Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Μαρτίου
Κδημερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7005
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι εννέα
Παράμετροι
για την αύξηση
του καττατου
μισθού
Πότε ανοίγει
To Taxisnet - gsis yıa
τis νέες φορολογικές δηλσειs
σεις: Πότε ανοίγει το
taxisnot . Υποχρεωτικό ροχή
το ban για επστροφές
φόρου
Στα τέλη Μαρτίου νω Φορολογικές δηλ - πλαστικό χρήμα για
αγορές αγαθν και naυτηρεσιν
ύψους ίσο με το : 10%
του ετήσιου εισοδήματός τους, πραγματικού
ρίτερα συγκριτικά με ή τεκμαρτού, εφόσον
το εισόδημα αυτό
θα ανοίξει το ΤΑXI Snet ανέρχεται έως 10.000
πέρυσι , εκτιμάται όι
Στο τέλος Μαρτίου
θα είναι έτοιμη η έκ .
αξιολόγησης
(gsis.gr ) για να υποβάηλεκτρ
πάνω από 8,9 εκατομ
ευρ ,
αύξησηςτου
10% για τα πρτα
10.000 ευρ και 15%
και της Παγκόσμιας μύρια φορολογούμε - επί του υπερβάλλον
τος ποσού , εφόσον το
ετήσιο-πραγματικό ή
ατομικό
2019, με τη συνδρομή
Τράπεζας, ενόψεί της
έναρξης της διαδικασίας για την αναπροσαρμογή
καττατου
εντός του 2020. Οπως
συνέχεια στην 11
νοι τις φορολογικές
δηλσεις 2020 και την
φορολόγηση των εισοδημάτων που απέκτη.
σαν το 2019.
Έκπτωση φόρου έως
1.900 με 2.100 ευρ
για όσους έχουν εισοδήματα έως 20.000
τεκμαρτότους εισόδημα ανέρ- επβάλλεται "πέναλτ
μακωτά με συντελε στές από 2,2% έως
Όσοι έχουν ασκήσει
σουν τα ποσά αυτά , θα
μισθού
χεται σε 10.001 έως
30.000 ευρ και 10%
για τα πρτα 10.000
ευρ, 15% επί των
επόμενων 20.000 ευρ
ευρ από μισθούς, και 20% επί του υπερ .
ποσού,
έφόσον το ετήσιο .
τεκ .
μαρτό - εισόδημά τους
ξεπερνά τις 30.00ό
22% για το ποoό που
υπολείπεται.
Όσοι έχουν εισοδή. επιχειρηματική δρα .
ματα από ακίνητα φορολογούνται
συντελεστές από 15%
έως 45%
Για τα εισοδήματα 650 ευρ.
του 2019 θα ισχύσει
κανονικά η, επιβολή εάν έχει υποβληθεί η
της εισφοράς αλληλέγγύης για όσους ριστή δήλωση , και τα
έχουν εισοδήματα άνω
των 12.000 ευρ, κλιστηριότητα θα κλη με
θούν να καταβάλλουν
Ψηφιακή
υστέρηση
tns ENAG6AS
στην Υγεία
βάλλοντος
επίσης τέλος επιτη.
δεύματος από 400 έως
συντάξεις και αγροτικές δραστηριότητες.
Για να δικαιούνται έκπτωση φόρου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει
κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους ,
να έχουν δαπάνες με
πραγματικό
Ανεξάρτητα από το
σχετική αίτηση για χωευρ.
Οσοι δεν έχουν κατα
φέρει να συγκεντρ φετινά εκκαθαριστικά
συνέχειο στην 10
Ουραγός στην υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής τεχνολογίας στον
κλάδο της υγείας
είναι η Ελλάδα σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες χρες της Ε
Σύμφωνα με μελέτη
του ΣΕΒ σχετικά με τα
οφέλη του ψηφιακού
μετασχηματισμού
στην Υγεία , η Ελλάδα
υστερεί
ΓΣΕΒΕΕ: Με
τη σύνταξη ζει
ένα στα δυο
νοικοκυριά
σημαντικά
στη χρήση σύγχρονων
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9