Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
MPOTNOE TUNOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιανή
APAMA, IEMIITH 12 MAPTIOY 2020
Περίοδος ' (1974) Ap. φύλλου 6880-12.07ι
0,50 €
|Μπάζα και σκουπίδια
επί της οδού
Βουλγαροκτόνου
Τις επόμενες ημέρες
ατο την παλιά Δράμα ..
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κ20
οι προθέσεις του Δήμου
Στις 12 καλύτερες
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
Δράμας για τη δημιουργία
ομάδες της Ελλάδας
ME TH ACEA ITO THIEAO KAPAÍKAKA
στη Δράμα
η Γαία Δρά μας
Πράσινων Σημείων
lο ουμnoλίτου μες κ ΔΗΜΗ FIO . PIO
Ομόφωνα οι νέες συμβάσεις εκπαιδευτν στο Κέντρο Νεότητας
Κατά πλειοψη φία το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας!
Το σχέδιο Δάρδανος για
την αντιμετπιση πλημμυρικν
φαινομένων στο Δήμο Δράμας
ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα
και χωρίς καμιά χρηματοδότηση
το Κέντρο Νεότητας Δ. Δράμας
Απλήρωτοι από το Νοέμβριο παραμένουν οι εκπαιδευτές καλλιτεχνικν μαθημάτων
Καταψήφισαν οι κ.κ. Μήτρου, Καλαηδόπου λος, Μελισσινός
Του θανόση Πολυμένη
YZHTHOHKE OTo
Δημοτικό ΣυμβούΤου Θανάση Πολυμένη
ΤΥΖΗΤΗΣΗ για την έγκριση του
Τοπκoύ Σχεδίου αντιμετπισης εκτάκτων αναγκν και
άμεσης ή βραχείας διαχερισης των
συνεπεν από την εκδήλωση πλημ
μυρεκν φανομένων με την κωδεκή
ονομασία ΔΑΡΔΑΝΟΣ, rpaγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτκού Συμβουλίου Δράμας το βράδυ
της Δευτέρας θ Ματίου .
Το σχέδιοΔΑΡΔΑΝΟΣ- εντάσσε
ται στα πλαίσια του εγκακριμένου
Γενικού Σχεδίου Πολπικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
Από την πλευρά τής αντπολίτευσης ο επικεφαλής της οοποίος διαφνησε με το ότι στο σέδιο αναφέρεται η
-Λaiκής Συστείρωσης κ Μήτρου τόνισε ότι το σέδιο Ελλη κική Εθελοντική Διασωστική Ομάδα (ΕΛΕΟ) , λέγον
είναι μα απλή αντιγραφή εγγράφων- κειμένων που τας ότι eίναι απαράδεκτο να υπάρχουν παντού μη κυ έχουν έρθει από το Υπουργείο και απλς συμπληρνον- βερνητοές οργανσεις και να τις στηρίζουμε χωρίς να
ται ορισμένα ονόματα των προδρων των Τοποκν Κοwο - αναφερθεί σε κάτι άλλοα
τήτων , υπαλλήλων της Δράμας ξενοδόχων και
τουριστικν γραφείων, εξηγντας όι στην πραγματικό - όντως θα μπορούσε να γει μια κάποια προσαρμογή στο
τητα δεν γίεται κάποια ααφοροπούηση για το Δήμο Δρά - γενικό σχέδια καθς όντως στην αντιγραφή που έγνε,
Σημείωσε μόλιστα ότι όταν ζητάμε να ψηφίσουμε ένα
τοπικό σχέδιο, εξειδικευμένο, δεν πρέπει εκτός από τα λισσηνός ο οποίος διευκρίνσε καπ αρχάς προς τον κ.
ονόματα , α είνα στην ουσία ένα εξειδικευμένο σχέδιο Καλαηδόπουλο ότικη ΕΛΕΟ δεν είναι ΜκΟ , αλλά εθελονΓιατον παραπάνω λόγο οκ Μήτρου δεν ψήφισε την έγ, τοκή οργάνωση Που υπόγεται στην Γενοή Γραμματεία Ποκριση του θέματος
ο Δράμας το
βράδυ της Δευτέρας , ο
προγραμματισμός σύναψης σύμβασης μίσθωσης
έργου με κάλυψη της δα
πάνης υπό τη μορφή αν
πτίμου , στο Κέντρο
Nεότητας του Δήμου
Δράμας , το οποίο λε τουργεί στο χρο τυ
παλαιού ανακαΜισμένου
δημαρχείου στην πλατεία Ελευθερίας, Q συμβάσεις θα
διάρκεα 9 μηνν κα αφορούν σε 7 σήμερα δεν γνεται.
άτομα διαφόρων καλλιτεχνικν εδοοτήΦΩΤΟ Π.Τ.
Επίσης, το θέμα καταψήφισε και ο επικεφαλής της παράταξης-Λροοπτική γιατη Δράμα κ Καλαηδάτουλος
έχουν
Το τημα αφορά την πληρωμή των εκnoιδευτν για τα καλλιτεχικά μαθήματα
Σύμφωνα με το θέμα , προβλέπεται η και ο κ. Μήτρου επεσήμανε επίσης ότι, το
πρόσληψη επτά ατόμων για εwέa μήνες Κέντρο Νεότητας Tεργιος Παρασί .
με σύμβαση μίαθωσης έργου με κάλυψη δης- του Δήμου Δράμας , δεν έχει και
της δαπάνης υπό τη μορφή ανταμου για καμάχρηματοδότηση από το Δήμο Δράμας, εν είπε ότι σεπαλαιότερες επο Τρεις ΔΕ ζωγράφο Eνας ΔΕ υαλουρ - χές δνονταν 4.000 ευρ από το Δήμο ,
γιαί υπόρχει και μια σειρά όλλων δρα των.
Ο δημοτικός συμβουλος κ . Μλεκάνης , ξεκαθάρισε ότι
Υνεται αναφορά σε λιμάνα και αεροδρόμα
Τη θέση του διαχρισε ο δημοτικός σύμβουλος κ Με
παρακάτω ειδακότητες:
γός Ένας ΔΕ κεραμστν . Ένα ΔΕ φωτογράφων . Ένας ΠΕ θεατρολογίας
Σύμφωνα με τη σύναψη συμβάσεων,
στηριοτήτων.
Οίδος, είπε ακόμα ότι υπάρχουν οικοδεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση στο νομκά προβλήματα στη λεπουργία του
eν ακόμακαι οι αφίσες της πρόσφατης
λόγω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 6θεσης ζωγραφικής, τυπθηκαν με χρήσυνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων ματαπου έδωσαν ιδτες χορηγd εν
Δήμος δεν βοήθησε καθόλου σ' αυτό.
Υπάρχει πολύ σοβαρό ια ένα Κξντρα
κοτήτων και αυτν των εξειδεκευμένων το οποίο με σημαντική δράση και αναYνωρίζεταικαι από άλλες πόλει δουΘα πρέπει επίσης κα γνει γνωστό, ότ κρνίζοντας ότι ο Δήμος θα μορούσε να
αυτή τη στιγμή υφίστανται εν σχύ συμ εnσχύει με υποδομές τη λετουργία των
μημάτων του Κέντρου Νεότητας Σημεί
οποίες προβλέπετα να λήξουν στις 12 ωσε ακόμα ότι, εν στο παρελθόν τα
καλλιτεχνικά μαθήματα παρακολουθούσαν περίπου 600 άτομα, σήμερα έχουν
λιτικής Προστασίας- Αναφερόμενος στο σχέδιο
σημείωσε όι δεν φανετα noueενά "η συνεργασία του Δήμου Δράμας με το Nοσο κομείο Δράμας , το Δα σαρχείο και τους
TOEB , δεν συνδυάζεται καθόλου με τις
χονοπτσε , κακς δεν υπάρχουν τα κ νητά τηλέφωνα των υπeυθύνων λόγω διαφύλαξης προσωπκν δεδομένων και
αναρωτήθηκε τι θα γίει σε ρα ανάγκης
μαυτό!
OK. Meuoonvós avapépenKE Kai oe
άλλα ζητήματα, εν ήτησε να εξεδικευτεί
το σχέδιο και να μεκωeεί σε όγκο και τελικά
καταψήφισε και αυτός το σχέδιο -ΔΑΡΔΑ
δημοτικό προϋπολογισμό- και -το εν
Αναστολή λειτουργίας
αθλητικν εγκαταστάσεων
και δομν του Δ. Δράμας
του Δήμου Δράμας καθς αυτός δε δια θέτει τακτικό προσωπικό αυτν των εδε κανοτήτω.
βάσεις με πέντε συνολικά άτομα , οι
ΑΠΟ ΤΟ Δήμο Δράμας και με πολτν αλλά και των εργαζομέ
απόφαση του δημάρχου Δράμας , νων και ετιβάλλονται γα λόγους
ανακοιννεται ότι λόγω των μέ - κανωνικής υπευθνότητας.
τρων κατπά του κορωνοίου , αναστέλλεται η λεπουργία
όλων τωw εγκαταστάσεων
άθλησης του Κέντρου Neότητας-Γεργος Παpαo .
δηςπρογραμμάτων Δια Βiou
Μάθησης , γα τις eπόμειες
14 ημέρες
Οι αγνες θα πραγματοποούντα κεχλισμένων των
θυρν σύμφωνα με την
εξαγγελία της Γενικής
Γραμματείας ΑΟλητισμού.
Όλα τα παραπάνω κρίνοντα επιβεβημένα για λ γους προφύλαξης των
Αυγούστου 2020.
Χωρίς χρηματοδότηση
Κατά τη δορκεια της συφήτησης, ο επ- μειωθεί στα 200
κεφαλής τηςΛαbής Συσπείρωσηςκ.
Τέλος, έκανε γνωστό ότι οι εκπαδευ Μήτρου, τόνισε ότι -4ητάμε από τους δη- τές που παραδίδουν μαθήματα στο Κέν μότες να πληρνουν στο 100% με μορφή τρο Νεότητας , νa απλήρωτοι από το
ανταίμου , από την στιγμή που ο νάμος Νοέμβριο του 2019- και ήτησε από το
μας δει τη δυνατότητα κάλυψης κατά δήμαρχο Δράμας να βοηθήσει ιδιαίτερα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
30%% από τον διο το Δήμο , δηλαδή το στη λεπουργία του .
70% να αφορά με αντίτιμο, κάτι το oποίο Απαντντας εκτός μικροφνου άμεσα
Πάτκος-Μοσμανίδης
ο δήμαρχος κ . Μαμοάκος είτε : Eνeς από
λυτο δαο Το θέμα
πέρασε αμόφωνα με τς
παραπάνω παρατηρήσεις, εν δεν υπήρξε
άλλη συζήτηση από Τς
αντιπολτεύσεις
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Κορωνοϊός & Ευπαθείς ομάδες
Δεν φοβόμαστε - προστατευόμαστε
Μένουμε σπίτια μας!
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:50-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
Anapeiyonapec
Anapay ipaa n
ww ntun
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Χρήσιμες
6δηγίες
Tiávea Sada Gaç ažıombca,
ye avdqéómvo rpócano
i ye a
Aneype an ve
Zoppoppurvdunrmapova oep
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
emtr pi
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα