Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ME 41 TOTE ZAZIMAAEZ
Εύκολη νίκη του ΠΑΣ
επί της Κασσιόπης
NEOIAIANEZ
Τρίτη 10
Μαρτίου 2020
Αρ. Φύλλου 6539
Tụm 0,60€
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ ΗΣΗΠΕΝΡΟΥ
5prs APETH MAAAMH
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax : 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneoiagones.gr
ΟΛΑΤΑΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠ0ΦΑΣΙΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τα μονοπάτια της Ηπείρου
και το Γeωπάρκο ΒίκοΑόου παρουσιάστηκαν σε
Ο κοροναιός αλλίζει
την καθημερινότητά μας
ημερίδα στην Καστοριά
H nepaptpeia Hnelpou pera ano
axetiKh nporAnon ouppetelxe ae
pa akopn dopyavwan, nou ebxe
oroxo tny euaioantonolnan tonIκν φορέων και κονωνίας για την
αναδειζη της αναγκαι ότητας αξιο Πoinans των naραδοσιακν μονο EA. 14
nary.
Ο Αμυράς ρωτά τον
Κικλια για την κηραλοιφή
του Βελόπουλου
Σειρα ερωτημάτων aετει ο Βουλευτής
Ιωαννινων της ΝΔ ηιργος Αμράς
Προς τον υπουργο Υγείας Βασλη
KıKIAa pe Epirnan tou atn Bouan
σχετικά με προϊoν nou nροωθεί ο
επικεφαλης του κομματος Ελληνικη
Λοση, Κ. Βελοηουλος και υnoσχεται
npooraola ano toV Kopuvolo.
O hupyos Apupag znta va pateu
and to appodio unoupyelo av unapχουν αnoδεξεις οτι το συγκεκριμένο
προόν εναι anotλεσμα σοβαρν
επιστημονικν ερευνων και αν
όντως Προστατεύει τον κοσμο αno
εναν τοσο σοβαρο 10 εnιδημικής
διάστασης σαν τον κορωνοϊο , onω
διατε νεται ο Πωλητής του
Coronavirus : -0
EEA 8
Συναντήσας
με εκτροσnους φορέων
για τον Σ. Καλομάννη
Μια σειρα μέτρων πρακειμένου να αnoφευχ8n η διασπορα του κοροναου
νοτητά μας , ελαβε η κυθέρνηση Κλειστές δα μείνουν δομές oπως τα ΚΑΠΗκαι τα ΚΗΦΗ, αναβάλλονται εκδλσεις , οι
aλητικές &οργανωσεις δα δεξάγονται χωρίς δεστές κα . Μποel στην Ήπειρο να μπν υnapl ακόμα εmιBeβαομένο κρο0ομα , τα μέτρα όμως 8a σχύσουν κανονικά , εκτός του κλεισίματος των σχολείων, τουλάκιστον για την ωρα.
onoίa μως αλλατουν αρdην την καθημερ Διαδοχικές συναντήσεις με εκπpo συnους φoptων εε τη Δευτέρα ο
Σταυρος Καλογιάννης. ΣυγκεκριμέEA. 5
va auvavnanke
- Με τον Προεδρο του Πανελληνιου
Συλλογου Lxuοτροφων κ . Ιωaν
Βαγγελη, ο onoios του ανέλυσε τα
σοβαρά προβληματα nου αντμετωΠizουν οι κθυοκαλλιεργητές nou
8paarmpionoioovra ent dekaerleg
στον Λουρο nοτμo .
| Επμελιτήριο Ιωαννίνων
και Αργυροκάστρου, μαί
για τnν Επιχερηματικόττα
Tny In AABavoEAAnVKn Tevicn Eunopach
Εκθεση ανακονωσε το Εnμελητήριο bωaνMwων Ο πρoδρος του Επμελητηρίου
bωaνv νων κ. Δημητριος Δημητρίου σε !
auveveusn nou napaxipnoe pe ov npoe8po tou Enpeantnplou ApyupoKaorpou K.
MaksIm Hoxha, TOVIoav my avaykarotnα ουνεργα σίας των δυο Περοχν για τα!
καλοτερα και δυνατοτερα αnotελέσματα
mg encapnpatikOntag.
Ο κ. Δημπτρίου σημείωσε nως dνα μεγ λο το ενδιαφέρον των επειρηματεν nou
εθuμούν να συμμετάσχουν στην Εκθεση
onμενoντας , Πως μετα και την αδελφο nolnon nou npaypatonoinanKe pe o enpeAntipio Apyuporaorpou 8a ytvouv okes
aKelveg ol evtpyees ya va unapSouv KOνές δράσεις naντa για τν ν δυναμωση
τς επρηματικότητος .
ΣΕΛ. 2
Συνάντηση Tzούφη με
μηκανικούς εργοληπτν
δημοσίων έργων
Τροχοβίλα γεμάτη χασίς οδίγησε στο..
ξήλωμα εγκληματικής οργάνω σης
Με το ΔΣ της Πανλληνιας Ενωσης
ΔΙηλωματούχων Mηχανικν ΕργοAnntiv
(ΠΕAΜΕΔΕ) Ηπelρou συναντηanκε η
Βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ
Meponn Tzopn, yıa aepata nou
anασχολούν τον κλαδο.
Δημοσίων
Έργων
ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΤΟΝΟΣ, ΔΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΣ
EHA. 7
EA. 2
EEA. 2