Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Φεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ Φύλ: 7001
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Με 50 ένσημα
η ανανέωση
τns Πρόσβασns
στιs Παροχές
υγείas
Νέα Πάγια ρύθμιση
των 24-48 δόσεων
Ολα όσα θα Πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτεs tns Εφορίas
Εως, δύο ευκαιρίες ξάρτητη Αρχή Δημομόνο θα έχουν προκειμένου να επανενταχ
θούν στην νέα πάγια υπαγωγή και συμμόρρύθμιση των 24-. 48
δόσεων, όσοι τυχόν τμηματικής καταβοξεκινήσουν να πληρ.
νουν τις οφειλές αλλά συνέχιση της διαδικασίων Εσόδων .
Τονίζεται ότι με την
Την άμεση ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των
ασφαλισμένων που
έχουν συμπληρσει
τουλάχιστον 50 nuέ. στην Πορεία την απο - σίας της αναγκαστικής
ρες ασφάλισης για μι .
σθωτούς ή 2 μήνες είχαν ήδη ενταχθεί
ασφάλισης για ελεύ .
θερους επαγγελματίες , κατά το 2019,
ζητεί με επείγον έγ
γραφο προς όλες τις
συνέχεια στην 1
φωση στη ρύθμιση
λής , , αναστέλλεται η
λέσουν .
Σημεινεται πως όσοι ακινήτων (έκδοση προεκτέλεσης , κινητν ή
γράμματος πλειστηστην παλαιά ρύθμιση ριασμού) .
των 12-24 δόσεων,
μπορούν να ζητήσουν
να μεταφερθούν στη
νέα ρύθμιση , αλλά,
αποκλείονται αυτομά
τως όλες οι οφειλές επιβληθεί πριν την
που τυχόν βρίσκονταν υπαγωγή των οφειλν ότι , εάν ο οφειλέτης
σε ενεργή ρύθμιση στη ρύθμιση ή έχουν
Αντίθετα , όμως , η
ανωτέρω αναστολή
δεν ισχύει για τις κατα
σχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν ήδη
σπράττονται κατά τη
διάρκεια αυτής και δεν
πστνονται διαφορε τικά κατά τις κείμενες
διατάξεις . Σημεινεται πάγια ρύθμιση ,
καταβολής.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ , αποκλείονται από τη νέα
-όφειλές που έχουν
ασφαλιστικό κατά την 1η Νοεμ
- Ποos ο ελάχιστοs
χρόν0s ασφάλισns για
τη Χοοήνησn εθικήs οφειλές ρυθμίζονται θα αποδίδονται από χορηνηθεί έως δο.
σύνταξns
εκδοθεί οι οχετικές
παραγγελίες κατάσχε.
απολέσει τη ρύθμιση ήδη υπαχθεί σε οποι
τα μέτρα που έχουν
ανασταλεί συνεχίζον- ρύθμιση, η οποία κατά
αδήποτε νομοθετική
βρίου 2019.
Από τις 2 Νοεμβρίου σης .
2019 και μετά, όλες οι
την 1/11i2019 ήταν σε
ισχύ, όπως πχ των 12 ή
120 δόσεωνται.
Ωστόσο , τα ποσά ου
Η ρύθμιση δύναται να
με βάση τις σχετικές αυτές θα πιστνονται φορές ανά οφειλέτη ακόμα και εάν οι συγ αναλυτικές οδηγίες σε δόση ή δόσεις της
που εξέδωσε η Ανεκαι για τις 9φειλές για κεκριμένες ρυθμίσεις
τις οποίες έχει ευθύνη
ρύθμισης , εφόσον ει .
συνέχεια στην 10
ΓΣΕΕ:
Μικρότεροs
ο τζίρos
στιs φετινές
εκπτσεις
500νnο
Στο νέο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο Που ψηφί.
σθηκε από τη Βουλή
τίθεται ζήτημα για τον
ελάχιστο χρόνο ασφά .
λισης πυ απαιτείται
για τη χορήγηση της
πλήρους εθνικής σύνταξης .
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9