Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγand
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lborτήτης Ειότης- Aενθντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ.Ετgς 150-Α φ0λλυ 1 1659 Τμή δ0 ευρή Ττάμη 4 Μιφτον 2020
ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΩΡΑ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΤΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
αξεκινήοω κά - tει και ένα δκιο. Τοο. σεκατομμυρίων ευρ, μύρια ανθρnους οι 6 - Ευρunaίοι είχαν αναλά.
pει μια σοφή unoxpt .
on . ΑΛΛΟ στην εκτομ .
των μετακινουμένων . δοφος αnΛά με την ψυ - ευon των noouν όρη .
κn , το oραμα . μονμως οov- να Eπιδεκνύουν
νοντος τον δ. noio σχετίζεται με τέσ . Προκειμένου να συ . nοιοι βρίσκονται με τα
κηγόρο του σερις τουρκικές aέξεις γπρατείτα εκεί το κύμα nόδια στο τουρκικό ε
διαβόλου . At nou έχουν neράσει και
γοντος δηλαδή Πως στο δικό μος Aεξno - Ένα εύnoyo αντιστο μηορεί η Τουρκία να έ , γιο naζόρ , μηαχτοίσι , μισμα , οφoύ το τουρκι .
χει χίλιa όδικα, στην υ - μηεξατος , μαντδριά ,
noθεon της μετανα- Η ΕE έκανε ένα noά . nάνω αno τpία εκατομ .
στευτικής κοίσης ., nou e με την Ακυρα, nρ κτυηό τα ούνορα της κειμένου να
Ευρηης , nλnττοντας σθούν οι ρoές ηροσφύ .
npuτίστως την ΕAnάoα, γων και μετανοστν
aλλa καμία ρεαλιστική nρος το εδάφη της κα
Αύon δεν μπορούμε να κατέληξ σε μια συμ.
nspιμένουμε, ον δεν φωνία . Που npotβnεne
της αναγνωρισθεί ότι γενναίο "μnaτoίor δ
κό κpάτος φοξενεί Ευρn npoς τnν ματοριές.
οι nnoσιοι βόρειοι
ρνεχ τη ολ7
nεpoρ Πρόωρα έφυγε από τη ωή
Πέτρος Αρταβάνης
Αρθρο του
.L.ΜΑΣΣΑΒΕΤΑ
ΙΣτην Πρέθεια " πάρκαραν, 40 τροχόσπιτα
και τροχοθίλες για το τριήμερο
Γιάντιες ηροσπάθειες για φολαξη των συνόρων
Απίστευτη η ανταπόκριση των Πολιτν
Σης Καστανιές του Εβρου Διμοιρία ων Πρεβεκάνων Αστυνομικν
Σuς Κοστανές Εβρου ppioκετo n
| οοpίa των npεpeivuν Λοτυνομν
ε6 και μερικό 0pa npoxeμένου να
| ενισκύσει tς ουνάμεκ φύκtη twν
napoootτερα ano 40 τpoo
τα και τροκορinς napκapaν
στην nρέβεζο anό τmw nεpooμένη
Τρίτη γα να nορτόoουν ος anό
κριες κα τmv Κα0ορά Δευτέoα
στν o μας
| ουνορων.
υννέχεa στη σeλ. ν
pνντεα στη
Έκτακτη σύσκεψη στην Π.Ε. Πρέβεζας
Για την Πρόληψη και αντιμετπιση
του Κορωνοϊού
Απόψεις και Προβληματισμοί από τοπικούς Φορείς
Ο Εβος είναι πάντα όρθιος
τόνισε ο Πρωθυπουργός
ο εξτεpοό
Μηνυματα oo ourpικο κο τo
έστεle Κυρικος Μηoοης στην ερδe .
α τoυ στην ΑΜξνδρού ολn, τς Φρις κα
τους Κήμους στον Εβρο nprv ν τοδ0ri
Εκτακτη σύσκεψη
με θέμα τηmν Πρόληpηαντιμετηση tou κο
ρωνοίού nρaγμaτοo
ήθηKε xες το μεσημ,
pι στην Πeppepeoκή
Ενότητα Πρέβεζος Eτm
σύσκεψη συμμετείχαν
neppepεακοί και τon.
κοί εκnpόοωno, tης Υ.
γείος ηροκειμένου να
υπdpξε η καλύτερη ε.
στην ακpτκή ndn την ητο της Εpan
κής Ένεσης ην πρόeδρο της Ευp ής
Εατρomής τον πpόδpο tou Ευponίκού
Συμβουλίου κ tov npόδρο του Εpωiκoύ
Κονοβουλου .
νημέρωση στην κονή
| συνέχεu στη σελ . 8
μννέχεu στη ελ. 6|