Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Μαρτίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςημερίδα Διακηρύξευν- Δημοηρασιν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 7008
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
-Οξυγόνον για
αντιμετπιση
του κορωνοϊού
avaznteí
Ανησυχία για διακοπή
πληρωμήs δόσεων δανείων
n EAAá6a
Τον κίνδυνο της αθέ .
ρωτές , που "κατά πα τησης πληρωμν από ράδοση- επωφελούνται κάθε αναταραχής .
Πέραν ωστόσο των
συνήθων υπόπτων , το
πρόβλημα είναι υπαρκτο για τη συντριπτική
τινάζοντας στον αέρα μερίδα των δανειοληπτν που καταφέροριακά να
αποπληρνουν τις δα νειακές υποχρεσεις
τους. Στοιχεία από την
Τα στοιχεία για την αγορά δείχνουν ότι
μέρα με τη μέρα η
συμπεριφορά των πολιτν αλλάζει . Οι μετα.
κινήσεις περιορίζονται ,
η κατανάλωση υποχω
ειχειρήσεις και νοικοκυριά που χρωστούν
στις τράπεζες , φο βούνται ότι θα ενεργοποιήσει ο κορωνοϊός,
τα σχέδια των τραπε
ζν για τη μείωση των
κόκκινων δανείων , που
μπαίνουν στην πιο κρί
Περιθρια να αντι.
μετωπίσει την κρίση
του κορωνοϊού και να
διατηρήσει την ανα πτυξιακή δυναμική σιμη φάση τους .
της οικονομίας , χωρίς
να πνίγεται από τους εξέλιξη των κόκκινων
ασφυκτικούς περιορισμούς του στόχου για
πρωτογενές πλεόνα σμα 3,5% του ΑΕΠ τούρα πληρωμν στη
αναζητεί η κυβέρ- χρα μας παρουσιάζει
νηση, καθς η αρνη
συνέχεια στην 11 | σθησίας σε εξωτεριvouv
δανείων τα τελευταία
δέκα χρόνια, επιβεβαι.
νουν ότι η κουλολοένα και περισσό - σιμη στιγμή , κατά την
τερα τμήματα της οι κονομίας πλήττονται
από τις επιπτσεις του
οποία κυβέρνηση και
τράπεζες κορυφνουν
τις προσπάθειές τυς
προκειμένου να φέ
ρουν όσο περισσότερο
ρεί και οι τράπεζες κορωνοίού , ετηρεά
ζοντας όλη την αλυolða
παραγωγή έως την κατανάλωση- , αυτό δεν
μπορεί να αφήσει ανετηρέαστη την κουλτουρα πληρωμν , είτε
ως αποτέλεσμα αρνητικής ψυχολογίας είτε
ως αποτέλεσμα αντικειμενικής
εξαιρετικό βαθμό ευαιζουν με τον φόβο ότι,
μαζί με την κίνηση στα
καταστή.
ματα nου αρχίζει να
μεινεται λόγω απoφυγής των συναθροίδεύτερη
μοίρα θα αρχίσει να
μπαίνει σταδιακά και η
αποπληρωμή των καθημερινν υποχρε-anó
την κόσμο μπορούν στα
τραπεζικά καταστή-.
ματα για να ρυθμίσει
τις οφελές του . Η προσπάθεια φαίνεται ότι
έχει αποδσει καρ πούς καθς , όπως δεί
χνουν τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε
προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Οι .
παράγοντες , τραπεζικά
Έρχονται
έξτρα
κίνητρα για
e-anobeffeIs
ακόμη και αν αυτοί δεν
ετηρεάζουν άμεσα την
οικονομική τους δυνα.
τότητα . Σύμφωνα με
| τις τράπεζες , πρτοι
στη λίστα των υποψηφίων να αθετήσουν τις
οικονομικές τους υποσεων, σε
αδυνα .
χρεσεις
είναι
Οπως μίας".
στρατηγικοί κακοπλησημεινουν, καθς
οι ανησυχίες αυτές κονομικν, το
έρχονται σε μια κρί.
, συνέχεια στην 10
Κίνητρα
για επενδύσειs
στιs φαρμακευτικές
εΠικειρήσεις.
ECB EZB EKT EKP 2002
Η αύξηση του ορίου
χρήσης ηλεκτρονικν
πληρωμν από το 10
στο 30% αύξησε τα
έσοδα του κράτους
ωστόσο, η κυβέρνηση
αναζητά τρόπους για
να μεισει την φοροδιαφυγή στη χρα
μας η οποία παρά τα
μέτρα είναι ακόμα σε
πολύ Ψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία είναι τα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9