Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
αΤο Χαμόγελο του Παιδιούν
Μαθητές της Σκάλας
σε ρόλο διεθνν αναλυτν στήριξε 95.717 παιδιά
Συμμετείχαν σε Συνέδριο
AΚατγορία Λοκωνίας-play of
Πλησίασε στην κορυφή
ο Μολαϊκός
S σελ. 7
το 2019
2 σελ. 10
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 1Ετος 241 Αριθμός 5841 1 Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
(Συναγερμόςν
για τις συχνές φωτιές
Πρεμιέρα ψεκασμν
για την καταπολέμηση
κουνουπιν
Και στη Λακωνία
Ξεκίνησαν την Τρίτη 3 Μαρτίου οι ηροκαταρκτικές εργα σίες ελέγκου / καταηολέμησης
των κουνουnν στην Περιφ ρεια Πελοηoνήσου , με πλήη
ανάπτυξη των προθλεnόμενων
κλιμακίων .
Ειδικότερα, όπως γνωστοηοιεί
με ανακοίνωσή της η ΠελοΠόννησος - ΑΕ Ανατυξακή
Αννυμη Εταιρεία ΟΤΑ, οι πιo
Πάνω διεργασίες γίνονται στο
ηλαίσιο του nρoγράμμστος κα τaπαλέμησης των κουνουηιν
Προσοχή στους αγρότες συνιστά η ΠΥ ΣΠάρτης
με πεδίο εφαρμογής ηεριοχές
του φυσικού , περιαστικού,
oγpoτκού συστήματος των Πε ριφερειακν Ενοτήτων Αργοσυμ - στρέμματα γης .
Αυξημένα είνοι το περιστατικά δασικές περιοχές κοντά στην Δήμου Ευρτα . Όλα
nuρκαγιν το τελευταίο διά - Τόριζα . μεταξύ Καρυν και Βάντα Προκάλεσαν εκτεταμένη
στημα στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Πέτρου και ανάμεσα σε επέμβαση της Πυροσθεστικής , nυρκαγιν εκτός αντιπυρικής
του Δήμου Σπάρτης , nαpa το Σκούρα και Κεφαλά . Πυρκα- τα στελέχη της oπoίας σε αρκε - περιόδου, όηως είναι αναμενόγεγονός ότι η επικινδυνότητα γιές , όμως , σημειθηκαν και τές περιπτσεις είχαν να αντι - μενο , ηροβληματίζει και Προείναι χαμηλή λόγω της χειμερι - στη Ζαραφνα (στις 17/1 ), εν μετωnίσουν δύσκολες καιρικές καλεί σνησυχία στους Πολίτες.
νής Περιόδου . Χαρακτηριστι - την περασμένη Κυριακή (1/3] συνθήκες και δύσΒοτη προσέ - αλλά και στις τάξεις της Πυροκές είναι
nou εκδηλθηκαν σε αγροτο- Στεφανιάς και Κροκεν του νουν στάχτη αρκετές δεκάδες
Τα συσσωρευμένα συμβάντα
λίδος Αρκοδίας Κορινθίας
Λακωνίας και Μεσσηνίας , για
την τριετία από το 2018 ως το
2020.
Πρόσφατες φωτιές υπρξαν δύο εστίες μεταξύ γιση , εν συνέπεια ήταν να γί - σβεστικής
Στόχος του ηρογράμματος
ουνέχειο σελ?
είναι η Προστασία της δημόσιας
υγείας με ελαχιστοηοίηση των
nθaνoτήτων μετάδοσης μολυ
σματικής νόσου κοι δευτερογενς τη μείωση της όχλησης
Η ολοκληρωμένη καταηnολέ.
μηση των κουνουπινυλοno είται σε θέσεις του φυσικού ,
αγροτικού , Περιαστικού περ Τον Ιούλιο το α4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλν του Δ. Μονεμβασίας
Το ερασιτεχνικό θέατρο βρίσκει
έκφραση στους Μολάους
Μετά την επιτυχή έκβαση της
Προσπόθειας των τελευταίων.
τριν ετν για δημιουργία
ενός Πανελλήνιου φεστιβάλ
λήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας .
Οι διοργανωτές αnοσκοηούν
στην καναβαθμιζόμενη naγίωση ενός θεσμού έκφρασης
των Ελλήνων εραστεχνν δημιουργν , nou θα εκπληρνει
και τον στόχο για μια nολυδύναμη εστία nολιτισμού στην
ευρύτερη τοπική κοινωνία .
Βάλλοντος οι onoίες anotελούν
εν δυνάμει εστίες ανάπτυξης
κουνουπιν και αποτελείται
aπό μια σειρά επιμέρους στο χευμένων εργασιν.
εραστεχνικού θεάτρου στον Δ.
Μονεμβασίας , το Νομικό Πρόσωηο Κοινωνικής Προστασίας
& Αλληλεγγύης, Πολιτισμού &
Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας και το Δημοτικό θε
ατρικό Εργαστήρι
διοργοννουν το 4ο Πανελ ουνέχεια οελ 7
Τα Δίστιχα
του Αθ. Στρίκου
ουνέχεια σελ . 9
> oελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα