Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
nou ayana
τον τόΠο του
Πρέnei να ξέροi
να δυοαρεστεί
TOIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βorτήτης Εκότης - Aαυθντής ΒA,ΕΡΒΑ- Eiag 50-Α, φύλου 1169 Τιή 050 ευρή Πέμπτη 5 Μαρτίου 2040
ΝΑ ΕΤΕΙΛΟΜΕ ΕΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ
Η ΕΜΑΔΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
NA EKBIAETEI ATO KANENA
AHAREE O K. MHTEOTAKHE KATA THN NEPIOAEIA TOY ETA EYNOPA
υγκινητκές συγκεντρωθεί στους σύνορα τα δικά μος
στηγμές -γύpω δρόμους.
Kald, éro; Xápnka
κευλίχθη.
καν στον λικιωμένη διασχίι το θυπουργός με μια οp
Με ταχύ βήμα μια η.
nou oe eiba". o Ipaβρο κατά την εισκ δρόμο , μπαίνει στο χτή χειpαψία την κα.
Ψη του Πρω0υnοup γού την Τρίτη . Κυ . Πλήθος
ριάκο, ψύλαν tα ού
νορά μας, φναζαν εinε χορακτηριοτικά : καλά .
nολtες nou είχαν Κυριάκο , φύλογε τα
nάζe τον θησύχασε λέγοντς
πρωθυπουργό και του της ότι λα θα nάνε
ruvegea org e.
Συγγενείς
και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο
στον Πέτρο Αρταβάνη
Ευχάριστες ειδήσεις
από τον Αντιπεριφερειάρχη Στρ. Ιωάννου
| Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων για έργα στο Νομό
Tuc4 Mapciou ovotveto n ro
Méoa OE KAua peyo
δης ουγησης τελt .
στηκ xοες η νεκρο.
| μος οκολονδία toυ ou .
unonicn nérpou AptaEuupoonio Hneipou 1,5 eK. Eupi
Ανορέα δοωσε τmν Τρn στους δμοοονοόφους ο
Avtneprpepeopne notsetoc Itp. ludvvou os evrutpuon
, να έργα nυ oopvονται Ρρiοκοντα o εξinη στο
Nouo nptzoc
npóoueve ond
| to npu toυ Σοβράτου
OE nhca 69 etuv.
wveza en A.
Σημαντικές αποφάσεις
Για τη διαχείριση
Η "κυβίστηση"
του κ. Τσίπρα
των απορριμμάτων στην Ήπειρο
"Tpogn"
Ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του ΦΟΔΕΑ Ηπείρου
Σημαντικές anop .
OEIÇ Yia n diaxsipian
των anoppιμματων
otnv Hnespo ana Ka
Env opyávwon KaI Natoupyla tou eopta, nφθrκαν κατά συνεδρ
αση του Διοικητικού
Euppouniou tou nepiφερειακού 00ΔΕΑ Ηneipou n onola npayματοηοθηκε το μεση.
pépi tnc Tpirnç 3 Maptiου στα γpαφεία της
ya evunEΒoυλή έδω.
σε η κατά .
σταση nou
εnικραtεί
στον 'Εβρο,
αλλά και ο
LOHodeunoες του Προδροu του ΣΥΡΙΖΑ Αλίξη
Τσίπρα γα το μετανυσυικό κατά τη
τηλεοτκή συνέντευξή του .
Ta "Kupiounon" tou K. ToinpI, npoKripévou va npooyuprjoen "ounv etviκή θέση η oποia ήταν νέθev η θση
της Ν.Δ), έκαναν λόγο κυβέρνηση κm
βουλευτές της πλεοψηφίας,
Ino luoagpd
NEA Hneioou.