Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E ANATOAH
lanatolh
TETAPTH
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Eτος ίδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.770
Σελίδα 28
-- erONTON NEPTATINDH
MAGNCY
Σελίδα 27
< Σφράγίζονταιτα ειστήρια για
Τον τελικό του κυπέλλου Λασιθίου
Μέτρα στο:Νοσοκομείο Αγ, Νικολάου
Κλειστά για 14 ημέρες
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Ε Συζήτηση του Υπουργού με
τους Περιφερειάρχες για το
μεταναστευτικό
Σελίδα 3
Δεν υπάρχει κανένας
πανικός για τον ιόν
Δηλνει ο Αντιπεριφερειάρχης
Γ.Γουλιδάκης
Ωστε να περιοριστεί η διασπορά του 1ου στην κοινότητα
γευμα και φροντιστήρια , τα παιδιά κρατούν για με .
κέντρα ξένων Υλωσσν , γάλο χρονικό διάστημα .
ο Αντιδήμαρχος Αγίου κέντρα δια βίου μάθησης που φτάνει και ίσως ξεπερνά τις 14 ημέρες , μεΤο μέτρο αυτό συνο- γάλο μέρος του ιού (ικό
ο Οργανισμός Κοινωνικν δεύεται και από την αυ - φορτίο ) στον οργανισμά
ασπορά του κορονοϊού Υπηρεσιν Δήμου Αγίου στηρή σύσταση στους τους Διατηρντας , λοι
Νικολάου , λαμβάνοντας γονείς να περιορίσουν Πoν , υψηλό υκό φορτίο για
Το μέτρο , όπως εξή , υππ όψιν την απόφαση του τις εξόδους των παιδιν πολλές μέρες , θα μπορού
τους , κάτι nou και οι ( . σαν , παρότι τα ίδια δεν
Βασίλης Κικίλιας , είναι στολή κάθε εκπαιδευτικής διοι οι επιστήμονες γνω νοσούν βαριά ή και καθό λου , να διασπείρουν τον
κύριο στόχο να μειωθεί λάδα για 14 ημέρες , αno - κτό . αλλά καλό είναι οι ιό στην κοινότητα , θέτοη διασπορά του ιού στην φάσισε οι Βρεφονηπιακοί γονείς τους να προσπα - ντας σε κίνδυνο τις ευκοινότητα θα ισχύσει σταθμοί του Δήμου Αγίου θήσουν να τα πείσουν να παθείς ομάδες του πλη
Στην ανοστολή της λειτουργίας όλων των εκπα .
δευτικν ιδρυμάτων της
χρας προχρησε χθες Νικολάου κ Θωμάς Χ
η κυβέρνηση . προκειμέ . ριτάκης ανακοίνωσε ότι
vou va ueiwei n diΚλειστοί
οι Βρεφονηπισκοί
Σελίδα 5
στη χρα .
Ε Παρατείνεται η Εθνική
Κλαδική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας για τους
ξενοδοχούπαλλήλους
γησε ο υπουργός Υγείας Υπουργού Υγείας για ανα προληπτικό και έχει ως δραστηριότητας στην Ελ pίζoυν ότι δεν είναι εφ
θυσμού
για τις επόμενες 14 ημέ - Νικολάου να παραμείνουν πειθαρχήσουν .
ρες και αφορά τους βρε - κλειστοί από σήμερα Τε
φονηπιακούς σταθμούς , τάρτη 11 έως και την Τρίτη
τα σχολεία τα ΙEΚ και 24 Μαρτίου.
τα πανεπιστήμια, ιδιωτικά
και δημόσια , καθς και τα
φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων Υλωσσν,
Όπως είπε , επίσης , θα
ληφθεί ειδική μέριμνα πουργείου Τουρισμού , εΣελίδα 15
Το μέτρο πoυ έχει a νακοινωθεί αφορά κλεί.
του ιού από τα παιδιά σιμο όλων των εκπαιδευ Γιατίλοιπόνη Επιτροπή τικν δομν για δύο ε.
προχρησε χθες και όχι βδομάδες , αλλά θα επα
το Σάββατο στο δραστικό νεξεταστεί μετά την πε ,
ρίοδο αυτή και δεν εναι
Η απόφαση είχε να κά - απίθaνο να παραταθεί για
νει με δύο νεότερα επ - μεγαλύτερο χρονικό διά
για εργαζόμενους γονείς ξάλλου , αναφέρεται ότι στημονικά δεδομένα που στημα αν ο κίνδυνος για
ετέθησαν στην επιτροπή διασπορά του ιού στην
πλήττονται από τα μέτρα βδομάδες η λειτουργία και αφορούσαν την υψηλή κοινότητα εξακολουθεί να
Των δομν εκπαίδευσης μεταδοτικότητα του νέου παραμένει αυξημένος Εν
nou εnonτεύει το Υnοuρ- ιού από άτομα με ήτια δεχόμενο αρκετά πιθαν ,
γείο Τουρισμού (ΙΕΚ , ή καθόλου συμπτματα , καθς όπως εκτμούν οι
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σtλίδα 5
Η μεταδοτικότητα
Διεθνής συνάντηση στη
Σητεία για την προστασία
των περιοχν Natura
Κλειστή ΑΣΤΕ
και Τμήματα
peTEKnaídevang
Σε ανακοίνωση του Υ.
αυτό μέτρο;
Σελίδα 11
και τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται για δύο ε.
Να περιορίσουν
οι γονείς
τα παιδιά τους
Με έμφαση επανέλαβε Προγράμματα Μετεκηoί .
ότι ο, γονείς θα πρέπει δευσης ).
να περιορίσουν τα παι διά τους για να μειωθεί η
διασπορά του ιού , έκανε
λόγο για ατομική ευθύνη
και είπε επί λέξει ότι -ef θολική αναστολή της λει
ναι η στιγμή που όλοι οι τουργίας όλων των βαθ
Έλληνες πρέπει να επιδεί . μίδων στην εκπαίδευση
ξουμε υπευθυνότητα .
Το μέτρο αφορά όλες πόφαση για την αρμόδια
Τις βαθμίδες της δημό - επιτροπή του υπουργείου
σιας και ιδιωτικής εκπα , Υγείας όπως αναφέρουν
δευσης και θα έχει άμεση έγκυρες πήγες από την [ Εφαρμογή
Σύμφωνα με άτυπη ε- είχε συζητήσει το θέμα
νημέρωση από το Υπουρ - από το προηγούμενο Σάβ
Υείο Παιδείας , απαγορεύ βατο. Στις αποφάσεις που
εται η λειτουργία και των θα εκδοθούν περιλαμβά.
φροντιστηρίων για 14 ημέρες
ioroc
ΑΣΤΕ, Σχολές Ξεναγν , αλλά και το γεγονός ότι
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΑΤΟΝΑΤΕΣ ΕΛΑΗΙΚΕΣ
Δεν ήταν εύκολ .
σπόφοση
Η απόφαση για την κα439/KIA0
NOPTOKAMIA XYMOY EMHINIKA 039€/|KINO
ΠΧΙΑΤΕΣΛΑΤΕΙΟΥ
balloon
δεν ήταν μια εύκολη aQ49€ KIAO
KIDS CLOTHI NG
ΑTΠΝΑΡΣ ΜΗΕΡΕΣ ΚΗΤΗ
199 |KIAO
ελευταίο oήμερο
εκπτσεων
δια την επιτροπή η οποία
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ONA -50%
FIA NA AEITE NEPIEIOTEPEx NPozeOPEE
KANTE MAI LIKE ITH IEALAA MAI ITO FACEBOOK facebosk
www.facebook.com/Oneponmleio Mulavakng
. ΦΡέσκα φρ2τα και λαχανικά
Πληση λιανική. χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- AroΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ ΤΗΛ. 2841021711
νονται επίσης όπως έ .
γινε γνωστό αργά το από .
28ης Οκτωβρίου 9 ,
Πεζόδρομος Αγου Νικολάου
Διανομή κατ ' οίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα