Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

13oC, 20:00

10oC - Υγρασία 68%-91% - Άνεμοι: Β-ΒΑ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:58 - Δύση ηλίου: 18:42

€0.80

Ãéáôß óå ìÝíá, Èå ìïõ;

Τις ψεύτικες δευτερογενείς αντιπαραθέσεις που πολλαπλασιάζονται στο πεδίο του κορονοϊού
αλλά και του προσφυγικού/μεταναστευτικού, καλόν είναι κανείς να τις αποφεύγει. Όσο αλήθεια είναι ότι οι απελπισμένοι της φτώχειας και του πολέμου αναζητούν τον δρόμο προς την σύγχρονη γι’ αυτούς γη της επαγγελίας άλλο
τόσο είναι πρόδηλη η εργαλειοποίησή τους (και) από την Άγκυρα. Όσο πραγματική κι αν είναι η υγειονομικού χαρακτήρα απειλή άλλο τόσο είναι και οι οδηγίες ολοκληρωτικής καραντίνας, που μεταφράζονται σε βέβαιο οικονομικό θάνατο πριν καν προλάβει να εκδηλωθεί ο κορονοϊός. Εν ολίγοις, η Χώρα μας και η ανθρωπότητα ολόκληρη δοκιμάζουν τις αντοχές και τις κοινωνικές σχέσεις με αφορμή δυο συμπτωματικές περιπτώσεις, επεισόδια της παγκοσμιοποιημένης πλέον οικονομικής συμπεριφοράς. 3>>

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5077

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Íá ìçí ãßíïõìå Éôáëßá!

• Èá áðáíôÞóïõí óå êÜèå åñþôçóç
• Ìå ôçí åðéóÞìáíóç ôçò áõóôçñÞò
ôÞñçóçò ôùí ìÝôñùí êáé ôùí ïäçãéþí

ÐáñÜíïìç áíáóôñïöÞ óôï Êïíôüêáëé, ôÝëïò!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Πλαστικά κολωνάκια τοποθέτησε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, στο Κοντόκαλι στο ύψος της Παραμυθούλης.
Συμπληρώνεται έτσι το κενό στη νησίδα
μέχρι τη στροφή της Σωτηριώτισσας,
σημείο που έχει μετρήσει πολλά τροχαία, ακόμα και θανατηφόρα, λόγω της αυξημένης κίνησης τροχοφόρων. 5»

• Ð. Ìïõñôæáíüò: ÁöÞóôå ôçí ðßóôç åêôüò!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην τήρηση των οδηγιών με θρησκευτική ευλάβεια, στοχεύει ο Ιατρικός σύλλογος. Στόχος η αποτροπή της μετατροπής της Χώρας σε Ιταλία, όπου η καθυστέρηση στις ενέργειες και στην
συνέχεια η συμπεριφορά πολιτών, έφεραν τα χειρότερα. Κι αυτά είναι να κατατάσσεται η G8 Χώρα,
δεύτερη παγκοσμίως εστία διάδοσης του κορονοϊού,
γεγονός που προκαλεί αυστηρές κυβερνητικές αποφάσεις για καραντίνα της μεγάλης πλειονότητας
των περιοχών του πλούσιου, ιταλικού Βορρά.
Ούτε λόγος να γίνεται για την οικονομία, που δέχεται σοβαρά πλήγματα καθώς ως είναι πασίδηλο η
οικονομία της αγοράς είναι σφόδρα αλλεργική
στους περιορισμούς.
Και όλα αυτά, με την προσδοκία η επίδραση του ιού
αυτού να εξασθενίσει με την άνοδο της θερμοκρασίας και το μεγάλωμα της μέρας.
Σελίδες 4&5>>

Áêõñþíåôáé
ôï ôáîßäé ôçò ÐáëáéÜò
ÖéëáñìïíéêÞò óôçí
5ç Ëåùöüñï 3>>
ΦΩΤΟ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ

Ãéá ôç ìåôáóôÝãáóç
ôùí åéäéêþí ó÷ïëåßùí
åíçìÝñùóå ç õðåýèõíç
Ðáéäåßáò ôïõ ÄÞìïõ >>
9

«Êëåßäùóå»
ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ
óôçí êáôçãïñßá ï
Èéíáëéáêüò >>

Äéáìáñôõñßá ôçò ¸íùóçò
×ïñùäéþí ãéá ôïí áðïêëåéóìü
áðü ôçí ÏëõìðéáêÞ Öëüãá 11>>>

13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα