Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ Α
OBHMA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕαT 5 ΜΑΤΟΥ
Eoς ου κ | φή ο Μου τo pά
www.olymρiob imn.gr
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΟ: 24000
ΑΠΟΤΡΟΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΟΡΑ
Mαθήματα
Δημοκρατίας και νέες
ΠΤΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ mAIKΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒE
Πόσα νοικοκυριά
δυσκολεύονται να τα
βγάλουν πέρα
Εκδηλσεις του
Συμβουλευτκού
Κέντρου Γυναικν
Κατερίνης
OPEN DAY
απτιλές από Ερντογάν
ΚΛΕΣΤΟ XE ΤΟΤEΛOΕΟ
ΣΤΟΥΣ ΕΤΟΥ
KAI KATERINI RUs
Βμματαης ημoίας ς Ε5 wΤpo
μοπν προομή εη o δoα
wpν νop πpοnμου να πηpό ανν ηκή εpάμοδος όσp
μS άς &ν μo ooν
σu. pe κρου ΡaΤntr
Εραάκ.
Ατίνα σdγβi μα Drρνός δ wpο
ς ta α00ς τ φό
5 ΕμάνςφεΜ o
mν Ευpη oνo oιλίοες στα a
uέιημκμή ο ς μ p ς
ου ναμ οtη apάμεθήμ nμρς
oo ηy Epτη oο ν EΜ
ΟΙ ΕΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 0ΣΤΟΥΣ ΟΙKΟN ΟΜΙΚΗΣ ΚΗΣΗΣ
γιατί είναι
δικαίωμα κάθε
-νυναίκας!
5 oηΕgis orpan ,
nA ΡΥΜΣΗ :
Μικρό
το ενδιαφέρον
υρtάν.
ΠΑ ΤΕ 24- ΔΟΕ
Οpμές ης δις Μομu ημήας γιαο
μ dς σποίn po ής
Boάμ γυα
Κτo μp apοknς ς pρίας
ηνia π peσηγοωγγo -0
Τν ipnpaμαn ς ς
ηpapoής ayouΚ E
Aono EoδνpA pu
2700 mpείοpύμνο υinτpη γονα
ons Μπόεα μκά πpoυτα
40r ρς
Εmynoyaρύeμoη μpούν mo ou
pootp moapp ς λές mν
1η Μαμβμυ D14 00ά ou ow
onoς oη pamv 1-Νn
poingiou Σ00 w a μ βκν
ς M-a ς
pυa οup
ΜΕΣΩ ΤΟν ΠΡΡΑΜΜΟΙ
ΦΟΔΗΜΟΣ
r ΒΡΟΥΤΗΣ
Νέο βελτιωμένο πρόγραμμα κονωφελούς
εργασίας για 36.500 ανέργους
Ράμπες και χροι
υγιεινής ΑμεΑ
στα σχολεία
κικοΥνοΔΟΣ ΡΟ A
ΣΧΟNEΙΑΑΠΟ ΟΛΟΥΣ,
ΠΟΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Προσφέρου με δουλειά και προοπτική
σε ανέργους συμπολίτες μας
ΚΑΤΩναΟΣ ΜΙΟαr:
Ποια απιδόματα
αυξάνονται
9ops Ερpς Κα Yr
Γoν Dpoος ο mτepς Εopν
μoa Κ η iς νοpων Pς Τm Κoή
| Υuppήpοη συάν ό
| u Πραμόματς pg Κ kς
Χομ για 0ασε δμως Πps
Κόηp ής Πρντα Πpo Υπροίς
|Υup 0 αρά
| ος ας uuΠρηράμ ς δς
b ς the ne δηn ουλο
pr o σy ορά ερηίας η
οoη p αppnυpη
vοομν ηοφη oo
op opwμκοΜς ς
ΠΙΕΝΕΤΑ ΣΕΝΑΡΗ
Σo η Μαρίeu n νubu έenn
ieon pr ης οαςοu ηε o
ε0 μη οpομή nooος
Τρπς εόpα ης αν ογμεής νοw
Τano moo n Ευταit eυν
η Βεα ημονοή pαη aa po
ξμόν o μό wvloάο u
St00 οακό μμ ww 100
μ 15% y 11 eeη
Μoo ν σpέoormnppov
εξ nn μ μ ς δοeς
s pouς νρνmpοnς
ες u n ηδpς μn
υpa 49.40 Ι, mοnμοu
να κοoούν pnς ομα ς
γαάκμαμ ο m Η0ς
ΑΤΟΤΖΙαΤΑΣ
Η Ε.Ε δεν πρέπει να αφήσα
2 ΜΠΑΡΑΑΝΟΣ ΠΑΤΟ
ΑΡΟΤΟΥΣ ΣΥΜΕΤΑΡΟΥ
Τρεις νεαροί που
Εκλεψαν ηλεκτρικούς
συσσυρευτές
μόνες Ελλάδα και Βουλγαρία
ΔΗΛΟΣΗ ΤοΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠAΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗΕ
ΠΕΡΦΕΡΕΙΩΝ
Μετασχηματίζονται
σε ανταγωνιστικά,
εξωστρεφή σχήματα
ΗAAΣ ΑΠ0 25 EΟ 15 ΕΤΝ
η nξunt πpνα oppa
μός ος Βοuητpές εα ΕΜης πηρας κ oa
Dupg ής Πς oό
ς ας Τκ ΚΑφα ς
Κap τΜ ΜΑ, μκul
6ς ης 310 15 B ς
pε wέ a
n n opdμουν pης ρ
wpς maiος opς ηtmς
οo α 00ρ uν o
as A καo ονκe μα
nploοα ε με
όσmu κ άν
Η Bρ ή Eun or n apα us
ΕΝ Bgia οτη Μαμπονα ή κn,
π onpς Ε ς Εηpoτής kμμοι ο mνά μ ή μαη Ο
Πpo πioςΤ ο. Ηo
n aeστν η ικ
O Ευρ ς Εηpής p ή ongaη o, &ν
| .τόpοη Το ο
cuYmupέu
Αgpς ύ
για ους pος
Σw κός
Epivnpouao
unς n A
ος Μp s
mς ς Β tς υ α τό
ssος, οa tpν ηu4 τό mν.
aooύv μόο ς μο,
ησμήστυ yα οn ο o iν
tήoηβε μ
buogios Πρό γα r ς bp ς
as ς μάηφόομκοδηττtu &ν v όήτμα ΕΝή ς
τόπw Τoα oy Εupημu
ουόpw Μ οnς δadάς B
ou moς oθ ς δ, πτο 0 roημη κ< Παμίρoυς κ nας
owy ς oopτς να εοάτu αra
οuς αpoίου νo pnoπό owο τν
a Sυe a oo ροίi n ioa
ΤΕΡΠΟΣ
1ΓΑ1 5ΤΝΤΗ
ατκεκκστ καιαiα
ΗANTIΠΕΡΦΕΡΕΙΑΡΝΗΣ ΠΕΜΑΣ
Στις Αθλητικές εγκαταστάσεις
ΣΤΟ ΚΡΑΤΚΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Πωλεύνται οντόψοpα διαμεραμαra
|στην Λεπτοκαραα Πmpiας από 5Στμ
(ως 601μsοντά στην Dάλησου.
Μea μά aω τό nw
Πp Βa nς ap "
panη ηo , u
o o ό ppaoας
on ις Euu
Δήμου Κphn, eτς naep ς
Eνnpoς pis oont boη o
eς Aoηακί .
Mήμητuέpu4 ionκό
00mp poι 2γήα δοp
pο, 1 νήpο μπ ο ν α
pο νμιατί ο ή οό οpoναμό ν
w aοu ppa u
Εnαy λματικά α4νητα και
| οκοπεδα εντός αχειου και τατος
στην Λεπποκαρυά και πλάκαι
Ακοgρου..
. 2'590 3κtiα, ο/8 195 50
wwwlerρας,5 inίοsierμαυην
τυμομαοχΡ06