Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
nOu ayanả
τον τόΠο το
πρέπει να ξέρει
να δυοαpεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Μoτήτης- Εκότ. Aευθντής ΒΑ, ΕΡΒΑ Ετς 150-Α, φιλλον 1151 Τμή00 ευρή-Πoροακευή Πεrτον 2020
EE METANAETEYTIKO
ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΙΟ
ENIKENTPAOHKE TO NEPIQEPEIAKO EYMBOYNIO
ατηγορημα . μάνης κατά την το - ως διασιστνοuμε τις
ότι nοθέτησή του στη τελεσταίες ημέρες e
δεν θα δη. συνεδρίαση του Πe- χτιρείται αποσταθεροπού
Συμ ηση της χuρος μας Δεν
égei kaveiç to arafupa
lofevíaç Ilpoopéyov "dev onápyen nepinroon va lées avoikte va odvoστην Ήnειρο , εpφo . να δημιουργηθούν άλλες ρa, auτό είνα ανeελλη .
τικός
PIOUPT. pipepriakod
θούν άλλες Δομές Φ. βουλίου .
νίστηκε . Περιφε. ανοικτές δομές φιλοξεν , νiκd .
ρeιάρχης Αλ . Καχρι . ος nροoφύγων , ιαtί 6
ruvezesa or .
Μέτρα ανακούφισης για περιοχές του Ν . Πρέβεζας
Που επλήγησαν αnό το σεισμό
τον Φεβρουάριο του 2019
Με υπογραφή Βρούτση
Στο Τανικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηnίρου
Πέτε εκ . ευρ μα τα Διοικατήρια Πρέθεας Αρτας
Og nanyeiore anó quo
κές καταστροφές οριοθε τούντι κpιoχς tης Π.Ε.
Πρέβεζος nou enλήησuν
από τον σεισμό της δης Φε
Bpouapiou tou 2019
Τρία σημαντικά tpya
ντάκθηκαν στο Τεnνικό
Πρόγραμμα, της nερφ .
pErac Hnsipou yia to
2020, to onolo syxpienks
Kata nhaioonyia anó to
Neppapeiano TuuBouno
στη ουνεδρίσση της
QUveoplaon
Tetáptne.
Τετάρτης
Χωρίς όρια η προκλητικότητα Τουρκίας και Ερντογάν
Οι διμοιρίες στρατοχωροφυλακής
Παροτρύνουν τους μετανάστες
Εκτός τόπου
και χρόνου...
Εκτός
Να επιτεθούν στους Έλλnνες Πoυ φυλάν τα σύνορα
tónoU KaI
Tnv apa nou o duva
PEIK Enç AotUvopioc Ka
του Ετpατού nροστατεύ
OUV ta eAnvKa ouvopa
χρόνου
φαίνεται
στον Ερο έxoντος στο
nεupo τους τον εMnν
Mupo touc tov ehhnviKó hoo, ToupKoI OUVE
va eívea n
νεολαία
XRouv tiK npOKAnoEIc.
δια στόματος του Τnoup
you Eoutepıniv tnç
του ΣΥΡΙ.
Eoυτερικν
Toupiac founeipov fol
hou o onoloc oVOKolvuaE
muc ea oteinei 1000 a
ZA nou Oa
ξεκινούσε
/IYHEA
vouEuy otg oývooa, en
Bev ya va eunodio tic
"andvepunec evtpyeiee
to 20 Euνέδριό της με σύνθημα αnoποιν κοnoίηση της nmpάνομης ειoόδου
on xipa.
eruveze FE . 6