Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
nοu αγαna
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δοκτήτης .Ειδτης Δευθυντής ΒΑ ΕΡΒΑ . Eτeς 150 - , oλλυ 1164 Τιμή 060 υρή Τετiρτη f1 Μaρίου 2080
TH EIMANTHEN TOY KYPIAKON MHTEOTAKH ME THN ANIKEMA MEPAKGA
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
pίa βασικά γκελάριος Ανγκελα κέ ηγές η κ. Μέρκελ
Ιαιτήματα Μέρκελ κατά τη συνά - συμφνησε με τον .
ής κυβέρ - Βερολίνο με τον npo ονέλοβe να δραγμα
της ελληνι . ντηση nou είχε στο ληνα πρωθuοupγό και
νησης για την ανα , θυnoupγό Κυριάκο τευθεί με τον Τούρκο
κούφιοη της χρας Μητοοτάκη .
αnό το δυοανάλογο
βάρος nou έ εmωpn Βeρολίνου , η onoίa φωνία για το Μετανaστεί στη διαχείριση πpaγματoοτήθηκε oε στευτικό ανόμεσα στην
του Μεταντιστευτικού εξαρετικό κλίμα , σύμ - Aγκυρα και στις Βρuπροβλήματος υοθ .
τηοε η Γερμανίδα κα - ελληνικές διπλωματ.
Ilpóebpo Perten Tayin
Στη συνάντηση του Εprτoγoν μα νέα συμ.
qava pe doa avégepav ELAec
ZUVEXZOUV va avanapáyouv Falke News
Evtuna tou avainoArcEvÓUEVOU TÚnou
Την αντίδραση της ΝΑ
nponálcoav véa 8npoordματα του αντιηολιτευόμε.
νου τunου γιa τα tεκταινόjaeva otov 'Eßpo.
povegea oEn D.S
Δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την τοπική αγορά
Η κτρδεξά ηγεμοία διμουργεί
Οι εξελίξεις με τον Κορωνοϊό
Αvησυχία στους επικειρηματίες για τυχόν εξάπλωση της νόσου
đôIÉFOba otov AR. Toínpa
Αυστηρά μηνύματα npoς την τουρκκή ηye .
σία έστειλaν aπό το Βερovo τόσο ο npuθ .
noupyoς Κυράκος Μητοοτκης όσο και η Aνycsha Mépcsh n onola xapactipios ponora
Aav snnosátouv
õiaitapa - npoc to naρόν .τmν τοnική αγoρά
οι εξεnEεις με τον κο
puvolo. H Kivnon oÚTu
ή άλλως trναι χομη
ónuc auupalveI KOOe
χρόνο αυτή την snoή.
Εxρηματίες uης Πρ .
BEzoç EKupotouv npoBAnuatiouó t ea yive
og neointwon nou sEanueei n vóooç onv
Hnsipo Kai 16iaitepa
ounv Noéssza.
vezesu or . S
-ΣΥΡΙ
onopoδεκur η συμnεριφορά της Τουρίας
oto ustovootsutIKO. vtge oen ork.