Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
εξοπλισμός
για την υγεία
Για τον
τυχοδιωκτική
Τουρκία
Θεόδωρο
Θεοδωρίδ
KONKDE ENTYmov
Maar va poptosg aaad
Tnvnpauondnta
enito 26,
iento 27,
Tendo 3,
EAYTHE
XPONIKA
ΛΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑNO ΦοΟΥ 865
ETCE 170 TIMH 0,5oe
nopoaeun 63.2020
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ τΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡEΒΕΝΩΝ
ahennivuv 22. roesevá | Tnh. 2462 087772 Fax 2462 097773 |email: chronikaa otenet gr
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
Προσέχουμε αλλά δεν φορόμαστε , Η ωμβουλή του Αμερικανού ΑρΜατρου είνα η ηnέoν δόκιμη.
Ακούοντας τους ειδικούς και η χρα μας έχεις μερικούς από τους κα nύτερουφ , τmρντας αnΛούς κανόνες υγιεινής δείν οντας κανή Λo
γική και σύνεση. Αnλά βήματα nou θα pοnθήσουν την κονωνία να
Προχρήσει, χωρίς σημαντικά Πρoβλήματα στο σύστημα υγείας , χωρίς
όσκοπες βonές εναντίον των ήδη ευnαeν ομάδων.
Φήμες Πανικός, συνωμοσιοnογίες , εγ τα ξέρω όλο , ή άκουσα
εκείνο κτη δείχνουν μα κονωνα σε μαρασμό, σε Πάρτυ ανοησίας.
ο νέος ιός δεν θα είναn καταστροφή μας . Αnn δεν θα είναι και μια
αnλή γρίπηn. Εδικά για τους ηnικωμένους και τς ευπαθείς ομάδες . Στο
χέρι μας εναι να αντιμε τωnίσουμε με επιτυχία την aneinn του κορω νοiού , δήλωσε nonu nετυχημένα ο καθηγητής κ . ΗΛίας A. Μόσαλος .
Προσέουμε και δεν φοράμαστε. κα πραωράμε. Με ευθύνη.
Δήμητρα Ράπτη
Παιδίατρος
Σύμβουλος Θηλασμού (IBCIC &
Παιδικής Διατροφής (PGPN Boston)
Ευαγγελιστρίας 4, Γρεβενά
TnA. 2462091341, 6979674754
Email [email protected]
www.raptidimitra.gr & www.thilazoume.gr
Στα σύνορα μας Μάρτος 2020, Ευρωηαϊκή Ενωση.
Στούρos Χρ. Καραγκούνns M.D.
Mοιευτήρas - Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
XPONIKA
Πρότυπο Κέντρο Μaευτκήs ruvaκonoήαs.
ΣΤΟΚΑΣ
σΥποβonθούμενηs Αναταραγωγn .
larpou N. Kapveßá 1 4os ápagos
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 pepevá
Tnl.: 24625 02144
Εnείyοvτa: 6944 28675
OIKOAOMIKA YAIKA ELAH YTEINHINAAKLAIA
rwANΔ-EΡA MΡΟΗΣ AAMAPINEE
MONOTKA YAIKA -EPTANEIAELAHPKA
Yhtoroos - To Nan -Whoonon Moorco0-Bole
•nopocahodenan KOnang-Au n aotaraa - DopplerKopliotoDpdona
Oupoyuwaohoyla-epanla Arpao
Mrpontaixepoupyt Aanapoardnron Youpoardnnan
dEaonona Audnon Yhoyovudntac-Ynotonboun Avanaparwn
Broqutpro Znepuactran-EEoo yononolnan
SPAPIO AEITOPNAT: Telon -napaoun o.00 - 1300 18.00-21.00
EONIKHI ANTIET AEEOE 20
TPEBENA
Tn.: 20620 28964 -206 20 23214
KIN: 6977 019452- 6932 235231.
(ordnv povoto0