Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφόνεια
ΑΝΕΕΛΡΤΗ 1 Ι ΕΒΛ) ΜΑΑΙΛΙΛΕΦΗΜΕΡΙΑΑ
5 Βaρίm 2020-ι Τίοτως 1909 νΕυ Tο- p Φλλα 998-Πμή (μΜg 1: Ε
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
11ns Neupicu 13
συπtίoot
tAnupiα
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-EΝΕΧΥΡΑ
Α 10 ΡAΙ0ΘΩΝΟ
105.0 tο.
Τ500EEΝ ΕΥ
βaλυτεγαίου 13 ΧΟE 2 κ ΚpωΛnνovΤη, 2 Κ, 06 JTR6 wwMehioemiiog πακα τηλ ημ12ΗΗam 1ΗΗΕ
k ΚMi ΒΙΑ: Μπλόκο από τους κατοίκους των
Καμποχρων -Έκλεισαν την είσοδο
Ζητούν άμεσα αnoσυμφόρηση. και, κλείσιμα του ΚΤ
άε κ χήσn ΕλΜδηνnE
κico KNπonanw βροα γa 4naνεn ηEα τω Κετρο γποδοκrα κa Ιare-nanoο τ κ. σο χαθεts, E tou
μαοκο νω aπαρροείουντην διοζο σημτων.
τοομοδοπο ναθοοταα ata και εγ πομ
Aοων αο hoυρo
οι κάταικο εpoνοotaιanapoooμδία ae ουν τε τνμτοποαsh Όus. δματυ όμενοη
γαταν μποnλτμαμο στη8λαθίωκατητα
ταπτnon t nsoυοκ οuα neαμπαa του
Keου anόιδάδε πο0οφυγε ικαίμπανσι
πων ΕΜΠonΕ pexοιαιμοενΕ
20ΤΕ nooΜημτα αινooooox στη γαά
ρτa αλia tar στα γραφειακοατκ cow05.
nοuspooουτο δουλ .
Σεαν oη τra ο tnα οonn u καμno
SυN- Χου eνoκoo .
ελυνοιεα μετο μπήονα μένιτην (έυσοισηου μπο πύμπκά, κahabue bήσιs τουs Aάδσπο δήοηκό μμμβουλα το 1ωα
u3ono 6 μηεθα εκνου η kmoua Au Κοuno ων s6tυ ωτενο οpoουμ να a0opuourουν ο συωυκ o0Aουνα πεoξ έρω αέγοα ΛΟιούνε onσεπusαnτmsταεομές τη Μαμoι τα τμρήΣ μας η μnibra pα δήήάυον ο Cihoο δηινας υεος δεν εουν εtaμο
Συννέαασι βiδ
Κωτάνήκα Σηκινοτό ιο σειάσηυτ(φυλύνε
τuσ Fατα ποιδίά μαςί
οiοντουs κο η πυμεο τοε πρν αωημeε.
pες ταυ δημικαύ μπ ο iou nρίhauμοmε t Bν.
Μία άλλη άποψη για τα γεyονότα στn Χio
fouNίou Γωρούλη.
δ ίnρεβόας
CARIE
ιsο taφo αουμ την
Κενmική συγοολα α μα.
βουβοούεα, δατανουμεαε
ραντή φυωκη oho ν γα
το κανο. ΓoNoμσε
Bona, roα το . . ομε
μεου o μashot analυοτη
hεaατκη εεonμτολογs γα τν επoin uν uεο.
ομίw , μεεNσtuw στα νnos
Του Βoεκυ Ληoου, aεημpr
Φουμε την aθίνη γε τη σημεδυκμικω τωυ ανεκ0α
βικεεπos nΣΥΙΡA, Κα nehλo
νκηnonttά δομειεε6 στ
Χονα 1200διιειατε μίa
φοοκοαν τα4ουσκοιων
aaa με ta noAae κto
του δύαυ κtαoυμεηΕπολΟν.
μτντς ioυκικις .
ετάpυaxα και τ aαγes tuυ.
toυβεμπoκον κυκλυμτων
υσταο, επ ΣΕ γα να ουφεδυ στην nomuan τα Χe .
oνnateταση στφμδα σEιεεο ΧοΥοο μανα ειμσε δισοι uωoma απ δουτιανα αατά, μοίan oμn φουακαις, βεδor βinμεα ατόνουσηm τς με σαμness aπουμηραιμαι α.
1 2. υυοcnη I UDNeτο αλοrίopo 2oE νn.
ήδυαμκοταtoτau anpu hot spot ΕoDoΟΝTν γυοωστ65.
Χ1ΟΣ.
Βνστανι
Eofiee
Τοod!
Spirits
+nontin εμωσε εων καα os πεομενούμε. τη μαβσnσο 17,
αθοομ ανδηκα όκβν στs, δύσρμαίκη aκονα γα τον
μανοδηροτα Duoα, σε μεδδομό. Οετε μεοε εκααπο
τωwιοκ μσ στο μει του κκλωνα.
Ε anoδoχn μ δοοστr δι eν εομrνο τα tυμφωκS t.E
lioυα. oτ, η σταναπου θηση. παρνο μυν εαα1 3απον στην.
1οuκεπωλaaenoτ nu/s oου μο uw νοσυ, ειel
εnore κλrοσλαμ Σγί1ωΝ
F.oimknκέομα άνακr0φν, υθμεφμένς an βonτa aiΣ TN Eγκαύ ongα πoiou 72:
Dna μασμoυγατο χοοoπουτο φήορουο
Kυστερα ηoeE ή ΝΔ. d e aroωτανnσ του Εορεp ιουναμπατωπον σαποδρrα μυναω αε Ang iwy μα ε
το αίneα αα δποοει ιαο lμας δατοβεσησ1ς: Ο1λ5
ut nerieυMeov πι oλneuργouo sogoτοφική s or
TEL.430 2271042158
ΔΙΑ Α ΤΕ
ΣΑ ΜΕΡΑ
ΑΠΟ Η
EμEFαΚωνoτοutvκκυδν.
ΟΙ ΣΚυUEΙΣ ΜΑΣ
Κanγκα ΣΜααη on
sου7E Απκα
ΚΕγαωλονο a orkςn δakn ι.
38 ΑECEOU aν. Chigs
FB Caprice Cafe Bar