Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
NAPAEKE YH 6 MAPTnoY 20
www.olympiobima.gr
ZTO ENKENTPO TO
ΕPο. ΜΕuAΣΤΕΥΤΙΚΟ
Η Τουρκία στέλνει
1.000 άντρες
INE-ΣEE ι
METAMAETEYTIND
Συνάντηση του
Αβέβαιη και επισφαλής
η προοπτική τη
ελληνίκής οικονομίας
Προέδρου της Ε.Ε. με
ΤΟΝ ΒAοΝ ΔΥΝΑΜEDN
ΣΤΑ ΣΝΟΡΑ
τον Α . Τζτζικστα
ME TON NPOEAPO TOY
EYPONAIKOY KOINOBOYNOY
dallac 1000 aonucoiçed nde
DEo pl numgo opoç uupyds
Eampiv Touu Iolod
mpomb nd rwaoupdoropaΑΝΕΣΥΧΙΑ ΛΟr ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΒREr
aupndkdvpa onov Tpo uroonpemagnpempqupd nmw
rpnyovemonpeo vempopas
ZTHN OAYMNAKH AKTH
Αποκαθίστανται
ζημιές στο δίκτυο
πεζοδρόμων και
παζοδρομίων
EΤΑΕΣ ΚΑ ΣΝ ΠΑΡΑΙΑ
Kovooulbu Dald Solonç s
o pdlpoc m Bpura Empomc
Kampac
Cuvdmen ut ano Bupuovoioaom
rpo mprou lepa, Duplapp te
ovao plin
50 PO
NA THNAMANTYEH
EMNOPKON DEEON
Μνημόνιο
Συνεργασίας ΣΕΒΕ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΟΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΝ ΣΤΟ ΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Στήριξη στις δράσεις
της Τοπικής Διοίκησης
Kai Turkish-Greek
Business Council
r. ΟNΣωτοnΟΥΟE
ANAT H ENIDYDHE
TON EANHNIKON ESAraraN
Συμμτοή
της OLYMΡΙΑ
ELECTRONICS A.E.
ΣΤΟ 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
HOTEL TECH»
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙο ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΟΣΗΣ
Tow mpotpoou
Emakpku
Tuplaç la
Xa toou
Tomwn rn
Nuplas
Iuwipuveom
Mruo aupyalaç uypn my Tom om
Greak ar Cound u Pornkorte
Ralalona Board E O y wom
mpdlipe
Boyupin Imyan
Buihe Courcl o lpo
avmpoposk Avdoo P om
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΕΑΚΗ
Επεκτείνεται με 23 ακόμη κλίνες το
Γηροκομείο της Μητρόπολης
ANO TO AHMO KATEPINHE
Μέτρα στις
σχολικές μονάδες
NA THN NPOMHVH
EMOANIZHZ TOY NDPONDIOY
ΕNΕΚΥΟNΤΑ ΤΑ ΣΥΣΣΤ, ΑΡΤΟΣΟ ΕΠΟΥΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Me avaoun ouça mppo oplai
mpomi ipundqun tan
lubwrg Nian Anmpo
Emorg avdas
Mrauupdos, piva ous
Napkou o Iaopinmo Mpomd Khpoug.
TOu opor pdtasu o Eenaon Norda
Opovtaç H Ipaç Mrppordilaç Khpaç.
Komphng kaan , wr B
Buvquomaç 2 iva, aurolndpooloyquod
Bo0.000 mp pou orkapou ye my
avauonouepou map Tuoon Anwing
KapaI PTOIO OYE OE i
Npordnaç pous Kamphng ainquga
mpoordoyo jad tabooupa
opond
ΤΕΡΠΟΣ
ILEAL ESTATE
Νέο αγροτικό ιατρείο στην Παραλία
ZYMANTHEH TOY ANTIAHMAPXOY KTPAMMATIKONOYAOY
ΜΕ ΤΟ ΜΕΟΔΟΟΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟ ΚΟΜΕΟΥ
Nukv ovopa oppipta
en hamtorepue flupias eno 5au
Hauvdaan
rapgu umpi
Χιζουp σχίσος εμmτοσύνn
EnaysAaKa ONivra Ka
vpontaç onaaypandiapela
onompom
Atugipou.
ME mpoiovra wordrraç ong
λύτεpε ς τιμές οΤΟ
pypolaç ma pamonp
Aun s Nowont
wytewta Sgt
Ko drolog
CTorthcoua.
Nococou Nampr
raipyo Xanynapyk
T.2351039303 & 34886
[email protected] live.com
www.terpas. infosterpos gr
20 un