Real Estate
ZHTOYNTAI OIKONEAA
TIA ANTINAPO XH
www.barkasproperties.gr
E 26820 28106
O 6947992258
Iuvidsos tov poVKÓ 1Ó pE touc XpionaΘανάσης Μπάρκας 1 Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
νούς τους oύoouς κοι toν Βαγγέλη Μα .
prvn.
Xphorou Kovro0 13| NpeBeta (Ialráv natap)
ruvexe rEn .6