Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
Ιδρυτές. Διευθυντέ : Μιxonn A . Δούκος ( 1916-1932 .
κστας Μ . Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήn K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος , Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 202Ο
Αρ. φυλou : 42 19
€ 1,00
Μπαράζ παραιτήσεων
σε ΝΟ.ΔΕ. και ΔΗΜ.ΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔEΝ
Η ΝΟ.ΔΕ 1aμου και ο ΔΗΜΤΟ Ανστοής 1oμοu και ΔΗΜΤΟ Δυτικής 1aμοu
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ!
BOPEIO
ονοφέροuν όυ ομόpωνο εκφpoουν tον διοφωνίo tou με τον tρόnο δα
ρoς του τoνοστευτκου oτματος και εκppo τv npo συμnopοστοon
Enς στουκ κατοοοκ του Βepeου Aγoίου
rpeyppoτεpn δοδαοoί δημουργίος
Μα ano tς no δύoκοδες nepoδoυς tων tλeυτoίων ετν δέροντο τo vnoa του Βοpeίou Araίοu στα onoia το eερpόμετρο έει φτοσει στο anohuro κόοvo κο
ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
κόtntoς μοφι 1500 οτόμυν , onuς η κomwική έκpn η είνοι noΜΜai NOT συοουμn Αντμέτuηn με ες noοεκλογικtε υοσκίoεκ tης η κυβίρνηon
είe nuθeί eξ opς κα on 5000 και
nttov στόμων . Αμεoη κoτεγροpή tuν
στούντων όοuho και εnoτpopn στην
Τουpo όοων 6εν το δκοούντα.
ι ανωτέpω rpotooc όnως και nond
nou enionoν κα δεν aραγματononGηκαν μέχρι tapo , μος οδήγmοoν στο
νο δακοριζόμοστε oro tη στάoη uς
Κυρέρνnonς στο δήτμο toυ Μετανο
ΝΟ.Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ σευτo , n onoo ήpee oe μετunn
ούνοοoη τοκ oτoους tων
αταγέΜoυμε tηw onopoeεκτη ου νmov . touμε to eeppoς της γw .
μπερφορά tωv ΜΑΤ στους wou ες μης μας και δεν t80 τυφno, 6nuς
nou με ούττto κοι ουvpotrκa ενe , Μς nοpoτάξεις στο nopeΛύν οε
nonoov με αmouc noniteς στη xo καία mmήμaτο, Δεν είοστε nontες
και τη Λopo .0 noοτόοεκ μος tίve eεύτεpης κατmγopiος , Αγonύμε toν
Αμεοο κtίoμο toυ K7 στην nom tno μος κα toν pάζουμε nονω ono
6α η oτόν τον hόyο oος 0έτουμε tις
Αμοση αnoouupnon Αnoe , nopotnoς μαφ ονοφέροuν στην κο
σμτική φtnn oνόpων , Αμεση νή 6non toucη ΝΟΔΕ κοι οι ΔΗΜ.Τ .
oτογγnnoμε την anpόδακτη. ou
της Σόμου
στεnon της mρeoiος Αούnοu Ανoτολής κο δυτκής Σόμου
Παρέμβαση Πολιτν της Σάμου
για το νέο ΚΥΤ
Με σyuνίoσ no τo μov. μτό κο Eo nputoοονή nou oημεκθηκον σ Aίoβo κο Xo, oν oυτοδιοκπτκοί npooeoν στον δάλογο με τον nouθnoupγά
Aό apotερά ο δμαρι Xiou, Δυτές Σάμου ΑνστοAς Σάμου, Δυτης Aopου Μotivns κοι ο oντneρφεpeopες Χou καιAoβοu
Με εnoτολ touς nenttec tou νnoou nopuporήνουν γα το έμa της κατ ouuris tou νtου KT στην Σερβού κο roνooν , μμτού ον, όu 00 apne ο oνος ρίος rou oτuτnoον οι mootες της οm Bepeiou Aνoίοu κ . Koστο Μουοtpn κoι του δνοντος τον rpuourouνό oνoτno opoo oε
να κλείoε w unopov κT κο να οmoξηuoύv οι κότοον-Μτtες των ponvούμενeς ημέρες npoontοoν tην epγή tw
αντερepαdρn toμου . Poeίna novoupάη o
σeoa σο scbeck ono κάnoον notη nou ntaν
επτοοοόμενων eρoν
nonτν nου κάνουν όyo νo onpόκtm κo οδκ , οnoiος δnωοε ο δεν εnouμ να υμμτέχιλ Στη nopν στη ουνομno . Μετό το nεpστστκό ump ε
oλonn βία , onopoon eepov δυνόμοων στο νnoά σύοεφη rpoσnir τελκά ο repφερooρoς Boκοι ξητούν w όμon onόoupon όλων των δυνόμεων ρείοu Arγoίou, Κωνσταντλος Μουτζούρη, ο onoίος εκτόνωση
ΜAT κοι την όρoη των onopooεων επτόξεων των uστόοο δεν μηέρεοε νο nopoβpεeci , κoς η mήon Η σύοαψη υπoό τον rρuθurοupνό οφορούσε τς
neprnv ou opopouν τα νέα κέντρα Η βέρνηoη του ano Mu m anφωθrκε εξατίος δυμενν εξεnς στο μετονοστευτό μετά tς εντονες αντ
με napέpαση του ίδιου του roωθυnοupγοu αντι κοφν ουνθrκuν, όno ανοφέρe οτκή ανοκο δοόσες τν κστοίευν της Λopou. Χioυ κα Σόμου.
εrοννίo με το Μέγαpo Μοξμοu γο να nopξεa
και εnεφooκά το oέ6o της αέτυa , rτηoε vο στην ονοοίωση της nεριpερεoς 0οpoίοu Αγaίοu , otκότnτος κήδδων στόμων.
κατέρουν ο τoνo και rpooκneo oε oάντηon tov οpopouιομνες mτήonς anό Murhn για Et oνάνnon ετός ano τον κ Χαδηκομoό
nepoeppm Bopeiou Aγoίου κ.κ Μουτούon, τους τς ommpc sir-Aegesm με ορaμό ο255 στς ουμετεον ο υnoupyoς Μετανόστευoης & Αούou
ονunpgepooριας και τους δμάρους των νoν , 15:55 K Sv res ε opo του σσκ 1505 Μότης Μττοράσκ, o μp Μυonn pοής
15:55 τς Sy epes με pμό 305 στκ 15:05
οκυρeν.
Μότης Μπoράσκ , a δήμoρo Μυpλήνης τpοuς
ten, Δυτικής Λοβου , ΤoSopης 8tppo oυ,
Μοσημεe o i romιθeί ΦMov αντspoe , Στομότη κάομοντδ Αvστοήκής tόμου . noovoc
wν nou rpοκθηa onό έva pτε0 του κ Μουτo0 όντζος Δυτκής tόμου ,Anaνδpoς Μμnipης και ο
Σύoκεon στο Μέγopo ioξήou
nontες nou σγωνούμε γa trw
ursoeon tης κατοoουής του νέοu tη εφoρμογή ενος οοηηpωμένοu Η σoκεψη στο Μέγοpo Μαoυ ζενnos μετά τις po onoio τη συγμή nou onομnί με τον unουργό ονarεppepερης ου , οτenς Mηoυγdάνος
ΚΥ7 στην nepron 2eppού κα noυ no
ραnοnou9ούμε με έντονo ενδιοφέρον καμα δή μος ονονική, βσμη, νοτο τpέχo pepmτοό αtδο για tm μά και rpotκo οpoή nρocoon , ενaι
ομολonotnon tn nς στηw norm μονόδρομος nonoδακή μεν του pερμος ουμφωνου στο neponάτω Το
μετανοστευτκόηpoopunκό npoenn κοι τponoronoε nou ήη npoueίο!
aopeitrη η ύnepξn κοι n onspέγκη κoι εnioκεpn Μπτοστάη στη ttuo
- oaδίου, Δε6οένου όυ εν unooεi to anόγευμα με anouoia , τήκά, του nρpεpe , Επpoτείος κ nopyo repanetpitn εκφpoξετoι ono
.Η συνέκα στη σA 9
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Μ κ Θα προχωρήσουμε στην κατάργηση χρήσης
Ηφαίστειο..
o α uoς pou, ο τouου ouou διαμερισμάτων και ξενοδογείων
και δεν αντυεtωn ετα με εuκonoa
Η 1aος δυστυο F m b με: Νo κtioe epoτκό κοι νο 40nerί
Η Σομος δυστυς , ενo και Φα no
ραμείνα nhn ειoδου μετανοστν
npooφuνw . Η oonpεriς δαβίuon
ενoι δouμο Οnw Ομς οι ουνnς μoντ p της γις tου Μa μην motn διομον μετονουτν
Αν κοι ο ηρueunoupγoς ετοιμάζετα γα τς εnοκέφες
το συντομότεpο δυνοτον το nopo Ευνόντευξη στην εφφερία vel Μs napoρno ο unopγός Μτονόστευonς και Αούoυ, κ Μη
κα . νοywνeι mmpnx onon στην | Μnτoρoκηc όnou μεταξύ ov κόνο νo noο κατάργηon της χodonς ιομερομάτων και ξενούοκv
tou oε Εaμο Χο κοι Λtoβo , μετό το ononυτο xδος nοu
δμούργoε η pepνηon του μ οpίa noνοομ .
είνo δoμα dnuv , Ομς oιo ontς opEε κομο εnimωσι στην n των
δunς στο unooov ΚΥΤ ενoι 00ες κα
ων κέντρων Υnοδor Τοuτοnonς τη Μόρα , νων κνnoων , npootn έτoμο ο εporuiουμa n
στο Βυθύ κι στη ΑΛ Ομς δεν u μείνουμε μονο κατοτοση στο Μετανοστευκκό tmv Ιδα στημ ηo ι
σε ουτό . Μe με το κκiιμο των avοκτν κέντρων
0ο noopήους στην κατάoγηoη της χρήonς δομεριομάτων κα το ενοδοκεία nou ppioοντα μέοα μγολύτερη κρίon tύμφωα με to διteνές ειδnoo στις neneις και το χpά των νηoν μος nnov ea
eίνa unoφεωtή η opaμονn tων νοοοpέντων
στις κλεστές δομές ο νέες ιστές εheydμενες
δομές στο νnoo 00 nemoupyov μόνο ως κέντpo
κσpopn τουτononoς και onoorς αnopoonς
οσύnοu , μ τw nopoμονή νο μη ξεπερνό τους 5
μήνες Δεν 00 6ε0ούμε κομία μόνμη nopομονή
μετανοστν στην οφίoή Ε060%
το κλειστό κέντρα nω0ε ο urκυνός 00 ro ρ3μένουν oε nepopoμό , onς nροpntnei n νομο
Φεoo , 6οο έouν napοβαή συμριpοp , ο0
eοuν opντπκή onoφοon βoμού κοι όpo nptng
νο ειστροφούν κ α νοοφo tντες, ο γενκός
nhnououoς 00 έι δκαe e6δου για κόnoες oneς poτηpoτό ονέφερε το npoτορείo Reusen ,
ρες τm μέρo . Το βpόu tίo κλειστό για
όnους το κέντρο, ουμpόηnoτος onopoooικά στην
εμntoaoη oo0nμαtος οοponείος στους κατooμ σκτοpno kai ανοροφnarή έxoυν διαταγύς να
κoι nεpopοντος nepotοικό εγrτuτκόno Το ηv anoτpέφουν την aoxpnon tων npooφόγων
νtα κέντpα 00 συνδυοστούν μ γενοίο onoouμp and tα εδοpη tης γειτoνς poς on no, oν.
ονinεκτες , η δε 0n tou στη on nepoων του νέου κΥT. Μa onotpσνεξεyoες, η δε 0on tou στο 6ρo
tnx eς μης tλναι trvoυη or nTn0ομέγνν γον , οι 6ε nhrto .
5ούν όμχοο κοι δίσα αδοτήτες των
no aropeς (οοpdne, δημor Εo000μεντον νv , οι δε nto.
μενες εnepnoες νο onooμούν
στο αcipoο να το δοφυoντo κpoη
5ου4 Τεnoς onouμε εν0cppovυμε
και στηρδουμε τον Δήμρκ0 tύμου
κοι τo ΔΣ tou Δήμου νο ουνεκίοουν
tm poon0θεά τους γα tnν μετεξεκ , ΕNo oδονonτo σε non todoυ tmv rpoon00εd toυ νo tnv μετε
στην ρο να μην untpxει μα δομή γιστόστοoη του ΚΥπ κοι toυς mούμε
νο μερμνoouν, στεα κάτοκο τwν
twν εooριομήνων ανοτίρουΝ. 6oοω κρον του γου κα να μον
nmpopopίος από τmν Τοupa npoίδεόζουν για ακόpη
υro , κατοστροφή nepponnoντο , Η
oneouμpόpnon tων wnoov οnό tου
μετανόστες tr onodaee στελ
oφορn , γατί όο, και αν ονακωρήoouν.
οντικεύίστοντο όμε08 ono vίες οn
Υpoφoo potopeo Reuters, Τορrος αξματούκος
unoστήp ou n toυραή mβέρνnan thοβe την
onoooon να ονοu tο ούνοοά τηκ pος tην uporn
δrnoδή npος την ΕnΜδα γο τους rpooφυης και
coυς μετανόστες ο αντερος Τούοκος οωμτούκος
unoδο, toutonoinonς κα tntyxou
δεν onodnue to όνομά tου γο ευνontους nόyoς
όpορων neρoν tου νέου KT να μην
unοστούν όσο υφίστστα η non toυ
Δοοόγnoe , ωστόoο, την onoφοoσn της mυβέρνη
unnnpoνουν τα eξής a νa en
στρέμουμΕ στην φodengο . tv 00ou εri tooo xpόνα.
onς Ερντογόν ως anottheoμα tης κατόστοoης nou
επpατεί στην thήμη της Ευρος και το ενδεκόμενο
Φτωχότεροι χωρίς την Αλκη Ζέη
νέο κύμα npooφuyων nooc τν tοuρoη mκpotεα.
Iην tεheuτοί της nνοή σε naά 97 ετν όφησε ησnoυδοίa συγγροφέας
An Σia tην napoκή 28 Φεβpοoopou , κόνοντος φuoτrpo coν κόσμο
uς Aoyoτενίος στην Εoa
ο αδματοtος npo0cσε όu η τoupon oτινομία
σαmoφtη noyo tεβοστίκογnou , nou Τα 5 ακρσικό νηoό μος στνουν
Τα 5 ακρπικά νησά μος ατπνουν το βopος tης
μετονοσευτκής ίoς μα oyoρoομό onς tnς
. 5ηodbogε στη Φp0οprή EoM tou Εuονε Αμπό npiμι νο oξε gns μεταξυ an - on mν νησν καήoς ο νες 0οες εnoι γύ , ει m εnβεβανθε 0α φονεί στις npoopυγιές
Πανεηστnuοu Αnνν, στη Δροματική ov κα orμεioε ως η θέoπon κovν κανοναν p σnό nε μοές ono τοις oήμεpo διαμήνοντες
συει κο εneeβoeί , 0α φονεί συς npooφuγoίς
Σολή του οδείοu mov κα το κ .
νημετορομκό νoτπούτο της Μόσος
στο τμήμα οενοpoγpοφίος Από το
1954 έως το 1964 έros oov nontκn
ppdοφuyος στη toφετική tνon Το Εwωση να αοronoε το nontικό της βόρος γα τmν
α μτουορές 00 γουν κα npoς τmν ηnepωrή τανοστευτκές ρoές npo τmν Ennoδα το εroμενο
δοστημα Ακόμη μα φορά nopaonouούμs άοpo
rισpοφων orosensi μα στοδn em οκ00ός 0 νν 0o Eo μτονοστευοκές poές npoς τmν Eηnόδο το tnoμενα
&ίvnon Μια δδnon nou έω θέσει εn tongoc n mneς Την Τouοκίa . Η nΕποφγo των
eε onες υς συνοτήoεκ nou εum, μίpι σημές , οτ
εuooroiκό εnintbe. tu tpocι η apo n Εupωnκn00 έα noμές κοι όμεσες θετκές εnπoες στην
Ενωoη να oξononoenτο noτoτης βόρος να τmν
νων rnστν κοι thsγόμενων κέντpων στο νnoό
ανήunopo 6εκόμενο ως 6pouna noopoto , τους a
ntvovt ο οpόoοoυνm διή μος nopeia Μια nopeia
otρφ oντοκ στm oτoneinon κoνν εrστροφoν Enons npπε ημροno της onς των τonv nowων.
ΕΛo, γo να ξνοφύουν on ooνο διευουθεί η κorνή Δuon EE- Τοupκας ωot ν v ητρίw κα των rτpουον , onoτάστoon ουτή tη χp npouree και άn trμη0εx noτο0
μού με τον tpομό της χούντος to
Αυτό nonύ anno κοι nportό oημoίντι οοponεα
npoς τmν κατοστροφ Πότε , entέnoυς 0) 0α δούμε σε
ουτή τη xρα npouneeίς και ό εηuee nonπιούς:
αpeeί ο γεωpοφικός nepooοος nou 60nκε η
Η n Νη γινν στmν Αnνo Ο 1960, Αυτν τη φο00 toος 40μοως gέoνmm EΥΡΙΑ κo δrμορrεί trv ο4pορno ονίς ναομες δομής nnό ιε roneς και τo
te ο οτον ο ν Κοήn τoυς είνoι η remia κo ουγκριμένα στο vno Κα έρετοι anμερα ο ΣΥΟΑ ΚΙ Κονεί ο . Εoύaι tnoτpopo στην κανοκόεητo στον
αημημρα tης onό tη Eoμa, όnοu n τo napo, er onou Εopυον μαόυ δεν κατοnοβoίντι aς δημούργτοε uwν orμ το δυνατά .
poo to nputo noοά της xpόνα no τη δικτστερία.
ντρεύτηε τoν δεστρuό ουγροφία κα
tης κο0μρνάmες , κο0υς anoμρυνοουν not oα κnείοουν ουτό τα σύνοpo τηςpος noτε Co
ο στμεpνές όνορες ομές ono υς noneς κοι το
πρά . tnμείτ tnστpοφή στην κανοκόητo στον
noψouμg να κοπά τον καηνό του ηpαστείου , εν
4ρουμε γνωροuμε nonu ono , neς onό στημή σε
σuγμn 0 εκpoγul
poή κατόστοση Η nποuoio των νtωv κιστν
"Η σνέ στ σεΑ5 Εγμενων 6ομν 00 μatoboτne to nΕομο
.Ηoυνiο στ σn 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα