Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
EAMIAKON BHMA
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
Ιδρυτές. Διευθυντέ : Μιxonn A . Δούκος ( 1916-1932 .
κστας Μ . Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήn K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σαββατο 7 Μαρτίου 2020.
Ap. puAnou : 4220
€ 1,00
Γ. Κολλάρος
<Το εθνικό συμφέρον δεν είναι
εθνικισμός όπως η εθνική άμονα ό,τι απαιτείται για να
| Ν. Μηταράκης:
Θα κάνουμε
προστατεύσουμε τα σύνορά μας
δεν είναι μιλιταρισμός>
Enotohri - axoo ya e Aodopotec etentec andorete o nodedpoc tou Anyopou Eudyou NOr tou drpotKod outouliou Avatoatc Lduou, K Napyoc
KoAnapoc
nyouuevou oveponoten pion otnv Ac aoorton xapaKtriovoe nv anevd nou avaTAe n xoa poc ora xnpoaia Kar dandoova ouvopa rAc O unoupydc Meravooruonc KaI Aoutou, None Meta
narpika poc npooette, dev eo elvai pdnç. Entetouc, nooyuacaci qunotn taw danaooluw ouvdpuv ed Na papacec atpec
ovepunotich Kplon tuv poopuyu,
anna tne Enno6oc Av auto to teboc
στον Εβρο neo , έρετaι to oronuo
KOVO xdoc. Ameca, to avopatrenov autd nott o avepunotic
tng neveopobenopoc avoutpei orn
enotom tou oK Konndpoc
Enionc anuedve noc autó nou dianuBeuetai ortuspa elvain idia ncorvovoh
pacouvon. apitouv oti xapic KoaVh ouvon deV unopouv va undptouv
6δομ nρόοφστα uκόνος στα νno
uOc ue to MAT va tpaunoudzouv evd
voa oDc ponepiouolec tou gtxoO KOvol ayovec Hon xapiorikoue.
0o nopaueivOUUE otnv npien vpouun yo d00
KOgudan. va xtunoúv anponohunto yivaue euelo a autol, o vnatecxocIogtel, 0o wdvouue ó,D onortelta ya va npoota
EMnvec nonitEc nou diouoptúpovtav KoI oI ottpiavol. H Ennada untypoge Tejoouug ta auvooo uOo, TOVOE O K. Mntopdane
τευοουμε tα ούνopo μοο , τονοο κ Μητορoκης
μηντος στον ΑNΤ1,
evovna ato ioio axpic npdyuo nou Kotóny nitoewv tnc repuoviac Kai tncuvcoc grov ANT1.
OVEuETonitouN a ibec aouVoUtc Toupioc, di dooi npoueouvta otivEoutnecic yo to neota Ktvtpa ota vnad, oK
duvdutc orurpa ato EBpot O xrp Evoonipa dev unopouv va enovanpo- Mntaodene avtgepe oD I vnorec oruepa, Kaquốc thc HUtovnanc anobebne uo wentouv otnv Toupxia. Dooi tpxovtai tohapalvou Oi d0 itav non nono aopontotepOL,
cevna enivouvn yópa, ota ópia tnc and ta vnod, doxovto va va uelvOuv. eáv unnoxav KheIatd KEVEDO NOI OUVtoe, Neyovtoc
tahapalvouv dti ea itav non nono oopontotepoL
npopordrarac, Ta vnad poç pdveatov ea eynofiotouv so, dóti etapouως ου8tερος κpος μάης , nες και ντοιτης υμφωος Τοupκίoς-EΕ. Ν
δεν ήτον κόnου συν Εόδo , onno οι στεριανοί τους ethouut στο νηoά
Káti avducoo os Emoda Ka Touprio. H
xpeconia tnc Anuoxpatioc elva ndpa
TOU pOoouou, Auth axpsic n anotu
do tnc anuoroatiac onáei to yó tou onboouve dno to Bápos tov poiv Botor, Me tn gonotn tuv ouvopav otemvouue évo eroovo d0o nepioxtc
on o nowtunoupyóc EXE Ontioa otn diopouneuon
nou έγντ στο Μένοpo Μουμο υς oτrοτοσες τηκ
Kati avduroo os Ennoda ka Touprio. H dote va unoptoouv va tovogovouv nEDretociocB. Aryalou Ka tuv bruuv tav S vnadv.
dote va unoptoouv va tovapuyouv
cednotel, o vnatec tous ethouv
Dnoi ebov oupuvioei dn elva nono kahútepo va
unopxouv Khooto opyavutva Kevtpa and to xooc
nou εnpστεί, oήμεpα , στη Μάp0, στη ΒA και στο
otnv evdoapa, dóti dev unopouv va
ou. Ka ductusic otnv ENmoda dev KOI Kdnoc éto EEKVOV oI KOvVIKoluva orouc vnoicec ÓD Evoodut outo nou nur. KOvtd oe orpododun dthN AC ov onec a votxouv yive eo KOOpo
orwooove ono to popoc tww poaw Bot Me tn gonotn tuy quvoouN aihvoLuE Evo Eetacovtoi 80o nepioxtc ow AttI nou Bploxovta r, Eróvezoc H KUBtovnon npdrTEI autd nou énpens
ixi pahploa uovo n oKovoula, onno autouanquol, nánoc éto droponyvu- ExOUue a nohtn teooopo anuekav: npootoola
Kainanuoxpatia. Hendurvn oknvi tou etai o sevcóc KOMVKOC Iotóc dnou tv auvopuN, enotpoedc douv de ONDIoUvta detovou ouotonioc, to onoio etuniyeta o évoc ea Pyonei tehxd to udtio touevoúc nooorogloc, Kneondc eheyxduevEÇ Soutc KO
Hountxna oum orn 6
aváykeç oE unodoutc Trw bia dpa, anó tnv Kuptp no tov tpóno nou pdve to itrua tou rpooquywoU
νηon σνοφέρουν rς neppvοuν τις npoτόσεις των η Σάμος μηηοε στην εnομή owνα pa ΜECA
τoκν κοκωνν γa τmν oηpouογία των κnειστν ο 6ήμαpος Ανατοnς εύμου , ηoργος Στάντος
KÉvrpuv or Xio KaI Mopo. a teneutolec etenIc Onuc tovo oI ouvenciec tou npoopuyod elva
Aueon utopopo uetovaoráy oony maouEn Kobuottpnoav trv oadioola nou aUpovrienKe oro aetov loieÇ oz óno to vnad, wordoo to etug pl
Méyopo Matuou e touc Exnpooánouc tne toniots vai cevnd aoruckoor. neiol eivan otpopyya et
Ev tu etotU, Opuve ut to dgg txti ayaOoe Outobiolnonc, duu outic do enovodpouonoyneo Avetoniv Ouunnrouoe oK. Drdvetoc Ka unovodu
Óuroo ovopépouv KUBEpvnticic nnyéc uo tnV KOBopiooi anuoala nou txnouvevvónon
OKOVta ota vad tou popeioavorofcou Aryalou eo Tmvdedoutvn otiyndev anokhtiouvand tnv nneupd uetotó tuv poptuv. H Kuptpvnon npárte Outó nou
Eχουμε μ0 nontuwn τεοοόρων oμείwν: Προστοσία
Tav auvopav, enotpogec douv de dKoIovta deota udno poc. e0 eiva ua dveu npo annou
dicevonolnon tnc Kplonc, Kottmte xopatnoiotid.
ΚΑνατροπήν
Καμιά δομή φιλοξενίας στο νησί
n Kuptpvnon, oe npatn poon oI uttovogree nou Bol- Outo0
inpene va tOU yive to KO KOpo, Avoutvouue
τοίoτα νησιό oθς όος ονtφερε ο κυβεpνηικός ωστόοο τον οnsy ωβισμό της nonς της tόμου ono
xc uo gn đdona EAnosa DI uig arny Aren Irn Enpdounoç oe oxetioi epatnon: ev anoxheiouut touç nodopuvEC KO UEtovoreo quunnriouOE O n
Bopea Ennda 00 yiveI oto vouó Eepodv oro avevto tinoto oE Ovtn tn povicn auyoupla, Nodnei duc va uopoc Avatofcric Touou, noponno, o IRóvrtor
Koud doun, oute uorte outa utvd. vo orpatonedo Boaneidon nou aveI oto unoupyeio tpouv dhor o, dcav npoteivouue nOnoa evomao avoptptn oto yeyovoc de to KYT Bploxeto Evtoc
της ptpnnς ακoμο κα την εγκστόστοση s ao H "Avotpond, unevet oN dhouc t do ne ourtd pr to npoopuy topeptoov otnv evbopo. IOpava ue ninpopoKd-etovooteUENd itna, or enolec txouv tEKunoel ed Ka xpdva oro piec and KupepvnoEc nnyéc etetdtovtoi 60o nepioAnyoted Iuuouto.
MetovdoteuanC HDI oouhou, Exgi eg urropeotouv o Kn non, Ba nptnei vo txoue oto ano poc dn ea tnç nónng tou vnooo, Ev zrenge tny dogn tnc nod
oơn Beon Zepgo0 (KaI dev undpeika noopan Kon toun us oono O ueow undpxe auơinevannartien noon iannc unopel va Enc NouoBeTKoó nepexoutvou anó tov nputunoupvó ya tv enitoen tv nepioniv
Koula onopoon n ouvotdecon tou eKei utxo vo doouonovnel n ongngon touc. Enianc. undpxe n Mópra, n Bión n to Boeún.
aruotod Tupouniou ya tva po
Ανo μ ωω ε Αναστολή της κινητοποίησης στου Ζερβού
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο
KYPIO APOPO
ta, dev npéne vo unopt Ka Koud
doun nou va oodtei to uenhov tou
vnaou uoc w autó eiva entatii
EUpuva uE tnv nova eton uoc, Sey ovdyn to helouo tou non undpowo oυ το μ τo
Nar otnv avaotoM tne KIvatonoinone oen on Zeoou, and to Anuotcó Tustouo, ev ou drovv Navtex kai pla anopia
Ie anoyopeuon tnc vouantoloc otn ahdoaa nep
yoond and tn Atglo, tn Xlo KOI tn Iduo npompnoov
or ehnvcic opxic, uE OKonó va aveuetoriotodv oI
poές npoοφoγων κα μτανοστν anό τν Τοupoa
npoc to ennnvied vnad. Oruç tovREta oe aEtach
Navtex ya tnvonola sie npoidedon o unoupyoc Nauthioc nάνης Πnoooτάης μλντος στην Επτpoή
Ocqudv Kai dioedveiac tne Bounric, undpei anaydρουση ναυοnnooς ano τις 2 tως nς 12 Μαρτίου στα
ennvd apnd doata avatond tuv vnow Touou,
npénei va unopxt oto vnol ouia doun voc Not spot otnv honn thc Touou and rouc noniteç nou emeupouv va ouveioouv to unioko.
pihotevioc. Enedn to vnal pag oixeta ovopépei n Avotponn KoI tovizei nuc
to KOLO opodv, rodne n KuBtpvnon Eivoi enivouvo va divouue pdon os
va diaxeipitetoi tyopa Koi anotehe onoIeooninote etayyehicc on otnv ne
quOTKO outn tnv Kotdotoon KoI vo proKi tnc Zepsod a doutvouv pdvo
uetavoovta dueoa ohor oi npdop
1200 A 1500 atouo. Eda Ka xpovia Exti
στην nmερωτική Ε . onoδεοεί ότι σκοoς των υνoντων
veC-UETovdoteç onv nneputn Eno onobentel oti owonóc twv euvóvtuv
6a, dnou eKei 6a dieuertodvtai ona to tivar n naykoon ka n oanávon tou
σναtά ατήματά tουςος εx toότου , ουεoμένου rpopnpatoς.
Εφυγε από τη ζωή
ο Υποστράτηγος ε.α.
Πέτρος Αρταβάνης
AMotou a Xiou.
Onac pávne and tic onhioRIC TOU K Nhoowtden, n
KuBtpvnan khuonve to uttea anocponic KOI Qta
Aoniogg givpog, kotle ueó uny nieon acov EBco
avouéve va uetopepeei auth oto vnad tou popeioovotohou Aaiou. YTEA, D DVEDnn eiva
Metá Ka tnv onógoon tou KYIEA, n evtonn zlvai
ξεκόθορn: Ανοβόθμoη στο μέγιστο βοθμό των εmai pnoanov poc Buvatotituv ya in guhatn tov eandoON KOI XEpoolkeV ouvopuv tnc natpiboc uoc. EluootE
anopaooutvo KOI tO Kdvouue non va EvonioouuE
oto ODIoto enepnoioKo enineto, to AuevHO Iuo
ornence to truepauata tne 25ng oeppouoplout, E oden e npooano, e autnutvec nepınonic
Ka pe torun HDI anopoaonboneo tuv oteExiy tou
Feuve and tn Zurt, to IARsato, 29erRoouaplou, os niida 69 iv, o moorod
tnyoc ea nitpoc Aptopávnc. Adtpne tne Iduou r tnv onola ele ouvoreei os
onuavnte onyuếc tnc Raunode orpatwEne rou Ontriac.
Tnv avootonn unC KNntonoinon tou aruou Ava- eei to unnoko Ito unnono novtiv nou eunodiceI ta
1975. Avonnoe tn Touo wo Ene goud- tohicnc Touou, oRIN tloodo tou uno KotooKEun auvapyeia vo ouVExioouv e epvogiec va to vio KYT
Toupmov ounv Kunpo, tov Mapno tou
1975. Ayánnoe tn Zduo Koi tnc opdpuos to npóopato penio tOU H IO
poc nou ayonnoo", Ymrots anogoroc
ofov tuv opatutv oohav tng
Εδος κοaς και τmς Dotiς naδού
tov HNA KOI tou Aieevouc Dxoneiou onopooiotne vo 6oel etouaoddnon otov onuopKevepou unoboaic KaI toutonoinong an eton
Zeppou, ueto ano 10 rutpec, anopoaoe to anuo- onou avorolvuoe tw onopoon tou opvávou. H
TKÓ Eugouno, ornv txtaan ouveoplaan tou tnv gvridoogn pav Ketoicuev oro deouua nc ondngone Auevcoú Iiuotoc, non, tDUUE napátzi ta noira
avtidpoon tav Katokev oto dcouqua tnc ondpoons AuevO0 Tuotoc, non, txouue nopátei ta npota
eetied anotentquata unoypOOE xapatnpiatied o
neuren, S Moptiou. Ien oidprtia tnc Ouvetploon tou aruotwoO TUpouniou ncav évtovn, diounvdo
TOu aruotKoU Tuupouniou itav Evtovn, diaunvuounoupyóc, unavtoc otn Bounn
ντος ηρος κάθε κατεύθυνon , όυ 6εν npoxετοι νο
Anoτντος σε ερωτήeες των enμοooγpoφων , ευ
Kpinos dn to va utvouv ta acdon tou AueVIKOU ocTV
Eniteon u netpec os oucia epyotoutvuv o MKO coovpquri Ko vo unw enptnouv otouc uetovdoteC
nepinofov Avoyvuplotus Macoóc O e fapyo Itovzo, vo Eneigei ond rey andeune Vtoc npoc KOBE Kotedeuvon, on Bev noÓKRrtoI va
onopnoουν ono το μοκ
Axtivoc LRRPSI tou NAT.O. on
tnv avdkhnon tnc unoupync andepoone tnc enitarepuavia. Anoorpattone Tov Enc Tav 216 opeuOTov nou niouc eud o nue ncApOIc
Boeud tou Ynoorpotnyou And to 2001 tnv ducon anooupopnon anó npdopuyec KaI Uet
và nepvouv ta eanoooia OUvopa dev elvai andenon,
onnaon push back.
Apou, enthouc to nopandvo eueovitouv tnv eadva
oopapou pácouC Laa anopla tpetai oploota oto vou.
oho αuτό to δόστημα γατί εν μβάνοντον ατό ta
uttpo: H KuBtovnon EYPIZA, aç nooue nuc ebe ann
aveihnon eni outiv tuv edtuv. H VUV Kuptpvnon
tuv 8 unvv, Vati xpeibornCE autd to ueyono ddotnua yia vo anoveloei oto toupiono douneunópio
va unv Evoúue dn nipa ano poxho niconc tou
Epvtoyov txouue Ka unitvec dioeKatouupkav ue to
etovootEUDNÓl, aprvovtoc va veuloouv ooputad
ta vnad anó nopdvououc utovooec uE ta yuota
anotendouata Mannov ea ueivoue ue tnv anopia.
To Bpódu tnç Tplnc, 3 Maptiou, orueniene enieZedas grny notsto uE on guuvd rou vooREC ue toutopovo kneiouo tOU KYT Oto BO0 an gond oacioe geny onola ogutvouv epyatouevor
on kand oioc otnv onoia biautvouv epyatouevo
uE ypontic ayuiouc KaI E xpovobidypoua, Et
anó ouvávenon ue tov noolunoupyo tnc xopoc.
anoxapitos tnv apa tne etodiou TEoc, onopoolotnKE to KYT on nepioi tou Zep
pού νο έ πpοoτητο 1.300 στόμων , Αoπτική
Μαρία και τον γo toυ Σnipo .
MICO. ov nepioarh tou n Ervodoxziou piotidvo,
Tov unoorodrnye La netpo Apropovm ono ouvávtnon ue tov noulunoupyo tnc xipoc re Avee Bono, AvIgtO nou entsonvov ge oluho
oro Avo Bo. Ayvaoto nou entpovav ot oicuho
ο Πtτpoς Αρτοβάνηκ νεννήns στην
Dotteza to 1951.To 1969 Eonnee ath mtoutioc to do ETEO.
Bou vo Ex opntieótnco 1.s00 ardusay. Aowmn dpeoov va plvouv netpec, onatovtoc nopóbupa
otnv napandvo npotaon otdene n eruonen nood- tou onitiou. Ano to ouupav dev uniptov tpouuoeEnnee ox Aveunonoxovóc fnedou ee tne stobiou akohouiac o AvdodbOEK ono kovoOUC Va tv anópoon tou Ele nponyneei nepiototo to peddu tnc Kupiaic
arohoubiac to do ETEO.
IpatwoKn Donn Euehnibuv on' onou
Ton tng halaic Iuonelpwonc.
TIquol
to 1973. To nepioodtepa xpovna tnc
στρουυοις του στοδοδρομας τα ne
pooe onc Bondc buvouec AO.KJIn HAa dto KaphopooI XDumoov niveua, AnuotacOO Euupouhiou
Eduo dycooe va neden gopd, vegoóc ahaxoto popo tunk on tun 0 druapxoc K. Irovtzoc, ouvodeuduevoc ano tov obauevo ono tny M.KO. Apoo H Qund exbnh
ovbunohoxayC, EtO tnw eodom tuv
undvec tou Movaatnpiou tou Npopnth
otnv nohn tne Iduou, onou Kane autoivnto utou.
npoebpo tou anuotcod Tuutouniou K Konnapo, ene Niyo uetd tiç 8 OE xipo otóeueuanc, ninolov
Houvtea om oeh. 9I nye onv nepion Zeppou, oto mipo onou Ex atnτου 2ου Δημοτικού Dohtiou.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα