Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Kudinde: 1869
Κωδικός :
Ο Δημοοιογράφος
nou ayaná
τον τόΠo του
Πρέπει να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειοπήτης . Ενότης Δυθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΑ. Τοoς 50A4 ολου 11652 Τιή 040 αμ. βπρ Κυρακή 14 Νοτoυ 2020
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
HENENAEH TOY KOPONOIOY
OPAKIEMENO TIA MIGANA KPOVEMATA TO IOEOKOMEIO MPEBEZAE
Λήρως οωρακ
Eputrionc Edv Konooç nooutvo va nitava PENOPTAZ
xpodoyata Kope
pouoiat uenno nupev
DEto.
prixa, gopuvvahyia Ka oun
OUVÉXEO TOv napalaupdv
dcÓ KAIudno uE TOv anaOE ETpa npofnenc Evai dpa toduevo etonhiqud noστοοίας και τον καευθύνε
IUN Eioodo tou NoooKo- OIOV eIKa diauopquuevo
Άρης Τσελίκος συνέ
OOKousio npipstaç tooo
EKnaideuan tou npooun
uelou unopxe pOvua npo OdoKo nou pploeto tonora tnV Konutspn evnut ounKó nou entyNE nY e eenuevoc otov auno
puon, enoKeyercape xBec oo0o KOI V todo, e po tou NooonOuelou.
to NoooKouelo Npepeta oec noooraolac Ka vovua.
KOi onuc dianoiooue to
To npoounno aneueOve
revezea ren oea.9
Την ανάληα πρωτοβουλιν
Για περιορισμό των επιπτσεων στον Ελληνικό
Τουρισμό από την εξάπλωση του Κορωνοϊού
Ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικν Τουριστικν Επικειρήσεων
| Επικήδειος στον , Στρατιτη της Σαλαμίνας"
Πέτρο Αρταβάνη!
οουρανόμός ntζei τους μους
ηy αντιστέκεται στα nόδa μας
Γρopei ο nomns Αργύρης Χόνης nou και κείνος nέθavε με τον ίδιο με τον
Tnv avannon nputopouhiv ue otóD tov nepiopiouó tuv enntioeuv
otov Envnó toupouo ano tnv to
nhuon tou Kopovolo avaxoivuoE o
Σύνδεσμος ΕΛΛηνικν Τουριστικν E
nopriouv IETE)
| pτρο opνίδιο τρόn
14 μονάδες μπροστά η ΝΔ από τον ΕΥΡΙΖΑ
Το 39% των Ελλήνων θα ψήφιζε ΝΔ
και μόνο 25% ΣΥΡΙΖΑ
Χαστούκr στην Τουρκία
αnό τους ΥΠΕΕ της Ε.Ε.
Eεκάθαρο Πολιτικό μήνυμα πλή ρους αλληλεγγύης mpoς την Ελλάδα
και σχυρή αoppιψη της εργυλειο .
noίησης του μεταναστευτικού αnό
Πρόθεση Ψήpου (με όλες τις απαντήσεις)
Tivole beiyeto (terinon)
Eyxpive DE EvipyeIec
Enc Kupipvnonc n nhaoenpia tou enanVIKou Aa00, oupowva ue ta eupnματα της τεhευταίος on
pooKónnonc nou dIEvipmoe n Etaipeia Pulse na
hoyapioouó tou IKAI.
Στmν npόθεon φήου
lponyolip 1-22 levooplov 220
38 25.5 6.5 5 4.5 3 1.5
4 3.5 8.5
PULSE
τo npopάoιομα έxei η Nε .
a Anuoxpotio pe tn de
opá va etáve tic 14
pονόδες ono τον ΣΥΑ
οκτό μένες μετά τις Ε
eκές Εκhoγtς
την Τουρκία , προκεμένουνα αno .
κομίσει πολιτικά κέρδη, έδωσε το
Συμβούλιο Εξωτερικν Υnoθέoεων .
nou συνεδρίασε oήμερα στο Ζάγκρε .
un ine Kpoatine, ruvez P A.
6.5 5 5.5 25 1.5 1 3.5 3
ovvegea orn orh. 16