Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ Α
OBHMA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
AEYTEPA MAPTKOY 320
www.olympiobimn.gr
BHMA sports
MOMOEXEAJO
TOY YIL ANATTYEr
AAMAKOUV
όλα σε εκπτσεις
mpοσφορές
NΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ποιος συνδυασμός
δίνει τη μεγαλύτερη
σύνταξη
PEONKH
Ae o ra mis
AO IEAAANON-nEPKOt'1
NAPEMNOPIO
Io vou o nouuupou Asdr a
Emtoa u a opopd omo pntpo
wtgma emplautva a puon e my
Mmogodoe Ka wo de
AE KAPITZAEATENHE NEOKOROY 10
Karao na
AIAE AOY - HPAKAHEAAPISAE 1-3
Drugonalco amo AENE onag nou
unoupeloy und no Bdomue Polo ABadoyasoucundpou a av amcalA nc onou Mapriou, ardno yama va
donga mpontçlo io ot
Bo douu apopd ono pmopo, va
ΜΕΧΡΙ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΑΤΗΣΕΙΣ
MAZKET - AYNAIKON
Επιοpοή ας ς με δωon
AME ANATENNHEH NEOY PYBOYZOK NIEPIKOE APXEAMOE 40
NANEMHNIO POTONHMAΟΣ 0ω
2og orawng nnog
Tau Apydou Kaglvs
pn aurovqula mapa ppand
ma, w empop ponan
lart noturtdu ra drg Onoido
VOOFURO
από ην Μθα Σpμαλη το Αρλου
Kamplng
Oumpooo veoo
ZTHIN KATEPNH
οδηγός τραυμάπσε
και εγκατέλειψε
51χρονη πο δηλάισσα
ΡoONΗΜWA ΕΠ ΠeΑ
EHMEPOH ANO THN EAAE
Μετά από καταγγελίες
για εξαπάτηση με
Tpgalo amie e nndiynon
Namplng Conydç ixpdoupa pauto
ypown t porop udnav
omauvt ani noonabou
mmg. Hyuae ore apd ono
coCculo Nanplvnga omautano
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΡΙΑΣ
2EΥΣ, ΚΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:
αφορμή τον κορονοιό
Με επτυχία η αθλητική γιορτή
«Katerini run 2020» µɛ 1250
συμμετοχές
ΜΑ ΕMΗΜΕΡΟΝΕΤΕ ΑΜΕΣΟΣ
THN AETYNOMIA
oon ao aofiapnto n
M apopumowç oupavaçomoles
tha onn ouEOAY. ou Yroupyou
Wdas, in y pdon
KNEIETA ANO DHMEPA TA KAH
Μέτρα για την
προστασία των
ευπαθν ομάδων από
τον κορωνο6
AKYPOEH NA 4 EBAOMAAEZ
10Σ ΣΤΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ Ο ΚΠΑΝΤΑΣΗΣ
1H HX KATZOYPAKH
Ancun da nin, andyd
mERa, d12 mp çn
Npda mpopariçyandrapotntmpns
EDowmpmon ou e omooo
Tponadpadoina a mdhaç va
ΤΟΝ ΣΥΝΕΛΑΚΟΝ
prtouortd ponoosa rko
BKAHAOIEON
Balpou mpnç monlor onoda
mus vpnts KATERINI RUN 200d
u 100 Towiva
opyuov ompal, o Ards
non odç oyoç apouha eplas
αT, ομος Μnς ν
uTonppt Brorpaç
Naplas, und my ayemgps
Mmpoindnaç pouç Kamphng a
eHMEPA ANOIKTON ØYPONS
Χρήσιμη ενημέρωση
δημοτν για το
Κέντρο Υποστήριξης
TuvaiKáN
ouyaipun apopmv
ona ono vaud Navpo
(pliouoni alicuoekopopou ye
oς εpoμάδος oν a ομς.
AKATEPINHE
Taupa ao andonpa
Aanpem a Wn
PAΔΙΟΦΩΝΚΗ ΚΑΜΑΝΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΕΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Συνάντηση του προέδρου του
Επιμελητηρίου με εκπροσπους
oryes- Oionç
Στην τελική ευθεία
για τη λετουργία
Των Στεγν
PAΔΙΟΦΩΝKΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ
Impoimag
Hupe avoin upi (OPEN DAY) mg
κμnooς κοους nμς ς α
ouçpooinus op avnpaqun
Napaouh ye oR po Duiouun
Yonpns rai Ad
ΥΠΟΣΤΗΡ2Ο ΜΕΜΗΣ ΔΙΑΒΙΟΗΣ
plaç d ompdlpoç ou
Tiala ompyaolaç ou
Mraç aici Naplng
Erucoonore o pooupndç haag
ndrat a dopdav and my an
ΤΕΡΠΟΣ
ILEAL FSTATE
Turn autiog uAI
Mbvlag ooyaç aiman
Marrt
ponoloyquoç lanoupy Ia
Yrmpnicaeons, Domolos
dpa anowaod yw
ΑΟΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Nudv ovopa opepipata
en hamtDRepue lupias ano 5au
Εκδηλσεις για την επέτειο της
Ελληνικής
Επανάστασης
EnaysAaKa Oivra Ka
Ευχαριστήριο
στην Λεπποκαρυά και πλάκαι
Atogipou.
anbrompoo pontemo Eve oouốc a opE
pomout np s Na ph
atan my tapmpo a voorlNaly .
Ooyvealaloul
www.terpas. infosterpos.gr