Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
OBHMA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TETAPTH 11 MAPIIOY N0
www.olympiobima.gr
Η ΤΟΥA ΠM Τo ΡoγΓνω:
Τα σύνορα της ΕΕ
δεν ξικινούν από την
EMádar
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΝΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕ ΙΣ 2020
Κλειστά από σήμερα
τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα όλων
TUv Batuidav
Στα τέλη Μαρτίου
ανοίγει το Taxisnet
Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΣΗ 0OΡΟΥ
Mpoç mgmpundaroylag pain
NA THN TPOETAIA
AnO TON HOPONDTO
poopud, ongipu
Mnd maw nwo atiow
Trwmolmopylaçnd au pe dom
potpo paona vorqupe yn
vrponounou udce poliala a Briog
11 Maprioum kuin pma laa
po ral onaud, vrua
avacova odog Komplvng, ono alaa
vo yOoudmn Timu-ONioon
Toobiooylou onte va my Bupanh
ro Y np m n
m oopas oupvo mypomaola
varoupdavpa aAo nt mou Bampin
Tapala voo avaola
MAna, o magn bupalava oune
pyaond moburye op
Rumpin domw Eruon van one
paprm mpautvou va ovarniapat
pçoonmKiy Topa, d
Ba moraddu
Epuye
ο Πάννης Πό δας
Drav douan my ren oupnon nipa
mpnd amd aa ou dinn aL net
Eo dviç o, paç omaçqulçarole
bç an Toupla ha rounvespaond
EDquordm, bwayuNo, ma em yorta
nou m oumdra, r
plo a pondi n, Bruclpyp nov
EO ootgatupon
Αρνητικά τα
αποτελέσματα για
κορονοιό σε 58χρονο
Κατεριντη
AnO TA BPABBA
ΔΕΟΟΥΣ ΕΡΕΑΣ 2020
Βράβευση Του
ΑΔΗΛΟΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ:
Πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων
ΣΗN ΠΑΤΟΡA ΤΗΣ ΚΕΔΕ
καθηγητή Γ Ζαρη
του Παν . Αγαίου
noΥ ΜOΣΝΕΥΕΤΑ ΣΤΟ
NOZONOMEIO
ME KATAraH
Apy to
ANO THN KAEPINH
aronqu
vplyouç npoa
opord
Nanpio
ardeg
oloo o w
prprous ipous
Bou cny
Nboccudo
κατη . Οpoος κoε a αnό κο
uopmg utakdu pdopamou
mpla.
ow orm poloueno, Onapror imomo
podqua ontqumo vamalal lyee
aon o omolo a prd.
mpra oçıdo
naç va opioON
Ponermiv papu
Od mpolan
vaaromw Kodprm pon poç one
ZYMEAPAH ENTPONE NA
THN OAKH AEOAABA
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥκοΜDY
AvaaroAh
παραχρησης
χρήσης δημοτικν
εγκαπαστάσεων
up u apdene Brio mpo a
OA TEOE ETO EUROGROUP MAPTmOY
Η Ελλάδα ζητά να εξαιρεθούν
οι δαπάνες της κρίσης
ΑnΟ ΤΟΥΣΣΤΟΧΟΥΣ ΓΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
Φ. Μπαραλιάκος:
.Δίκαια διόδια για
όλους Τους κατοίκους
της Πιερίας
Oaos ku - Ouu, omala o ns
atpu empopouo rn u vou
KAI ETANADEAREMOE TON
HMIND MBON
Yrougdou ydas reavamomguplas
asi , on po
upa mw ppnonpon
Taxipauma, pat n, outa oe
ipe pam daoD
Auro pquou Anplou armi
allo p
adan rtan
onton, u pruona d
Havandioa ptpmwalmoupyle
oydaniw pord
audmperb ndong oapaLona on wpad
wwyuoovole
EmladcAmain pla
Tou paha auD
voryog ynça
banς γιαimomς
owiga Beulo
ΤΕΡΠΟΣ
HEAL ESTATE
κλαστό από σήμερα
τΟ Δημοτκό Οδείο
Κατερίνης
NA THN NIPOETAEIA
ANO TOMKOPONolo
ntuvo Brog
udon nupn
Επενδύσεις 79 εκατ. ευρ στην Ελλάδα
ukv ovoa diopepinra
etny hamtonepue hupiat ano saru
AΠΟ ΕΚΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΙ ΤAΝΒΙ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ
Iaç wprouemw avaono kamoupVa, md or pe ntom 11 Maplou, ma
druo Oou Naplrg
EnayseApaa ivra Ka
Im D oipaup opma daç nipon aurolun dçmpoaç tour urael onosmpa, 10pploona
ornv Aantokapua Kai nkaka
Augipou.
Yrapydo Yydaç, pondgomuon m
oopiç upavc wwpo
op Suda Sa orioru auodu
rdmympontiolen uE
ppuariç outu tpa pruanottmpns
K. Indgoç nou ENpou caah mbale a nndon m rbn po ouhrtal a mapo
gipnç oiooas utou mpoalin u ani atpa mphrou ona 20 minopamp
ow mition i mpdnn lauon eropentvu0pa et monowp
vmpuk(ap. Dowop
Hamoina oaIyeu ayo5
ou ipouç uano Oa bu Namplns
p prns tçonap omcon poliaong
www.terpas.g intoate pos gr